821 - 1 - Mosty


I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

11. Členění

111. Ceník obsahuje velkoobchodní položky (dále jen „položky“) pro:
Část A - ZŘÍZENÍ KONSTRUKCÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ nebo jejich částí
(dále jen „objektů“),
Část A 01 - SILNIČNÍ MOSTY,
Část A 02 - ŽELEZNIČNÍ MOSTY,
Část B 01 - BOURÁNÍ (DEMONTÁŽ) KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ,
Část C 01 - OPRAVY A ÚDRŽBA KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ.

12. Platnost

121. Ceník je určen pro oceňování stavebních prací na těchto objektech:
821 Mosty
817 35 Mosty spojovací, potrubní, kabelové mezi objekty jaderných provozů mimo speciální stavební práce, které se oceňují položkami ceníku 801-6 Objekty jaderných zařízení – speciální stavební práce
a dále na objektech uvedených v čl. 121 obecných podmínek ostatních ceníků v rozsahu určeném v čl. 123 jejich obecných podmínek.
123. Stavební práce na objektech uvedených v čl. 121, pro které ceník neobsahuje položky, se oceňují:
- ocelové konstrukce mostů, jako montážní práce, položkami ceníku
43-M - Montáže ocelových konstrukcí.

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených ve Společných ustanoveních cenových podmínek, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

42. Zkratky

D průměr
dl. délka
DN jmenovitá světlost (diametre nominal)
H výška
MC malta cementová
š. šířka
tl. tloušťka
ŽB,BŽ železobeton
1str. jednostranný
2str. dvoustranný

7. PODMÍNKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVÝCH CEN

71. Kalkulační vzorec

Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:
CENA = MATERIÁL + MZDY + STROJE + ODVODY + OPN + REŽIE + ZISK
Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do orientačních cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek.

711. Materiál

Materiál je do ceny kalkulován v cenách bez DPH. Cena materiálů vychází z ceníkových cen výrobců nebo prodejců zjištěných v listopadu 2017. Ceníková cena výrobce je snížena o rabat (podle druhu materiálu různý) poskytovaný prodejcem na stavební zakázky menšího
rozsahu. K ceně jsou dopočteny pořizovací náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveniště. Tyto náklady jsou stanoveny ve výši 2 - 5 % z nákupní ceny materiálu (bez DPH) podle druhu materiálu obsaženého v jednotlivých položkách.
Pro orientaci je možno uvažovat, že v orientačních cenách je zakalkulována doprava materiálu do maximální vzdálenosti 30 km.

712. Mzdy

Na základě normativů spotřeby a tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro výpočet úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy:

Stavební dělník, třída

Průměrný hodinový výdělek Kč/hod

Průměrný měsíční výdělek v Kč

(hrubá mzda)

4

144,00

24 048

5

161,00

26 887

6

180,00

30 060

7

200,00

33 400

8

218,00

36 406

V hodinové sazbě jsou započteny mzdové náklady včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny). Nejsou zde započteny náklady na pracovníka na jeho neproduktivní čas tj. státní svátky a dovolená. Tyto náklady jsou obsaženy v režiích.
7121. ODVODY
Odvody na sociální a zdravotní pojištění.

713. Náklady na stroje

Náklady na stroje jsou propočteny podle normativů strojohodin a oceněny podle sazeb strojohodin pro rok 2018. Část použitých sazeb jsou hodnoty pronájmu při denním osmihodinovém využití stroje. Ostatní sazby jsou propočteny z předepsaných odpisů, nákladů na opravy, údržbu a pohonné hmoty.

714. Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem.

715. Režie

Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:
- výrobní režie 24,0 %
- správní režie 22,0 %
Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.
Do režijních nákladů se započítávají zejména:
- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- bezpečnostní opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, pracovní ochranné prostředky, školení BOZP, úkoly v prevenci rizik
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 10 %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

 

8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto sborníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:


 

 

 

 

 

 


Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele).

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Část A 01 – SILNIČNÍ MOSTY

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování stavebních prací na těchto objektech:
- 821 1 Mosty pozemních komunikací,
- 821 3 Mosty sdružené,
- 821 4 Mosty průmyslové, mosty a lávky pro chodce,
- 821 5 Mosty vodohospodářské.
123. Stavební práce na objektech uvedených v čl. 121, pro které tato část neobsahuje
položky, se oceňují položkami:
a) částí A 02 tohoto ceníku,
b) výplňové zdivo v mostní konstrukci a izolační přizdívky, schodišťové konstrukce,
betonové rigoly, omítky a maltovinové úpravy a ostatní doplňující stavební práce,
příslušnými položkami souborů položek stavebních dílů:
31 Stěny a příčky
43 Schodiště
46 Zpevněné plochy
62 Úprava povrchů vnější
95 Různé dokončovací konstrukce a práce
částí A 01 ceníku 801-1 Běžné stavební práce
c) podklady pod dlažbu, ochranné vrstvy ze živičných směsí pod i na izolaci
vodorovné nosné konstrukce, dlážděné rigoly a příkopové žlaby za rubem opěr
příslušnými položkami stavebních dílů:
45 Podkladní a vedlejší konstrukce
57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné
58 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných
93 Různé dokončovací konstrukce a práce
části A 01 ceníku 822-1 Komunikace pozemní a letiště,
d) osazení ocelových součástí pro převedení inženýrských sítí příslušnými
položkami souboru položek 899 91 Osazení ocelových součástí části A 01 ceníku 827-1 Vedení trubní dálková přípojná – vodovody a kanalizace,
e) kabelovody z trubek a betonových tvárnic pro převedení kabelů příslušnými
položkami souborů položek stavebních dílů
38 Kompletní konstrukce
89 Ostatní konstrukce
části A 01 ceníku 828-1 Vedení elektrická – tvárnicové tratě.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

30. Všeobecně

304. Technologická manipulace

 3041. V položkách stavebních prací jsou započteny náklady na technologickou manipulaci s materiálem v tomto rozsahu:
a) dřevěné konstrukce – 20 m vodorovně,
4 m svisle,
b) práce betonářské – 2 m vodorovně,
0 m svisle
c) práce zednické a osazovací – 10 m vodorovně,
4 m svisle,
d) práce železářské s betonářskou výztuží – 10 m vodorovně
0 m svisle,
e) práce obedňovací – 20 m vodorovně,
4 m svisle,
f) práce s předpínací výztuží – 10 m vodorovně
0 m svisle,
g) osazení prefabrikovaných dílců – lamel, segmentů.
Technologická manipulace je dána parametry montážního zařízení. Počátkem technologické manipulace je připevnění břemena k montážnímu zařízení včetně případné nutné manipulace s předložením segmentu před montážní zařízení,
h) osazení prefabrikovaných dílců – ostatních
- v pracovní zóně jeřábu,
ch) podpěrné konstrukce
- vodorovně – 20 m
- svisle – 15 m
Jestliže je v popisu položky uvedena platnost podle výšky, jsou v položkách započteny náklady na svislou technologickou manipulaci na celou tuto výšku.

31. Konstrukce dřevěné

313. Náplň položek

3131. V položkách jsou započteny i náklady na:
a) ochranu dřeva proti hnilobě,
b) opotřebení dřeva a spojovacího materiálu u konstrukcí dočasných.
3132. V položkách dřevěných konstrukcí nejsou započteny náklady na ocelové doplňkové konstrukce; tyto konstrukce se oceňují položkami souboru položek 936 17 Osazení doplňkových ocelových konstrukcí.
3133. V položkách souborů položek 221 18 Ledolamy, 277 18 Bárky ze dřeva a 334 18 Opěry ze dřeva nejsou započteny náklady na piloty, které se oceňují položkami ceníku 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
3134. V položkách souborů položek 423 18 Nosná konstrukce dřevěných mostů a 423 95
Dočasné konstrukce ze dřeva nejsou započteny náklady na:
a) ložiska, která se oceňují položkami této části,
b) mostovku a podlahy chodníků; tyto práce se oceňují položkami souboru položek
421 92 – Dřevěná mostovka a podlahy.

315. Způsob měření

3151. Množství jednotek souboru položek 221 18 Ledolamy, pol.č. 277 18-1111 až 2112 Bárky ze dřeva, souboru položek 334 18 Opěry ze dřeva, pol. Č. 421 95-112 až 2212
Dřevěná mostovka a podlahy a souborů položek 423 18 Nosná konstrukce dřevěných mostů a 423 95 Dočasná konstrukce ze dřeva, se určují v m3 objemu dřeva v konstrukci.

32. Konstrukce zděné

321. Volba položek

3211. Má-li konstrukce na přední straně zdivo obkladní a na zadní straně zdivo rubové a je-li přitom její tloušťka menší než 700 mm, oceňuje se část konstrukce v tloušťce350 mm jako zdivo obkladní a zbývající část jako zdivo rubové. Toto ustanovení neplatí pro obkladní zdivo kvádrové.

322. Platnost položek

3222. Položky zdiva na sucho neplatí pro oceňování rovnaniny z kamene za rubem opěr a křídel; tyto práce se oceňují položkami souboru položek 463 21 Rovnanina z lomového kamene.

323. Náplň položek

3231. V položkách obkladního zdiva s vyspárováním jsou započteny i náklady na vypálení spár.
3232. V položkách obkladního zdiva řádkového a kvádrového nejsou započteny náklady na
dodání kamene; dodání kamene se oceňuje ve specifikaci; ztratné se stanoví ve výši:
a) 0,75% pro kvádry,
b) 8,00% pro kopáky hrubé,
c) 10,00% pro kopáky čisté.
3233. Množství kamene pro ocenění dodávky ve specifikaci se určuje součinem objemové
hmotnosti a:
a) objemu zdiva řádkového,
b) objemu nejmenších pravoúhlých rovnoběžnostěnů opsaných jednotlivým kvádrům
zdiva kvádrového.

325. Způsob měření

3251. Množství jednotek se určuje v m3 objemu zdiva:
a) kvádrového součinem součtu objemů jednotlivých kvádrů a součinitele
- 1,07 pro kvádry objemu do 0,2 m3
- 1,057 pro kvádry objemu přes 0,2 m3
b) řádkového obkladního a rubového součinem lícní plochy zdiva včetně spár a
tloušťky 350 mm,
c) ostatního na cementovou maltu z objemu příslušné části konstrukce včetně spár,
d) na sucho z objemu příslušné části konstrukce, přičemž se odečítá objem dutin,
otvorů a výklenků jednotlivě větší než 0,5 m3
e) od celkového objemu zdiva podle odst.a) až c) se odečítá objem otvorů, výklenků,
kapes, prohlubní, rýh, drážek, prostupů a částí jiných konstrukcí zasahujících do
zdiva, pokud je jednotlivě větší než 0,10 m3 u zdiva obkladního a 0,20 m3 u zdiva
ostatního, přičemž objem rýh a průduchů se odečítá jen tehdy, je-li současně
jejich příčná průřezová plocha jednotlivě větší než 0,05 m2.
3252. Zasahuje-li otvor apod., jehož objem se odečítá, do více druhů zdiva (např.
obkladního a výplňového), posuzuje se pro odečítání objem celého otvoru a odečítá se od každého druhu zdiva příslušná část.

33. Konstrukce betonové

331. Volba položek

3311. Beton proniku dvou nebo více konstrukcí se oceňuje:
a) při stejném druhu a třídě (značce) betonu konstrukcí položkou konstrukce
podporované,
b) při rozdílném druhu nebo třídě (značce) betonu položkou té konstrukce, jejíž
součástí je vzhledem k druhu a třídě (značce) betonu.
3312. Rozšíření v patce nebo hlavě svislých konstrukcí se považuje za jejich součást,
jestliže žádná povrchová úsečka (popř. tečna povrchových křivek) rozšíření v rovině proložené osou svislé konstrukce, nesvírá s povrchovou úsečkou svislé konstrukce úhel menší než 135o ; v ostatních případech se považuje rozšíření za součást konstrukce vodorovné.
3313. Ustanovení čl. 3312 neplatí pro základové patky; tyto patky se oceňují vždy samostatně.
3314. Vrstva betonu pod výztuž základové konstrukce ze železového betonu se oceňuje jako součást této konstrukce, a to pro všechny třídy (značky) betonu; toto ustanovení neplatí, má-li tato vrstva jinou funkci než podklad pod výztuž a ochranu výztuže před znečištěním.
3315. Zabetonování dutin nebo otvorů v konstrukcích z betonu prostého, železového a předpjatého objemu jednotlivě do 0,1 m3 se oceňuje položkou č. 423 32-1113 Zabetonování dutin; objemu jednotlivě přes 0,1 m3 se oceňuje položkami betonu té konstrukce, ve které byl otvor vynechán.

332. Platnost položek

3321. Položky platí pro jakékoliv:
a) hustoty výztuže,
b) konzistence betonových směsí
3321. Položky souborů položek 334 33 Opěry z předpjatého betonu a 421 33 Desky z předpjatého betonu platí i pro zabetonování žlabů sloužících k uložení předpínací výztuže.

333. Náplň položek

3331. V položkách jsou započteny i náklady na:
a) bednění a odbednění otvorů, kapes, prostupů, drážek apod., objemu jednotlivě do
0,1 m3
b) popř. nutné plastifikátory zlepšující zpracovatelnost betonové směsi,
c) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár (např. zdrsnění krumpáči, očištění
kartáči nebo proudem vody, popř. stlačeným vzduchem),
d) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti nepříznivým povětrnostním vlivům a
proti vysýchání,
e) odstranění drátů z líce betonových konstrukcí a popř. potřebné zatření a úpravu
líce betonové konstrukce po odstraněných drátech,
f) ztížení práce u drážek, otvorů, kapes, injekčních trubek apod.
3332. V položkách souborů položek 27.31 Základy z prostého betonu jsou započteny i náklady na popř. nutné zvýšení spotřeby betonové směsi vyplývající z nerovnosti základové spáry a stěn výkopů.
3333. V položkách nejsou započteny náklady na:
a) bednění a odbednění, které se oceňují položkami této části; výjimkou je bednění
a odbednění podle čl. 3331a),
b) výztuž a ocelové doplňky; výztuž a ocelové doplňky se oceňují položkami této
části,
c) v položkách souborů položek 27.31 Základy z prostého betonu, 27.32 Základy ze
železového betonu a 334 31 Opěry z prostého betonu nejsou započteny náklady
na nutné přepažování; tyto práce se oceňují položkami ceníku 800-1 Zemní
práce,
d) umělé chlazení nebo propařování betonu, pokud je předepsáno v projektu; tyto
práce se oceňují R-položkami.

335. Způsob měření

3351. Množství jednotek se určuje v m3 objemu konstrukce; od celkového objemu se:
a) odečítá objem otvorů, kapes, prostupů, drážek apod. objemu jednotlivě přes
0,1 m3
b) neodečítá objem kabelových kanálků pro předpínací výztuž a objem betonářské
výztuže.

34. Výztuž betonářská a výztuž předpínací

341. Volba položek

3411. Části betonářské výztuže, které procházejí do různých konstrukcí se oceňují jako výztuž té konstrukce, ke které staticky náleží.
3412. Při svařování výztužných prutů různého průměru je pro volbu položky rozhodující menší průměr prutu.

342. Platnost položek

3421. Položky výztuže platí i pro třmínky, spirálovou, pomocnou, nenosnou výztuž a distanční vložky.
3422. Položky výztuže ze svařovaných sítí platí i pro sítě ve svitcích a rohožích včetně sítí KARI, pro jakékoliv rozměry, profily drátu, rozměry oka a druhy oceli z drátů hladkých, s vtisky i výstupky.
3423. Položky č. 27.36-2121 až 2632 – Výztuž základů, svarové spoje nosné platí i pro:
a) nosné svary betonářské výztuže ostatních mostních konstrukcí,
b) svarové spoje betonářské oceli s ocelovými doplňky v konstrukci,
c) nastavovací svary obloukové i odporové,
d) nastavování jednotlivých prutů betonářské výztuže nad hutní délky.
3424. Položky č. 27.36-2121 až 2222 Výztuž základů, svarové spoje neplatí pro spojovací svary, nahrazující drátem; náklady na tyto svary jsou započteny v položkách uložení výztuže.
3425. Položky neplatí pro tyčovou předpínací výztuž.

343. Náplň položek

3431. V položkách jsou započteny náklady na:
a) dodání, zpracování a uložení betonářské výztuže,
b) popř. nutné další napínání předpínací výztuže sloužící k dosažení projektem
předepsaného úplného předpětí.
3432. V položkách nejsou započteny náklady na:
a) zachycení, podepření nebo upevnění volných prutů betonářské výztuže délky
přes 6 m,
b) vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany proti bludným proudům
apod.; toto propojení se oceňuje položkami č. 27.36-2121 až 2222 Výztuž
základů, svarové spoje nosné,
c) dodání kotevního materiálu a ocelových spojek pro nastavení kabelů; dodání se
oceňuje ve specifikaci; ztratné kotevního a spojkového materiálu se stanoví ve
výši 1%.

345. Způsob měření

3451. Množství měrných jednotek betonářské výztuže a svařovaných sítí se určuje v t podle projektu.
3452. Množství měrných jednotek svarů se určuje v kusech podle projektu; pro určení délky podélných svarů je rozhodující délka předepsaného průřezu svaru.
3453. Množství jednotek dodání předpínací výztuže se určuje v t součtem součinů měrné hmotnosti předpínací výztuže před napnutím a délky zvětšené o:
- 1,25 m při napínání jednostranném,
- 2,50 m při napínání oboustranném.
3454. Množství jednotek zainjektování trubek se určuje v m součtem délek zainjektovaných trubek mezi kotvami nebo ucpávkami.
3455. Oboustranné napínání se oceňuje jako dvě jednostranná napínání.

35. Bednění

 352. Platnost položek

3521. Položky neplatí pro:
a) bednění otvorů, kapes, prostupů, drážek apod. v betonu objemu jednotlivě do
0,1 m3; náklady na toto bednění jsou započteny v položkách betonu,
b) bednění posuvné; tyto práce se oceňují podle ustanovení Pravidel pro oceňování cenové soustavy,
c) vnější bednění výsuvného boxu (vozík pro letmou betonáž), mostní výsuvné
skruže a bednícího systému pro technologii výsuvem,
d) bednění podhledových betonů předepsané v projektu; toto bednění se oceňuje
R-položkou.

355. Způsob měření

3551. Množství jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy obedněné konstrukce; plocha bednění otvorů, kapes, prostupů, drážek apod. objemu jednotlivě do 0,1 m3 se od plochy bednění konstrukce neodečítá ani se k ní nepřičítá (plocha bednění konstrukce se stanoví jako by těchto otvorů, kapes, prostupů apod. nebylo a konstrukce byla bednění průběžně).

36. Konstrukce z prefabrikovaných dílců ze železového nebo předpjatého betonu

362. Platnost položek

3621. Položka osazení prefabrikovaných dílců neplatí, předepíše-li projekt použití železničních jeřábů; tyto stavební práce se oceňují položkami části A 02 – Železniční mosty tohoto ceníku.

363. Náplň položek

3631. V položkách nejsou započteny náklady na dodání prefabrikovaných dílců; dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se stanoví ve výši 1%.
3632. V položkách souboru položek 421 13 Letmá montáž z dílců, 423 13 Sestavení nosníků a v položkách č. 4233-1121 až 1125 Osazení nosníků po částech nejsou započteny náklady na spojení příčných spár dílců a předpínací výztuž; tyto stavební práce prováděné na stavbě se oceňují položkami souborů položek:
421 31 - Spojení dílců zabetonováním
421 66 - Spojení dílců lepením
421 37 - Výztuž předpínací desek a trámů.
365. Způsob měření
3651. Množství jednotek pro položky souborů položek 317 45 a 317 66 Výplň spár římsových tvárnic a 421 31 Spojení dílců zabetonováním a 421 66 Spojení dílců lepením se určuje v m2 styčné plochy spáry; tato plocha se určí jako plocha řezu dílců v místě spojení.

37. Konstrukce ocelové a kovové doplňkové

373. Náplň položek

3731. V položkách nejsou započteny náklady na dodání ocelových a kovových doplňkových konstrukcí; dodání se oceňuje ve specifikaci; ztratné se nestanoví.

375. Způsob měření

3751. Pro určení počtu příplatků u souboru položek 948 10 Podpěrné konstrukce a 948 17 Dočasné konstrukce z ocelových nosníků je závazná skutečná doba použití těchto konstrukcí, nejvýše však doba dohodnutá v odbytovém rozpočtu nebo jeho dodatku.

38. Úpravy povrchů

383. Náplň položek

3831. V položkách jsou započteny i náklady na úpravu styků ploch v koutech, na rozích a na hranách.

385. Způsob měření

3851. Množství jednotek se určuje v m2 rozvinuté upravované plochy konstrukce; přičemž otvory jednotlivě menší než 2 m2 se neodečítají; nezapočítává se však plocha úpravy ostění těchto otvorů.

39. Přesun hmot

391. Volba položek

3911. Pro volbu položek je rozhodující výška mostu. Výškou mostu se rozumí největší výškový rozdíl mezi niveletou mostu a mezi povrchem přemosťované pozemní komunikace, niveletou přemosťované dráhy, dnem vodního toku nebo nádrže, nejnižším bodem terénu, odkud se přesun provádí.

392. Platnost položek

3921. Položky platí i pro změny objektů uvedených v čl. 121.

 5. VÝJIMKY Z PRAVIDEL PRO POUŽITÍ CENOVÉ SOUSTAVY

51. Mostní výsuvná skruž

V sazbě strojohodiny mostní výsuvné skruže MSV-40 nejsou obsaženy náklady na montáž, demontáž, převozy ze stavby na stavbu nebo do šrotu, naložení a složení pro převozy; tyto náklady se oceňují R-položkou (viz poznámka č.2 souboru položek 949 94).

52. Vodorovné přemístění prefabrikovaných dílců

Náklady na část vnitrostaveništní dopravy prefabrikovaných dílců od staveništní skládky po počátek technologické manipulace se oceňuje položkami souboru položek 992 … Vodorovné přemístění mostních dílců prefabrikovaných.

Část A 02 – ŽELEZNIČNÍ MOSTY

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování stavebních prací na těchto objektech:
- 821 2 Mosty drážních komunikací
123. Stavební práce na objektech uvedených v čl. 121, pro které tato část neobsahuje položky, se oceňují položkami ostatních částí tohoto ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

30. Všeobecně

304. Technologická manipulace

3041. V položkách stavebních prací jsou započteny náklady na technologickou manipulaci s materiálem v tomto rozsahu:
a) práce pod mostním provizóriem
- svisle 10 m,
- vodorovně okruh 20 m od vnějšího líce opěry
b) osazení prefabrikovaných dílců
- vodorovně po celém mostě do 20 m od vnějšího líce závěrné zídky,
c) ostatní práce (zřízení podlahy z plechu, zřízení mostnic a pojistných úhelníků)
- vodorovné po celém mostě do 20 m od vnějšího líce závěrné zídky.

31. Konstrukce betonové

312. Platnost položek

3121. Položky platí pro jakékoliv:
a) hustoty výztuže,
b) konzistence betonových směsí.

313. Náplň položek

3131. V položkách jsou započteny i náklady na:
a) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti nepříznivým povětrnostním vlivům a
proti vysýchání,
b) odstranění drátů z líce betonových konstrukcí a popř. potřebné zatření a úpravu
líce betonové konstrukce po odstraněných drátech.
3132. V položce 334 32 Úložné lavice jsou započteny i náklady na ztížení práce v omezeném prostoru pod železničním mostním provizóriem.
3133. V položkách nejsou započteny náklady na:
a) bednění a odbednění konstrukcí; tyto práce se oceňují položkami souboru
položek 334 35 Bednění pod mostním provizóriem této části,
b) výztuž a ocelové doplňky; výztuž se oceňuje položkami souboru položek 334 36
Výztuž pod mostním provizóriem této části, ocelové doplňkové konstrukce
položkami části A 01 ceníku.

315. Způsob měření

3151. Množství jednotek se určuje v m3 objemu betonu konstrukce; od celkového objemu se:
a) odečítá objem otvorů, kapes, prostupů, drážek apod. objemu jednotlivě přes
0,1 m3
b) neodečítá objem kabelových kanálků pro předpínací výztuž a objem betonářské
výztuže.

32. Výztuž betonářská

321. Volba položek

se řídí ustanoveními čl. 341 obecných podmínek části A 01.

323. Náplň položek

3231. V položce 334 36 Výztuž pod mostním provizóriem jsou započítány i náklady na ztížení práce v omezeném prostoru pod železničním mostním provizóriem.

33. Bednění

Řídí se ustanoveními v čl. 35 obecných podmínek části A 01.

34. Konstrukce z prefabrikovaných dílců ze železového nebo předpjatého betonu

343. Náplň položek

3431. V položkách nejsou započteny náklady na:
a) zřízení kotevních bloků pro práci železničních kolejových jeřábů; tyto práce se
oceňují příslušnými položkami tohoto ceníku,
b) dodání prefabrikovaných dílců; dodání se oceňuje ve specifikaci; ztratné
prefabrikovaných dílců se stanoví ve výši 1%.

39. Přesun hmot

392. Platnost položek

3921. Položky přesunu hmot uvedené v části A 01 platí i pro přesun na objektech uvedených v čl. 121 obecných podmínek této části.

5. VÝJIMKY Z PRAVIDEL PRO POUŽITÍ CENOVÉ SOUSTAVY

51. Železniční kolejové jeřáby

V položkách osazení železničním kolejovým jeřábem nejsou obsaženy položky výkonů železničních kolejových jeřábů; při ocenění těchto výkonů se postupuje podle přílohy č. 1a),b) a c) tohoto ceníku.

52. Vodorovné přemístění prefabrikovaných dílců

Náklady na část vnitrostaveništní dopravy prefabrikovaných dílců od staveništní skládky po počátek technologické manipulace se oceňuje:
a) položkami souboru položek 992 ..Vodorovné přemístění mostních dílců
prefabrikovaných částí A 01 tohoto ceníku,
b) pokud projekt předepisuje přemístění pracovním vlakem, oceňuje se R-položkou.

Část B 01 – BOURÁNÍ (DEMONTÁŽ) KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování stavebních prací na objektech uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku.
123. Stavební práce na objektech uvedených v čl. 121 obecných podmínek, pro které tato část neobsahuje položky, se oceňují:
a) položkami čís.
- 275 18-1211 až 12 33 Odstranění hranic ze dřeva,
- 421 95-5211 Odstranění dočasné dřevené podlahy na provizorních mostech,
- 423 95-2111 Odstranění dočasných konstrukcí ze dřeva hraněného,
- 452 18-1211 Odstranění dočasného podpěrného prahu,
- 462 51-2111 a 2121 Odstranění záhozu z lomového kamene,
- 948 10-1121, 1321, 1421, 1422, 1423, 1521, 1621 Odstranění podpěrných
konstrukcí dočasných,
- 948 17-1112, 1122, 1212, 1222 Odstranění dočasné nosné konstrukce
z ocelových nosníků,
části A 01 a A 02 tohoto ceníku
b) vybourání konstrukcí schodišť, vysekání rýh ve zdivu kamenném i z betonu a
otlučení omítek příslušnými položkami souborů položek stavebních dílů
- 96 Bourání konstrukcí
- 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
části B 01 ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí,
c) rozebírání dlažeb, odstranění podkladů nebo krytů příslušnými položkami souborů
položek stavebního dílu
- 11 Přípravné a přidružené práce
části B 01 – ceníku 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

30. Všeobecně

301. Volba položek

3011. Vzdálenost vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot se určuje v m dopravní trasy.

303. Náplň položek

3031. V položkách souborů položek 421 94 Demontáž plechových podlah, 521 27 Demontáž mostnic, 936 17 Demontáž pojistných úhelníků, 96. .. Bourání základů, 966 07 Odstranění různých konstrukcí, 967 04-1 Úprava úložné spáry, 967 04-3 Odsekání vrstvy betonu a 976 09 Vybourání drobných zařízení jsou započteny i náklady na naložení suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředek nebo odklizení na vzdálenost 20 m vodorovně na hromadu, s popř. předepsaným roztříděním a popř. i hrubým očištěním upotřebitelných vybouraných hmot.

305. Způsob měření

3051. Pro určení množství měrných jednotek bourání platí všeobecné podmínky části A 01 a A 02.
3052. Pro určení množství jednotek manipulace s vybouranými hmotami, popř. se sutí, je závazná hmotnost v tunách, uvedená ve sloupci 2 položkového listu.

Část C 01 – OPRAVY A ÚDRŽBA KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování stavebních prací na objektech uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku.
123. Stavební práce na objektech uvedených v čl. 121obecných podmínek ceníku, pro které tato část neobsahuje položky, se oceňují:
a) opravy omítek, příslušnými položkami stavebního dílu
- 62 Úprava povrchů vnější a spárování ceníku 801-4 Opravy a údržba
b) opravy konstrukcí zděných a z prostého nebo železového betonu, příslušnými
položkami částí A 01 a A 02 tohoto ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

30. Všeobecně

304. Náplň položek

3041. V položkách jsou započteny i náklady na manipulaci s materiálem v rozsahu čl. 304 obecných podmínek částí A 01 a A 02 toho ceníku.

39. Přesun hmot

Položky přesunu hmot uvedené v části A 01 platí i pro opravy a údržbu objektů.

Příloha

3. Náhrada za dobu přístavné, odstavné a přestavné jízdy


3.1. Náhradu za dobu přístavné jízdy ze stálého stanoviště jeřábu do místa nasazení smí dodávající výkonná jednotka, spravující kolejový jeřáb, fakturovat maximálně za tyto doby přístavní jízdy:

Počet hodin                   Přepravní vzdálenost v km podle kilometrovníku ČSD TR-3, sešit 3
5 hod 30 min                 do 50 km
8 hod od 51                   do 100 km
10hod 30 min                od 101 do 150 km
13 hod od 151               do 200 km
za každých i započatých 100 km 5 hodin

 

Počty kilometrů musí vždy odpovídat kilometrovníku ČSD pro přepravu zboží TR-3
a při fakturaci musí souhlasit s kilometráží uvedenou na základním listě.
Při práci jeřábu v místě stálého stanoviště může dodavatel výkonu fakturovat jako náhradu za dobu přístavné jízdy celkem maximálně 2 hodiny.

 

Dále smí fakturovat:

 

3.2. Náhrada za dobu odstavné jízdy z místa nasazení jeřábu do místa jeho stálého stanoviště, jde-li o jediné místo nasazení, které se vypočte podle zásad
bodu 3.1.

 

3.3. Náhrada za dobu přestavné jízdy z místa předchozího nasazení jeřábu do místa dalšího nasazení, která se vypočte podle zásad bodu 3.1.

 

3.4. Náhrada za dobu odstavné jízdy z místa posledního nasazení do místa stálého stanoviště.
3.4.1. Pokud výkony jeřábu byly prováděny v různých místech pro různé odběratele – náhrada se vypočte rozvržením doby odstavné jízdy mezi jednotlivé odběratele v poměru dob přístavných a přestavných jízd, které byly odběratelům fakturovány při cestě k provedení výkonu.
3.4.2. Pokud výkony jeřábu byly prováděny v různých místech pro stejného odběratele – náhrada se vypočte podle bodu 3.1.

 

4. Náhradu za dobu odstavné jízdy nelze odběrateli fakturovat, je-li jeřáb disponován dodavatelem pro jeho účely směrem od stálého stanoviště jeřábu – přestavná jízda pro účely dodavatele.

 

5. Je-li jeřáb disponován dodavatelem pro jeho účely směrem ke stálému stanovišti jeřábu, lze náhradu za dobu odstavné jízdy fakturovat.

 

6. Součet dob přístavných, přestavných a odstavných jízd včetně doby jízd včetně doby vlastního výkonu v místě určení nesmí překročit celkovou skutečnou dobu od vystavení jeřábu na hranice stálého stanoviště (lokomotivního depa), popř. nástupy obsluhy do jeho návratu na hranici depa, popř. přechodu na jiný výkon.

 

7.1. Náhrada za přepravu při odstavné jízdě z místa posledního nasazení do místa stálého stanoviště se počítá z vypočtené kilometráže podle zásad bodu 3.4.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00