801 - 5 - Zvláštní stavební práce


I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

11. Členění

Ceník obsahuje velkoobchodní ceny zvláštních stavebních prací (dále jen "ceny") pro:
Část A - Zřízení konstrukcí stavebních objektů
Část A 01 - Věže chladicí a odplynovače
Část A 02 - Nádrže a jímky
Část A 03 - Věže, stožáry, zásobníky a jámy pozemní
Část A 04 - Objekty zvláštní
Část B - Bourání (demontáž) konstrukcí objektů
Část B 01 - Věže chladicí a odplynovače
Část B 02 - Ostatní objekty
Část C - Opravy a údržba konstrukcí objektů
Část C 01 - Věže chladicí a odplynovače
Část C 02 - Ostatní objekty

12. Platnost položek

121. Položky ceníku jsou určeny pro oceňování:
a) zvláštních stavebních prací objektů uvedených v čl. 121 všeobecných podmínek jednotlivých částí ceníku,
b) zvláštních stavebních prácí na objektech uvedených v čl. 121 všeobecných podmínek ostatních ceníků, v rozsahu určeném v čl. 123 jejich všeobecných podmínek,
c) déle i pro oceňování zvláštních stavebních prací, které jsou součástí provozních souborů, v rozsahu stanoveném cenovými, popř. zvláštními předpisy.
123. Stavební práce na objektech uvedených v čl. 121 jednotlivých částí ceníku, pro které ceník neobsahuje položky, se oceňují
v části A - Zřízení konstrukcí položkami ceníku 801-1 Běžné stavební práce a položkami ceníku 801-2 Stavební práce z prefabrikovaných dílců,
v části B - Bourání (demontáž) konstrukcí položkami ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí,
v části C - Opravy a údržba konstrukcí položkami ceníku 801-4 Opravy a údržba.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1311. Práce ve výškách
V položkách jsou zakalkulovány náklady na provádění prací ve výškách v rozsahu uvedeném v popisu položek.
1312. Vynechání rýh v konstrukcích
V položkách jsou zakalkulovány i náklady na zvýšenou pracnost při vynechání rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), prostupů a jiných dutin, pokud se provádí současně se zřizováním konstrukcí.
1313. Hrubé očištění
V položkách jsou zakalkulovány i náklady na bezprostřední hrubé očištění sousedících konstrukcí.
1314. Práce bez pevné pracovní podlahy
Pokud v popisu položek není uvedeno jinak, nejsou v položkách zakalkulovány náklady na provádění prací bez pevné pracovní podlahy.

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených ve Společných ustanoveních cenových podmínek, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Konstrukce z betonu prostého nebo železového

311. Volba položek

3111. Zalití kotevních otvorů se oceňuje položkami souboru cen 278 31 Zálivka kotevních otvorů části A 04 tohoto ceníku.

312. Užití položek

3121. Položky platí pro jakoukoliv hustotu výztuže a jakoukoliv zpracovatelnost betonových směsí.
3122. Položky neplatí pro oceňování pohledových betonů, které se oceňují (podle typu konstrukce) podle ceníku 801-1 Běžné stavební práce, nebo individuální kalkulací.
3123. Položky všech částí neplatí, jestliže projekt předepisuje provedení konstrukcí v rozsahu 1 až 6 třídy přesnosti a jim odpovídajících odchylek z tab.č.1 ČSN 73 0220 (čl. 2).

313. Náplň položek

3131. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) ukládání a hutnění betonové směsi,
b) ošetření a ochranu betonu po dobu tuhnutí proti dešti a vysychání,
c) odstranění drátů z líců konstrukcí, vyspravení částí konstrukcí nezaplněných betonem po odbednění (úpravu líce konstrukce v místech po odstraněných drátech spojovacích tyčích apod.) k docílení povrchu odpovídajícímu technické normě,
d) odsekání vytlačeného betonu ze spár po sejmutí bednění,
e) vyrovnání a uhlazení povrchu nebedněných částí,
f) ztráty betonové směsi při dopravě a ukládání do konstrukce,
g) osazení kotev zároveň s betonováním,
h) ztížené práce u drážek, otvorů, kapes, zabetonovaných předmětů, injekčních trubek apod. zakreslených v projektu,
i) ztížené práce při husté výztuži konstrukcí ze železobetonu a v omezeném prostoru.
3132. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na zalití kotevních otvorů, které se oceňují položkami souboru cen 278 31 Zálivka kotevních otvorů části A 04 tohoto ceníku (viz čl. 3111).

315. Způsob měření

Množství měrných jednotek konstrukcí z betonu se určuje v m3 objemu konstrukce, přičemž
a) objem částí konstrukcí, jejichž tvar je nepravidelný, se určuje přibližně podle matematických vzorců,
b) objem proniku dvou nebo více konstrukcí se započítává pouze jednou, a to obecně při stejném druhu a třídě (značce) betonu k té konstrukci, která má v místě proniku větší rozměry (tloušťku, průřez apod.). Při stejných rozměrech se objem proniku začleňuje ke konstrukci podporující (nosné). U proniků konstrukcí se sloupy, pilíři, rámovými stojkami a svislými táhly se objem proniku začleňuje ke konstrukci podporované. Při rozdílném druhu nebo třídě (značce) betonu se začleňuje k té konstrukci, jejíž součástí je vzhledem k druhu a třídě (značce) betonu,
c) objem uložení, popř. vetknutí konstrukce ukládané (podporované) do konstrukce z jiného materiálu se začleňuje k objemu konstrukce ukládané,
d) množství jednotek konstrukcí betonovaných přímo do výkopu se určuje v m3 teoretického objemu dle projektu. Do tohoto množství se započítává objem výdrolků vzniklých prováděním zemních prací.
3151. Za součást objemu se považuje:
a) vrstva betonu pod výztuží základové konstrukce ze železového betonu, a to všech tříd (značek) betonu. Toto ustanovení neplatí, má-li tato vrstva jinou funkci, než jako podklad pod výztuž a ochranu výztuže před znečištěním zeminou,
b) objem betonových výstupků jakékoliv velikosti,
c) objem dilatačních příčných vložek,
d) objem zakotvení zavázání, uložení vetknutí do konstrukcí z jiného materiálu,
e) objem částí zesilujících konstrukci, se kterou funkčně souvisejí a současně nemají samostatnou cenu, např.:
- žebra a posilující pilíře zdí do objemu zdí,
- patky a zesilující hlavice sloupů do objemu sloupů (mimo hřibové hlavice, které jsou součástí desek stropů hřibových),
- náběhy průvlaků (při odklonu do 60O od vodorovné roviny) do objemu průvlaků,
- náběhy desek (při odklonu do 60O od vodorovné roviny) do objemu desek,
- okrajové nosníky skořepin do objemu skořepin apod.
3152. Od objemu se odečítá:
a) objem otvorů, rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), kapes, prostupů a jiných dutin jednotlivě větších než 0,10 m3 a je-li současně jejich průřezová plocha kolmá na nejdelší rozměr jednotlivě větší než 0,05 m2,
b) objem všech kotevních otvorů.

32. Bednění

322. Užití položek

3221. Položky platí pro bednění betonů pohledových, které se oceňuje podle Pravidel pro oceňování cenové soustavy.

323. Náplň položek

3231. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) hlavní i vedlejší materiál v potřebném množství k dosažení žádaného tvaru konstrukcí rovinných i zalomených do oblouku (včetně ramenátů), popř. dílců a ostatních pomocných materiálů,
b) provedení bednění v prostoru zapaženém i nezapaženém, i kolem výztuže předem uložené, pro plochy svislé i šikmé,
c) nátěr proti přilnavosti
d) zařízení zajišťující bednění do projektovaných rozměrů,
e) zajištění těsnosti bednění,
f) bednění a odbednění prostupů, otvorů, popř. jejich vyřezání, rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), kapes a jiných dutin o objemu jednotlivě menším než 0,10 m3, je-li současně jejich průřezová plocha kolmá na nejdelší rozměr jednotlivě menší než 0,05 m2, s výjimkou všech kotevních otvorů, které se oceňují samostatně cenami souboru cen 27. 35- Bednění kotevních otvorů části A 04 tohoto ceníku,
g) provrtání otvorů pro vložení kotev (zavázání) do přilehlých konstrukcí,
h) odbednění konstrukcí a odstranění podpěr a vzpěr,
i) očištění a roztřídění použitého řeziva, bednicích dílců a ostatního pomocného materiálu.

325. Způsob měření

a) množství jednotek bednění se určuje v m2 rozvinuté odbedňované plochy betonové konstrukce,
b) plocha bednění se určí jako součet tvarově jednoduchých figur, do který se celá bedněná plocha rozloží,
c) u ploch zakřivených a nepravidelných se výměry určí přibližně podle matematických vzorců,
d) při proniku dvou bedněných konstrukcí se počítá příslušný rozměr ke koutu (styku) obou bedněných ploch konstrukcí.
3251. K ploše bednění se přičítá:
a) plocha bednění všech výstupků,
b) plocha bednění ostění otvorů, rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), kapes, prostupů a jiných dutin (s výjimkou kotevních otvorů) o pohledové, popř. o průřezové ploše kolmé na nejdelší rozměr jednotlivě větší než 0,05 m2. Při menší pohledové či průřezové ploše je toto bednění cenově kryto (viz čl. 3152 a),
c) plocha bednění předepsaných pracovních spár,
3252. Od plochy bednění se odečítá plocha bednění překrývající otvory, výklenky apod. jednotlivě větší než 2,5 m2.
3253. K plochám bednění konstrukcí se nepřičítá bednění kotevních otvorů, které se oceňují položkami souboru cen 27. 35 Bednění kotevních otvorů části A 04.

33. Výztuž

331. Volba cen

3311. Části výztuže procházející do různých konstrukcí se oceňují jako výztuž té konstrukce, ke které staticky náležejí.

332. Užití položek

3321. Položky pro ocenění výztuží platí pro výztuž vázanou, popř. bodově přivařenou uvnitř bednění nebo pro kostru výztuže zhotovenou mimo bednění a přemístěnou do bednění jako celek.
3322. Pro spirálovou výztuž, třmínky, spony, podpěry a ostatní pomocnou výztuž z betonářské oceli zajišťující polohu platí položky výztuže konstrukce, ke které staticky náležejí.

333. Náplň položek

3331. V položkách jsou zakalkulovány náklady na:
a) dodání výztuže,
b) uložení výztuže hlavní, rozdělovací (příčné), montážní (stoličky), konstruktivní apod.,
c) ostatní drobnou výztuž v projektu neuvedenou jako zcela jednoduché věšáky, podložky pod výztuž, popř. též drát, skoby, hřeby apod.,
d) vázání výztuže drátem nebo přivařování nahrazující vázání (bodové svary), popř. též vázání (bodové přivařování) výztuže do koster vkládaných vcelku do bednění.
3332. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na svařování prutů nahrazující přesahy přenášející statické účinky (nosné svary). Tyto svary se oceňují položkami souborů cen:
27. 94 - Nosné svary základových konstrukcí,
331 94 - Nosné svary sloupů,
34. 94 - Nosné svary stěn,
41. 94 - Nosné svary stropních konstrukcí,
části A 01 ceníku 801-2 Stavební práce z prefabrikovaných dílců.
3333. Ustanovení čl. 3332 neplatí pro objekty oboru 815 4 Zdi a valy samostatné, u který se tyto svary přenášející statické účinky oceňují položkami 27. 36-2121 až -2632 části A 01 ceníku 821-1 Mosty.

335. Způsob měření

Množství měrných jednotek výztuže, popř. svařovaných sítí, se určuje v tunách jmenovité hmotnosti výztuže.

39. Přesun hmot

391. Volba cen

3911. Pro volbu položky u objektu s podzemní a nadzemní částí je rozhodující větší výška nebo hloubka objektu. Hloubka a výška se pro volbu ceny nesčítají. Pro ocenění přesunu hmot se volí položka odpovídající větší výšce nebo hloubce objektu. Pro určení výšky a hloubky platí:
a) výška je svislá vzdálenost od nejnižšího bodu terénu přiléhajícího k objektu, odkud se prování přesun hmot, k nejvyššímu bodu konstrukce HSV (včetně nadstřešních účelových prostor objektu, jako strojoven výtahu apod.) s výjimkou jednotlivých konstrukcí přesahujících střešní rovinu, jako různých nadezdívek, případných atik ventilačních pilířů apod.,
b) hloubka je svislá vzdálenost od nejnižšího bodu terénu přiléhajícího k objektu, odkud se prování přesun hmot, k nejnižšímu bodu základové konstrukce HSV bez konstrukcí zvláštního zakládání (např. použitých pilot, štětových stěn apod.).

392. Užití položek

3921. Položky pro ocenění přesunu hmot platí pro druh stavební akce JKSO:
1 - novostavba objektu
2 - rekonstrukce a modernizace objektu prostá
3 - rekonstrukce a modernizace objektu s opravou
4 - nástavba, přístavba apod. objektu (rozšíření objektu)
5 - rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením
6 - rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou
9 - ostatní stavební akce

395. Způsob měření

pro přesun hmot určují Pravidla S.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

42. Zkratky

AZC azbestocement
D průměr
FP filtrační písek
H výška
hl. hloubka
MC malta cementová
MVC malta vápenocementová
PH plastické hmoty
š. šířka
tl. tloušťka
v. výška
ŽB železobeton

5. VÝJIMKY Z PRAVIDEL PRO POUŽITÍ CENOVÉ SOUSTAVY

51. Pomocné lešení

7. PODMÍNKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVÝCH CEN

71. Kalkulační vzorec

Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:
CENA = MATERIÁL + MZDY + STROJE + ODVODY + OPN + REŽIE + ZISK
Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do orientačních cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek.

711. Materiál

Materiál je do ceny kalkulován v cenách bez DPH. Cena materiálů vychází z ceníkových cen výrobců nebo prodejců zjištěných v listopadu 2017. Ceníková cena výrobce je snížena o rabat (podle druhu materiálu různý) poskytovaný prodejcem na stavební zakázky menšího rozsahu. K ceně jsou dopočteny pořizovací náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveniště. Tyto náklady jsou stanoveny ve výši 2 - 5 % z nákupní ceny materiálu (bez DPH) podle druhu materiálu obsaženého v jednotlivých položkách.
Pro orientaci je možno uvažovat, že v orientačních cenách je zakalkulována doprava materiálu do maximální vzdálenosti 30 km.

712. Mzdy

Na základě normativů spotřeby a tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro výpočet úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy:

Stavební dělník, třída

Průměrný hodinový výdělek Kč/hod

Průměrný měsíční výdělek v Kč

(hrubá mzda)

4

144,00

24 048

5

161,00

26 887

6

180,00

30 060

7

200,00

33 400

8

218,00

36 406

V hodinové sazbě jsou započteny mzdové náklady včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny). Nejsou zde započteny náklady na pracovníka na jeho neproduktivní čas tj. státní svátky a dovolená. Tyto náklady jsou obsaženy v režiích.
7121. ODVODY
Odvody na sociální a zdravotní pojištění.

713. Náklady na stroje

Náklady na stroje jsou propočteny podle normativů strojohodin a oceněny podle sazeb strojohodin pro rok 2018. Část použitých sazeb jsou hodnoty pronájmu při denním osmihodinovém využití stroje. Ostatní sazby jsou propočteny z předepsaných odpisů, nákladů na opravy, údržbu a pohonné hmoty.

714. Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem.

715. Režie

Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:
- výrobní režie 24,0 %
- správní režie 22,0 %
Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.
Do režijních nákladů se započítávají zejména:
- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- bezpečnostní opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, pracovní ochranné prostředky, školení BOZP, úkoly v prevenci rizik
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 10 %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

 

8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto sborníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:

 

 

 

 

 

 

 


Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele).

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Část A 01 - VĚŽE CHLADICÍ A ODPLYNOVAČE

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování zvláštních stavebních prácí na objektech oboru 813 1 Věže chladicí a odplynovače (pro všechny konstrukčně materiálové charakteristiky JKSO).
122. Tato část není určena pro oceňování prácí na objektech oboru 813 17 Mikrověže a mikrochladiče, které se oceňují položkami ceníku 24-M.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

30. Všeobecně

301. Volba cen

3011. Pro volbu položek v popisu vymezených výškou chladicí věže je rozhodující výška měřená od horní hrany nádrže po nejvyšší místo konstrukce tahového komína.

304. Technologická manipulace

V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci s materiálem, polotovary a výrobky v tomto rozsahu:
a) beton železový vodorovně a svisle 0 m,
b) ostatní konstrukce a práce vodorovně 20 m, svisle 4 m.

31. Konstrukce z betonu železového

310. Pro konstrukce z betonu platí ustanovení čl.31 všeobecných podmínek ceníku takto doplněné:

312. Užití položek

3121. Položky platí pro konstrukce betonové prováděné z betonových směsí s cementem portlandským nebo struskoportlandským.

313. Náplň položek

3131. V položkách pro ocenění konstrukcí z betonu železového jsou zakalkulovány i náklady na betonovou směs z tříděných frakcí kameniva.
3132. V položkách konstrukcí z betonu železového nejsou zakalkulovány náklady na úpravu dilatačních spár, speciální úpravy pracovních spár s užitím jiných materiálů než betonů a malt. Tyto úpravy se oceňují samostatně.

32. Bednění

320. Pro bednění platí ustanovení čl. 32 všeobecných podmínek ceníku takto doplněná:

323. Náplň položek

3231. V položkách pro ocenění bednění jsou zakalkulovány i náklady na polohové zajištění bednění na výšku do 6 m, což je výška nejvyššího místa bednění plochy nad základnou na níž je zajištění bednění postaveno. Pro stavební konstrukce o výšce přes 6 m se oceňuje podpěrná konstrukce samostatně položkami ceníku 800-3 Lešení, jen pro část přesahující výšku 6 m.

33. Výztuž

330. Pro výztuž platí ustanovení čl.33 všeobecných podmínek ceníku takto doplněná:

332. Užití položek

3321. Položky neplatí pro provádění výztuže ze svařovaných sítí. Tato výztuž se oceňuje položkami ceníku 801-1 Běžné stavební práce.

34. Konstrukce dřevěné, vláknocementové, z plastických hmot a kombinované

343. Náplň položek

3431. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) veškerý materiál, včetně spojovacích prostředků, potřebných k dosažení požadovaného tvaru a kvality konstrukcí,
b) opracování výrobků do předepsaného tvaru včetně úprav pro spojovací prostředky, zřízení a upevnění konstrukcí,
c) přířezové řezivo jakosti I.
3432. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na hloubkovou impregnaci řeziva.

345. Způsob měření

3451. Množství měrných jednotek plošných konstrukcí (stěny, příčky, střechy) se určuje v m2 pohledové plochy
a) součtem tvarově jednoduchých částí, do kterých se celá plocha rozloží,
b) u konstrukcí zakřivených, nepravidelných přibližně podle matematických vzorců.

Část A 02 - NÁDRŽE A JÍMKY

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování zvláštních stavebních prací
1211. na objektech:
814 1 Nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod,
814 2 Nádrže pozemní (mimo nádrží a jímek čistíren odpadních vod)
814 42 Žlaby silážní,
814 47 Jímky a nádrže tekutého hnoje (kejdy) a močůvky,
814 48 Hnojiště,
pro všechny konstrukčně materiálové charakteristiky JKSO;
1212. na konstrukcích určených pro vedení a skladování kapalin, (včetně havarijních van a spádových havarijních záchytných ploch),které jsou součástí objektů:
801 Budovy občanské výstavby (mimo haly),
802 Haly občanské výstavby,
803 Budovy pro bydlení,
811 Haly pro výrobu a služby,
812 Budovy pro výrobu a služby (mimo haly),
813 Věže, stožáry, komíny,
814 3 Zásobníky a jámy pozemní (mimo zemědělství),
814 4 Zásobníky a jámy pozemní pro zemědělství,
815 Objekty pozemní zvláštní
817 1 Objekty energetických jaderných reaktorů,
817 2 Objekty neenergetických jaderných reaktorů.
817 3 Objekty pomocných jaderných provozů a objekty speciální pro jaderná zařízení,
(mimo 817 34 Komíny ventilační jaderných provozů)
(mimo 817 35 Mosty spojovací, potrubní, kabelové mezi objekty jaderných provozů)
817 4 Objekty provozů jaderných elektráren
(mimo 817 43 Stolice rotačních soustrojí, část A 04)
817 5 Objekty pro zpracování a skladování radioktivních látek,
(mimo speciální stavební práce, které se oceňují položkami ceníku 801-6 Objekty jaderných zařízení - speciální stavební práce);
pro všechny konstrukčně materiálové charakteristiky.
1213. Při styku konstrukcí oceňovaných podle čl.1211 a 1212 položkami této části (viz příloha č.1, obr.1 - konstrukce A) s konstrukcemi oceňovanými položkami jiné části tohoto ceníku nebo položkami jiných ceníků (viz příloha č.1 - konstrukce B), se stanoví množství měrných jednotek odděleně.
123. Stavební práce objektů uvedených v čl.121, pro které tato část neobsahuje položky, se oceňují položkami:
a) příkopové žlaby z betonových tvárnic, položkami souboru cen 935 11 - Osazení příkopového žlabu části A 01 - Zřízení konstrukcí
ceníku 822-1 Komunikace pozemní a letiště,
b) osazení ocelových součástí, položkami souboru cen 899 91 - Osazení ocelových součástí části A 01 - Stavební práce společné pro venkovní vodovody a kanalizace,
c) montáž vodovodního potrubí a armatur, příslušnými položkami skupiny stavebních dílů 8.. .. - Trubní vedení části A 02 - Venkovní vodovody,
d) montáž kanalizačního potrubí a šoupátek, příslušnými položkami skupiny stavebních dílů 8.. .. - Trubní vedení části A 03 - Venkovní kanalizace,
ceníku 827-1 Vedení trukbí dálková a přípojná - vodovody a kanalizace.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

30. Všeobecně

304. Technologická manipulace

3041. V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci s materiály, polotovary a výrobky v tomto rozsahu:
a) bednění vodorovně 20 m, svisle 6 m,
b) výztuž vodorovně 20 m, svisle 4 m,
c) beton prostý a železový vodorovně i svisle 0 m,
d) omítky, podkladní vrstvy, dlažby, potěry, prvky osazované ručně (jako desky azbestocementové, rošty biologických filtrů apod.) vodorovně 10 m, svisle 0 m.

31. Konstrukce z betonu prostého nebo železového

310. Pro konstrukce z betonu platí ustanovení čl.31 všeobecných podmínek ceníku takto doplněná:

312. Užití položek

Položky souborů cen
380 31 - Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží atd. z betonu prostého,
380 32 - Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží apod. z betonu železového,
a) platí pro oceňování konstrukcí vodorovných, svislých, šikmých, rovinných i zlomených do oblouku, základů, stěn, stropů, sloupů, pilířů, nosníků, rámů, ztužidel, táhel, krakorců, říms, lávek, kleneb, popř. dalších běžných konstrukcí betonových z cementu portlandského nebo struskoportlandského;
b) neplatí pro oceňování
- stavebních konstrukcí, které slouží jako vnější ochrana jiných konstrukcí (např. kovových nádrží apod.). Tyto ochranné betonové konstrukce se oceňují položkami ceníku 801-1 Běžné stavební práce,
- konstrukcí pro zemědělské stavby, které se oceňují položkami souboru cen 957 .. - Konstrukce v zemědělských objektech ceníku 801-1 Běžné stavební práce.

313. Náplň položek

3131. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) úpravu dilatačních spár, speciální úpravy pracovních spár s užitím jiných materiálů než betonů a malt,
b) předepsané odsekání betonu v pracovních spárách.

32. Bednění

320. Pro bednění platí ustanovení čl.32 všeobecných podmínek ceníku takto doplněná:

322. Užití položek

3221. položky souboru cen 380 35 - Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží atd. platí pro konstrukce vodorovné, svislé, šikmé, základů, stěn, stropů, sloupů, pilířů, nosníků, rámů, ztužidel, táhel, krakorců, říms, lávek, kleneb, popř. dalších.

323. Náplň položek

3231. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na polohové zajištění bednění na výšku do 6 m, což je výška nejvyššího bodu bedněné plochy nad základnou, na níž je zajištění bednění postaveno. Pro bednění stavební konstrukce o světlé výšce přes 6 m, se oceňuje podpěrná
konstrukce samostatně položkami ceníku 800-3 Lešení, pouze pro část přesahující výšku 6 m.

33. Výztuž

330. Pro výztuž platí ustanovení čl.33 všeobecných podmínek ceníku takto doplněná:

332. Užití položek

3321. Položky souboru cen 380 36 - Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží apod. neplatí pro provádění výztuže ze svařovaných sítí. Tato výztuž se oceňuje položkami souboru cen ceníku 801-1 Běžné stavební práce.

34. Vnitřní a vnější omítky

341. Volba cen

3411. Jako vnější omítky se oceňují také omítky v neuzavřených prostorách, vystavené nepřímo povětrnostním vlivům, zejména vlhku, mlze a mrazu (např. podhledy apod.), i když jsou chráněny před jejich přímým účinkem, zejména deštěm, sněhem apod.
3412. Položkami pro omítky se oceňují povrchové úpravy
a) dolních ploch při jakémkoliv odklonu od vodorovné roviny
b) horních ploch při odklonu přes 45o,
Pro odklon do 60o od vodorovné roviny se volí položky pro omítky stropů a přes 60o položky pro omítky stěn.
3413. Položkami pro potěry se oceňují povrchové úpravy horních ploch konstrukcí při odklonu do 45o od vodorovné roviny.

342. Užití položek

3421. Položky pro ocenění omítek platí pro omítání konstrukcí vodorovných, svislých a šikmých, a to stěn, stropů, sloupů, pilířů, nosníků, rámů, ztužidel, táhel, krakovců, říms, lávek, kleneb, popř. dalších, pro všechny velikosti ploch, pokud výslovně v popisu položky není uvedeno jinak.

343. Náplň položek

3431. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) vlhčení podkladu postřikem pro jádro omítek,
b) zhotovení hran, koutů a fabionů ostrých i proříznutých nebo zaoblených do poloměru 50 mm,
c) hrubé očištění povrchu jiných sousedících konstrukcí,
d) ztížené práce při omítání ostění.

345. Způsob měření

3451. Množství měrných jednotek omítek se určuje v m2 rozvinuté plochy omítané konstrukce.
a) Výška stěny se u vnitřních omítek určuje od hrubé podlahy ke spodnímu líci stropní konstrukce, u vnějších omítek od roviny procházející 50 mm pod úrovní upraveného terénu k horní hraně omítané konstrukce.
b) Plochy, jejichž tvar je nepravidelný, se určují přibližně podle matematických vzorců.
3452. K ploše omítek se přičítá plocha ostění otvorů o pohledové ploše jednotlivě větší než 0,5 m2.
3453. Od plochy omítek se odečítá plocha otvorů nebo neomítaných ploch jednotlivě větších než 0,5 m2.

35. Potěry

351. Volba cen

Pro volbu cen platí ustanovení čl. 3413.

353. Náplň položek

3531. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) osazení a vyjmutí výškových vodících latí, prken nebo jiných vložek pro projektované dilatační spáry,
b) vyrovnání podkladu,
c) provedení potěru ve sklonu od vodorovné roviny 15o,
d) vlhčení proti popraskání.

355. Způsob měření

a) Množství měrných jednotek se určuje v m2 plochy,přičemž plocha zabraná vloženými latěmi, špalíky a dilatačními spárami se neodečítá.
b) U konstrukcí šikmých se plocha měří ve sklonu.
3551. Od plochy se odečítá plocha otvorů o velikosti jednotlivě větší než 0,5 m2.

6. PŘÍLOHY

Příloha č.1 - Obr.č.1 k článku 1213 všeobecných podmínek části A 02.

Část A 03 - VĚŽE, STOŽÁRY, ZÁSOBNÍKY A JÁMY POZEMNÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování zvláštních stavebních prací
1211. na objektech:
- 813 Věže, stožáry
(mimo 813 1 Věže chladicí a odplynovače, 813 8 Komíny vysoké a kanály kouřové),
- 814 3 Zásobníky a jámy pozemní (mimo zemědělské),
- 814 4 Zásobníky a jámy pozemní pro zemědělství
(mimo 814 42 Žlaby silážní, 814 47 Jímky na nádrže tekutého hnoje (kejdy) a močůvky a 814 48 Hnojiště)
pro všechny konstrukčně materiálové charakteristiky JKSO;
1212. a na všech objektech 801 Budovy občanské výstavby, 802 Haly občanské výstavby, 803 Budovy pro bydlení, 811 Haly pro výrobu a služby, 812 Budovy pro výrobu a služby zřizovaných do posuvného bednění.

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Platnost cen této části je vymezena v čl. 2 obecné části ceníku. Pro konstrukce prováděné posuvným bedněním je vymezení určeno 10.třídou přesnosti (ČSN 73 0220, tabulka č.1).

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

30. Všeobecně

304. Technologická manipulace

V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci s materiály, polotovary a výrobky v tomto rozsahu:
a) betony vodorovně a svisle 0 m,
b) výztuž vodorovně 20 m, svisle 0 m,
c) bednění vodorovně a svisle 0 m,
d) omítky vodorovně 10 m, svisle 0 m,
e) osazování kotevních prvků vodorovně 15 m, svisle 0 m.

31. Konstrukce z betonu železového

310. Pro konstrukce z betonu platí ustanovení čl.31 všeobecných podmínek ceníku.

32. Bednění

320. Pro bednění platí ustanovení čl.32 všeobecných podmínek ceníku.

 33. Výztuž

330. Pro výztuž platí ustanovení čl.33 všeobecných podmínek ceníku.

34. Vnitřní a vnější omítky

341. Volba cen

3411. Pro volbu položek se uvažují jako vnější omítky také úpravy povrchů v neuzavřených prostorách, vystavených nepřímo povětrnostním vlivům, zejména vlhku, mlze a mrazu (např. podhledy apod.), i když jsou chráněny před přímým účinkem, zejména deštěm, sněhem apod.

343. Náplň položek

3431. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) vlhčení podkladu postřikem pod jádro omítek,
b) zhotovení hran, koutů a fabionů ostrých i proříznutých nebo zaoblených do poloměru 50 mm,
c) hrubé očištění povrchu jiných sousedících konstrukcí,
d) ztížení práce při omítání ostění.

345. Způsob měření

3451.
a) množství měrných jednotek omítek se určuje v m2 rozvinuté plochy omítané konstrukce,
b) plochy, jejichž tvar je nepravidelný se určují přibližně podle matematických vzorců,
c) výška stěny se u vnitřních omítek určuje od hrubé podlahy ke spodnímu líci stropní konstrukce a u vnějších omítek od roviny procházející 50 mm pod úrovní upraveného terénu v horní hraně omítané konstrukce.
3452. K ploše omítek se přičítá plocha ostění otvorů o pohledové ploše jednotlivě větší než 0,5 m2.
3453. Od plochy omítek se odečítá plocha otvorů a neomítaných ploch jednotlivě větších než 0,5 m2.

39. Přesun hmot

392. Užití položek

 3921. Přesun hmot na objektech skupiny 814 4 Zásobníky a jámy pozemní zřizované do posuvného bednění se oceňují položkami souboru cen 998 13 Přesun hmot - této části ceníku.
3922. Přesun hmot na objektech skupiny 814 3 Zásobníky a jámy pozemní (mimo zemědělství) a 814 4 Zásobníky a jámy pozemní pro zemědělství nezřizované do posuvného bednění platí položky souboru cen 998 14 Přesun hmot - části A 02 tohoto ceníku.

Část A 04 - OBJEKTY ZVLÁŠTNÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování zvláštních stavebních prací na objektech:
- 815 2 Oplocení
- 815 4 Zdi a valy samostatné
- 815 91 Základy strojů a technologických zařízení
pro všechny konstrukčně materiálové charakteristiky JKSO.

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Platnost položek v této části je vymezena v čl. 2 všeobecné části ceníku. Pro konstrukce zděné z lomového kamene je vymezení určeno 12. třídou přesnosti (ČSN 73 0220, tabulka č. 1).

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

30. Všeobecně

304. Technologická manipulace

3041. V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci s materiály, polotovary a výrobky v tomto rozsahu:
a) betony vodorovně a svisle 0 m,
b) bednění vodorovně 20 m, svisle 4 m,
c) podpěrné konstrukce vodorovně 20 m, svisle 15 m,
d) výztuž vodorovně 10 m, svisle 0 m,
e) práce zednické a osazovací vodorovně 10 m, svisle 0 m.

31. Konstrukce zděné z cihel a tvárnic

311. Volba cen

3111. Jednotlivé druhy zdiva z cihel a tvárnic oddělených ve vrstvách vodorovných nebo svislých se oceňují příslušnými položkami pro ocenění zdiva.

313. Náplň položek

3131. V položkách pro ocenění zdiva jsou zakalkulovány i náklady na:
a) založení zdí, vyzdívání ostění, zaoblení zdí, vyzdívání rohů a koutů,
b) dozdívky zdiva z tvárnic cihlami, např. u otvorů nebo na rozích.

315. Způsob měření

Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu konstrukce podle projektu.
3151. Do objemu zdiva se zahrnuje i objem zdiva vyloženého (přečnívajícího) z líce zdiva.
3152. Od objemu zdiva se odečítá objem dutin jednotlivě větších než 0,10 m3 a je-li současně průřezová plocha kolmá na nejdelší rozměr jednotlivě větší než 0,05 m2.

32. Konstrukce zděné z kamene

321. Volba cen

3211. Má-li konstrukce na přední straně zdivo obkladní a na zadní straně zdivo rubové a je-li přitom její tloušťka menší než 700 mm, oceňuje se část konstrukce v tloušťce 350 mm jako zdivo obkladní a zbývající část jako zdivo rubové. Toto ustanovení neplatí pro obkladní zdivo kvádrové, jehož množství se stanoví podle poznámky čís.4 k souboru cen 327 22-.... Zdění nadzákladového obkladního zdiva.

322. Užití položek

3221. Položka 327 21-5211 Zdivo nadzákladové zdí a valů na sucho z lomového kamene jednostranně lícované neplatí pro oceňování rovnaniny z kamene za rubem opěr a křídel; tyto stavební práce se oceňují položkami souboru cen 463 21 - Rovnanina z lomového kamene.

323. Náplň položek

3231. V položkách obkladního zdiva z kamene s vyspárováním jsou zakalkulovány i náklady na vypálení spár.

325. Způsob měření

3251. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu zdiva:
a) z lomového kamene lomařsky upraveného, kyklopského, obkladního a rubového součinem lícní plochy zdiva včetně spár a tloušťky 350 mm,
b) ostatního na cementovou maltu z objemu příslušné části konstrukce včetně spár,
c) na sucho z objemu příslušné části konstrukce.
3252. Od celkového objemu zdiva se odečítá:
a) u zdiva na sucho objem dutin, otvorů a výklenků jednotlivě vyšší než 0,5 m3,
b) u zdiva na maltu objem otvorů, výklenků, kapes, prohlubní, rýh, drážek, prostupů a částí jiných konstrukcí zasahujících do zdiva, pokud je jednotlivě větší než 0,10 m3 u zdiva obkladního a 0,20 m3 u zdiva ostatního, přičemž objem rýh a průduchů se odečítá jen tehdy, je-li současně jejich příčná průřezová plocha jednotlivě větší než 0,05 m2.
3253. Zasahuje-li otvor apod., jehož objem se odečítá, do více druhů zdiva (např. obkladního a výplňového), posuzuje se pro odečítání objem celého otvoru a odečítá se od každého druhu zdiva příslušná část.

33. Základy pro stroje

330. Pro základy pod stroje platí ustanovení čl. 31 Konstrukce betonové, čl. 32 Bednění a čl. 33 Výztuž obecných podmínek ceníku takto doplněná:

331. Volba cen

3311. Základy pro stroje nebo pod technologická zařízení (položky souborů cen 278 36 Výztuž základů pod stroje, 278 38 Základy pod stroje z betonu); Jde o soustavu betonových a železobetonových prvků pod terénem i nad ním, přenášejících na základovou spáru, popř. na stropní konstrukci budov statické a dynamické účinky strojů a technologických zařízení, potrubí s pohybující se sypaninou, kapalinou, párou, plyny, zařízení velkých kotelen, tepláren apod., trvalých jeřábových drah kotvených do základů přímo nebo ocelovými pilíři, popř. zavěšením ze stropů.
3312. Stupeň složitosti konstrukcí základů pod stroje týkající se bednění, betonu a výztuže k čl. 3313 této části:
I - obsahuje 1 nezapočitatelnou skupinu konstrukčních
prvků betonových zcela nebo z větší části do bednění,
II - obsahuje 2 až 3 započitatelné skupiny konstrukčních prvků,
III - obsahuje 4 až 6 započitatelných skupin konstrukčních prvků,
IV - obsahuje 7 a více započitatelných skupin konstrukčních prvků.
3313. Rozlišující skupiny konstrukčních prvků:
a) základové patky, bloky, pásy, rošty, klenby, desky,
b) pilíře a sloupy svislé a šikmé, stálého i proměnného průřezu pod základem na stropní konstrukci,
c) zdi pod základem na stropní konstrukci,
d) příčky pod základem na stropní konstrukci,
e) nosníky, trámy, překlady a průvlaky, vodorovné i šikmé, stálého i proměnného průřezu (součet stropního základu),
f) stropy deskové, trámové apod., vodorovné i šikmé, tvoří-li základ nebo jeho součást,
g) schodiště, stupně, schodišťové desky a rampy (k základu)
h) konzoly stropní (součást stropního základu),
i) kapsy a výklenky o průřezové ploše do 4 m2, kde hloubka je převládajícím rozměrem, prostupy o průřezové ploše do 4 m2 (obdobně i zabetonované trouby k vytvoření prostupů, avšak nikoli tehdy, jde-li o technologické potrubí - čl.3316 této části), rýhy šířky do 0,8 m (s převládající délkou) bez ohledu na hloubku, uzavřené dutiny (s výjimkou kotevních otvorů) objemu do 5 m3 s případným jedním vstupním otvorem do 0,5 m2 plochy; přičemž jsou-li překročeny uvedené meze ploch, objemů a hloubek, oceňují se samostatně jednotlivé konstrukce, tvořící tyto kapsy, výklenky, prostupy, rýhy a dutiny.
3314. Vymezující podmínky pro stanovení složitosti:
a) Ke stanovení započitatelné skupiny je nutno, aby souvislý objem (čl.3315 této části) jednotlivých konstrukčních prvků skupiny dosahoval alespoň 5% celkového objemu monolitické základové konstrukce. Nedosáhne-li některý konstrukční prvek jednotlivě 5% objemu, lze více těchto prvků z různých skupin sečítat a uvažovat jako započitatelnou skupinu, dosáhne-li součet jejích objemů 5% celkového objemu nebo alespoň počtu 4 skupin, i když nesplňují limit 5% objemu.
b) Posuzují se pouze konstrukční prvky, které bezprostředně funkčně souvisejí s vlastním nosným základem jako staticky spolupůsobící (např. u stropního základu konstrukce pod stropem, nikoliv též nad ním).
c) Konstrukční prvky šikmo položené nebo proměnného průřezu, např. šikmé pilíře a prostupy, kónické patky a pilíře, nosníky s náběhy, členité prostupy apod. se počítají
za 2 skupiny, jsou-li některé z nich zaobleny (zakřiveny) za 3 skupiny. Při současném výskytu dvou případů uvažuje se pouze složitější případ (kritéria se nesčítají).
3315. Objem svislé základové konstrukce
Za svislou základovou konstrukci se považuje i ta, která sestává z částí betonu různých tříd nebo z částí různě konstrukčně členěných, přičemž se jednotlivé konstrukce oceňují samostatně příslušnými položkami podle určeného stupně složitosti, odchylných objemů a tříd betonu. Dilatační nebo pracovní spára se nepovažuje za přerušení souvislosti, pokud neodděluje konstrukce různého účelu.
3316. Vložené trouby, kabelové tvárnice apod. k vytvoření prostupů pro různá vedení se oceňují: dodávka ve specifikaci; osazení (bez jakýchkoliv montáží), tj. pouhé uložení do betonu včetně zajištění polohy proti posunutí, se zvlášť neoceňuje.
3317. Příklad pro stanovení složitosti:

a) Základová konstrukce o celkovém objemu 250 m3 sestává:
ze základového bloku [beton prostý tř. C8/10 (B 10)]....................................... 130 m3
prostoupeného šesti navzájem nesouvisejícími vodorovnými kanály (prostupy)
čtvercového průřezu 6x10 m3 (60 m3) a dvěma výklenky 2x2,5 m3 (5 m3) ze 4
základových patek [beton prostý tř. C8/10 (B 10)……...................................... 20 m3
z 1 schodiště [beton železový C12/15 (B12,5)…………………………………….. 4 m3
z 1 stropní desky [beton železový C12/15 (B12,5)]. 50 m3 nesené osmi svislými sloupy
kruhového průřezu [beton železový C12/15 (B12,5)] 8x5 m3 ........................... 40 m3
ze 6 stropních konzol [beton železový C12/15 (B12,5)] 6x1 m3 ........................ 6 m3
                                                                                                                ─────────
                                                                                                                 celkem 250 m3

b) Pro další výpočet: 5% z 250 m3 je 12,5 m3.

c) Počet započitatelných skupin stanovíme takto:
1 základový blok (130 m3 > 12,5 m3 a 4 základové patky 20 m3 > 12,5 m3) - oba z
jedné skupiny a oba > 12,5 m3 .................................................................. 1 skupina
6 kanálů (prostupů základovým blokem) 60 m3 > 12,5 m3 ....................... 1 skupina
konstrukční prvky menší - zvlášť vyčleněné:
2 výklenky                                    (5 m3 < 12,5 m3, 1 skupina)
1 schodiště                                   (4 m3 < 12,5 m3, 1 skupina)
6 konzol                                       (6 m3 < 12,5 m3, 1 skupina)
                                   ──────────────────────────────
Součet                                          (15 m3 > 12,5 m3) ..................................................... 1 skupina
1 stropní deska                             (50 m3 > 12,5 m3) ..................................................... 1 skupina
8 sloupů                                        (40 m3 > 12,5 m3), tj. 1 skupina krát 3 na zaoblení .... 3 skupiny
                                                                                                                               ────────────
Celkem                                                                                                                            7 skupin,

což odpovídá stupni složitosti IV a oceňují se:
d) Základový blok, objem přes 100 m3 z betonu prostého tř. B 10 (zn.I), položkou číslo 278 38-1814 Základy pod stroje,
e) základové patky, objem přes 5 do 25 m3 z betonu prostého tř.B 10 (zn.I), položkou číslo 278 38-1614 Základy pod stroje,
f) schodiště, objem do 5 m3 z betonu železového tř.- (zn.II), položkou číslo 278 38-2524 Základy pod stroje,
g) stropní deska, objem přes 25 do 100 m3, z betonu železového tř.- (zn.II), položkou číslo 278 38-2724 Základy pod stroje atd.,
h) a výztuž položkami souboru cen 278 36 - Výztuž základů pod stroje (pro různé značky betonářských ocelí a pro složitost IV, pro jakékoliv množství).

332. Užití položek

3321. Položky betonů základů pod stroje neplatí pro:
a) jednoduché základy pro stroje z betonu prostého, betonované přímo do výkopu bez bednění,
b) základy pod stroje a technologická zařízení, které jsou zároveň neoddělenou součástí objemově převažujícího základu pod ostatní stavební konstrukce (např. velká základová deska),
c) tu část základů, která je od vlastních základů pod stroje funkčně oddělena dilatační spárou nebo vodorovnou či svislou izolační vrstvou proti šíření zvuku, otřesům, popř. objemovým změnám vznikajících z proměnlivých teplot technologického zařízení.
Tyto konstrukce se oceňují položkami souborů cen 27. 31 - Beton kleneb, 27. 32 - Beton základových konstrukcí, 27. 35 - Bednění a 27. 36 - Výztuž základových konstrukcí ceníku 801-1 Běžné konstrukce a práce.

333. Náplň položek

3331. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) beton i bednění,
b) polohové zajištění bednění na výšku do 6 m, což je výška nejvyššího bodu bedněné plochy nad základnou, na níž je zajištění bednění postaveno. Pro stavební konstrukce o světlé výšce přes 6 m se oceňuje podpěrná konstrukce samostatně položkami ceníku 800-3 Lešení pouze pro část přesahující výšku 6 m.
3332. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) výztuž,
b) bednění kotevních otvorů,
c) zalití kotevních otvorů.
Tyto náklady se oceňují položkami souborů cen 278 36 - Výztuž základů pod stroje nebo technologické zařízení, 27. 35 - Bednění kotevních otvorů a prostupů a 278 31 - Zálivka kotevních otvorů této části.

34. Konstrukce opěrných zdí a valů z betonu prostého nebo železového

340. Pro konstrukce z betonu platí ustanovení čl.31 všeobecných podmínek ceníku takto doplněná:

341. Volba cen

3411. Zabetonování dutin nebo otvorů v konstrukcích z betonu prostého a železového objemu jednotlivě do 0,1 m3 se oceňuje položkami souboru cen 278 31 Zálivka kotevních otvorů této části.

342. Užití položek

3421. Položky pro ocenění zdí a valů platí jak pro zdi a valy samostatné (výšky přes 2 m), tak i pro zdi a valy, které jsou součástí jiných objemů (výšky do 2 m).

343. Náplň položek

3431. V položkách jsou zakalkulovány náklady na úpravu, opracování a ošetření pracovních spár (zdrsnění krumpáči, očištění kartáči nebo proudem vody, popř. stlačeným vzduchem).

345. Způsob měření

3451. Za součást objemu konstrukcí svislých se považuje rozšíření v patce nebo hlavně pokud žádná povrchová přímka (popř. tečna povrchových křivek) rozšíření v rovině proložené
osou svislé konstrukce, nesvírá s povrchovou úsečkou svislé konstrukce úhel menší než 135o; v ostatních případech se považuje rozšíření za součást konstrukce vodorovné.

35. Bednění opěrných zdí a valů

350. Pro bednění platí ustanovení čl.32 všeobecných podmínek ceníku takto doplněná:

353. Náplň položek

3531. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na polohové zajištění bednění na výšku do 20 m, což je výška nejvyššího bodu bedněné plochy nad základnou, na níž je zajištění bednění postaveno.

36. Výztuž opěrných zdí a valů

360. Pro výztuž platí ustanovení čl.33 všeobecných podmínek ceníku takto doplněná:

362. Užití položek

3621. Položky pro ocenění výztuže se svařovaných sítí platí pro sítě ve svitcích a rohožích včetně sítí KARI, pro jakékoliv rozměry, profily drátu, rozměry oka a druhy oceli z drátů hladkých s vtisky i výstupky.

363. Náplň položek

3631. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany proti bludným proudům apod.,
b) nutné zachycení, podepření nebo upevnění volných prutů výztuže délky přes 6 m, které se v případě potřeby oceňuje samostatně.

37. Úpravy povrchu zdí a valů

373. Náplň položek

3731. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) vlhčení podkladu postřikem pod jádro omítek,
b) zhotovení hran, koutů a fabionů ostrých i proříznutých nebo zaoblených do poloměru 50 mm,
c) hrubé očištění povrchů jiných sousedících konstrukcí,
d) ztížené práce při omítání ostění.

375. Způsob měření

3751. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy omítané konstrukce, a to:
a) výška stěny se určuje od roviny procházející 50 mm pod úrovní upravovaného terénu k horní hraně omítané konstrukce,
b) plochy, jejich tvar je nepravidelný, se určují přibližně podle matematických vzorců.
3752. K ploše omítek se připočítá plocha ostění otvorů, které jsou jednotlivě větší než 0,5 m2.
3753. Od plochy omítek se odečítá plocha otvorů nebo omítaných ploch jednotlivě větších než 0,5 m2.

Část B 01 - VĚŽE CHLADICÍ A ODPLYNOVAČE

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování prací při bourání (demontáži) na objektech, jejichž zřízení se oceňuje položkami části A 01 Věže chladicí a odplynovače.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Demontáž konstrukcí

313. Náplň položek

3131. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) uvolnění spojovacích prvků (hřebíků, svorníků, šroubů, spojek apod.) a postupné rozebírání konstrukcí,
b) manipulaci demontovaných hmot vodorovně 20 m, svisle 4 m,
c) přemístění demontovaných hmot z pracovního prostoru na staveništní skládku včetně uchycení, uvázání, naložení apod.:
- u konstrukcí dřevěných, azbestocementových a z plastických hmot vodorovně do 10 m, svisle do 3,5 m,
d) ztížení práce vzniklé slizkými nánosy na konstrukcích.

315. Způsob měření

3151. Pro určování množství měrných jednotek demontáže konstrukcí platí čl.345 části A 01 tohoto ceníku.
32. Vnitrostaveništní přemístění vybouraného materiálu

323. Náplň položek

3231. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) přemístění a složení demontovaných hmot
- vodorovně za každých dalších 10 m,
- svisle za každých dalších 3,5 m.

325. Způsob měření

3251. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u konstrukcí dřevěných v m3 součinem objemu demontovaného dřeva a počtu normových vzdáleností,
b) u konstrukcí azbestocementových a z plastických hmot v t součinem hmotnosti demontovaného materiálu a počtu normových vzdáleností. Hmotnost demontovaného materiálu se určuje v t součinem údaje uvedeného za pomlčkou ve sloupci 2 a množství jednotek jednotlivých položek demontáží.
3252. Počet normových vzdáleností se určuje:
a) u vodorovného přemístění; vzdálenost těžiště staveništní skládky od těžiště pracovního prostoru v m snížená o 10 m se dělí 10 m a zaokrouhlí na celé číslo směrem nahoru,
b) u svislého přemístění; vzdálenost pracovní podlahy od počátku svislého přemístění v m snížená o 3,5 m se dělí 3,5 m a zaokrouhlí na celé číslo směrem nahoru.

33. Odvoz vybouraného materiálu na skládku

333. Náplň položek

3331. V položkách jsou zakalkulovány náklady na odvoz demontovaných hmot ze staveništní skládky na skládku mimostaveništní včetně naložení a složení.

335. Způsob měření

Množství měrných jednotek při odvozu hmot demontovaných konstrukcí na skládku se určí:
a) u konstrukcí dřevěných v m3 vybouraného dřeva,
b) u konstrukcí azbestocementových a z plastických hmot vahou v t, která se vypočte z údajů v t uvedených za pomlčkou ve sloupci 2 jednotlivých položek demontáží a množství jednotek jednotlivých položek demontáží.

Část B 02 - OSTATNÍ OBJEKTY

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování prací při bourání (demontáži) na objektech, jejichž zřízení se oceňuje položkami částí
a) A 02 Nádrže a jímky,
b) A 03 Věže, stožáry, zásobníky a jámy pozemní,
c) A 04 Objekty zvláštní.

Část C 01 - VĚŽE CHLADICÍ A ODPLYNOVAČE

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část ceníku je určena pro oceňování prací při opravách a údržbě na objektech nebo na jejích částech, jejichž zřízení se oceňuje položkami části A 01 - Věže chladicí a odplynovače tohoto ceníku.

Část C 02 - OSTATNÍ OBJEKTY

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování konstrukcí a prací při opravách a údržbě na objektech nebo na jejich částech, jejichž zřízení se oceňuje položkami částí
a) A 02 Nádrže a jímky,
b) A 03 Věže, stožáry, zásobníky a jámy pozemní,
c) A 04 Objekty zvláštní

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

39. Přesun hmot

392. Užití položek

Položky pro ocenění přesunu hmot uvedené v částech A 02, A 03 a A 04 platí i pro opravy a údržbu objektů uvedených v čl.121 těchto částí.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00