823 - 2 - Rekultivace


I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

11. Členění

111. Ceník obsahuje velkoobchodní položky rekultivačních prací (dále jen „položky) pro:
Část A - ZŘÍZENÍ KONSTRUKCÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
Část A 01 - ZEMNÍ PRÁCE
Část A 02 - KOMUNIKACE
Část A 03 - AGROTECHNIKA
Část A 04 - ZALESŇOVÁNÍ A PARKOVÉ ÚPRAVY
Část A 05 - PŘESUN HMOT

12. Platnost

121. Ceník je určen pro oceňování rekultivačních prací na objektech:
- 823 25 Rekultivace (v rozsahu vymezeném v čl. 302 obecných podmínek).
123. Práce při rekultivacích území ovlivněných důlní a hutnickou činností, pro které ceník neobsahuje položky, se oceňují:
a) při zřizování pozemkových úprav a ovocných sadů příslušnými položkami stavebního dílu
18 povrchové úpravy terénu
části A 01 ceníku 823-1 Plocha a úprava území
b) při zřizování parkových úprav příslušnými položkami stavebního dílu
18 povrchové úpravy terénu
části A 02 ceníku 823-1 Plocha a úprava území
c) při odvodňování a zavlažování pozemků příslušnými položkami
části A 01 ceníku 831-1 Hydromeliorace zemědělské
části A 01 ceníku 832-1 Hráze a úpravy na tocích – úpravy toků a kanály
části A 01, A 02, A 03 ceníku 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace
d) při zalesňování příslušnými položkami
části A 01 ceníku 831-2 Hydromeliorace – lesnickotechnické
e) při zřizování komunikací příslušnými položkami ceníku 822-1 Komunikace pozemní,
letiště a plochy.

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených ve Společných ustanoveních cenových podmínek, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

30. Všeobecně

302. Užití položek

Položky platí jen pro oceňování prací, které předcházejí důlní a hutnické činnosti nebo jeichž účelem je zahlazování následků těchto činností.
304. Technologická manipulace
3041. V položkách jsou započteny náklady na technologickou manipulaci s
                                                                                                    vodorovně                                   svisle
- hlušinou a zeminou                                                                      do 3 m                                    do 3 m
- ornicí a hnojivem na hlušině, sazenicemi
obalenými, ochranným materiálem a
sazenicemi na hlušině                                                                   do 50 m                                       -
- nehroubím a kůly                                                                         do 20 m                                    do 3 m
- lesními sazenicemi, rychle rostoucími dřevinami,
sazenicemi ostatními, ostatním hnojivem,
odpadem při ořezu                                                                         do 200 m                                     -

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

42. Zkratky

D průměr
dl. délka
hl. hloubka
pl. plocha
st. stupňů

5. VÝJIMKY Z PRAVIDEL PRO POUŽITÍ CENOVÉ SOUSTAVY

V položkách nejsou započteny náklady na postavení, udržování a odstranění pomocného lešení o výšce podlahy do 1 900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

6. PŘÍLOHY

- Příloha č. 1: Třídění zemin, stupňů zabuření a vlastnosti půd.

7. PODMÍNKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVÝCH CEN

71. Kalkulační vzorec

Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé
náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:
CENA = MATERIÁL + MZDY + STROJE + ODVODY + OPN + REŽIE + ZISK
Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do orientačních cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek.

711. Materiál

Materiál je do ceny kalkulován v cenách bez DPH. Cena materiálů vychází z ceníkových cen výrobců nebo prodejců zjištěných v listopadu 2017. Ceníková cena výrobce je snížena o rabat (podle druhu materiálu různý) poskytovaný prodejcem na stavební zakázky menšího rozsahu. K ceně jsou dopočteny pořizovací náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveniště. Tyto náklady jsou stanoveny ve výši 2 - 5 % z nákupní ceny materiálu (bez DPH) podle druhu materiálu obsaženého v jednotlivých položkách.
Pro orientaci je možno uvažovat, že v orientačních cenách je zakalkulována doprava materiálu do maximální vzdálenosti 30 km.

712. Mzdy

Na základě normativů spotřeby a tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro výpočet úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy:

Stavební dělník, třída

Průměrný hodinový výdělek Kč/hod

Průměrný měsíční výdělek v Kč

(hrubá mzda)

4

144,00

24 048

5

161,00

26 887

6

180,00

30 060

7

200,00

33 400

8

218,00

36 406

V hodinové sazbě jsou započteny mzdové náklady včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny). Nejsou zde započteny náklady na pracovníka na jeho neproduktivní čas tj. státní svátky a dovolená. Tyto náklady jsou obsaženy v režiích.
7121. ODVODY
Odvody na sociální a zdravotní pojištění.

713. Náklady na stroje

Náklady na stroje jsou propočteny podle normativů strojohodin a oceněny podle sazeb strojohodin pro rok 2018. Část použitých sazeb jsou hodnoty pronájmu při denním osmihodinovém využití stroje. Ostatní sazby jsou propočteny z předepsaných odpisů, nákladů na opravy, údržbu a pohonné hmoty.

714. Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem.

715. Režie

Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:
- výrobní režie 20,0 %
- správní režie 20,0 %
Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.
Do režijních nákladů se započítávají zejména:
- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- bezpečnostní opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, pracovní ochranné prostředky, školení BOZP, úkoly v prevenci rizik
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 10 %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

 

8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto sborníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:

 

 

 

 

 

 

 


Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele).

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Část A 01 – ZEMNÍ PRÁCE

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

Tato část platí pro oceňování zemních prací objektů uvedených v čl. 12 obecných podmínek tohoto ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

30. Všeobecně

301. Volba položek

Pro volbu položek, způsob měření, platnost a obsah položek zemních prací obsažených ve stavebních dílech
11 Přípravné a přidružené práce
12 Odkopávky a prokopávky
16 Přemístění výkopku
17 Konstrukce ze zemin
18 Povrchové úpravy terénu
platí všeobecné podmínky části A 01 ceníku 800-1 Zemní práce.
305. Způsob měření
- Množství měrných jednotek zemních prací se určuje v m3 rostlého stavu, pokud není
v popisu souborů položek uvedeno jinak.
- Šířka svahu se určuje v m délky měřené po spádnici svahu.

Část A 02 – KOMUNIKACE

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

Tato část platí pro oceňování komunikací na objektech uvedených v čl. 12 obecných podmínek tohoto ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

30. Všeobecně

301. Volba položek

Pro volbu položek, způsob měření, platnost a obsah položek prací obsažených ve stavebním dílu
56 Podkladní vrstvy komunikací
platí všeobecné podmínky části A 01 ceníku 822-1 Komunikace pozemní, letiště a plochy.

Část A 03 – AGROTECHNIKA

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

Tato část platí pro oceňování rekultivačních prací objektů uvedených v čl. 12 obecných podmínek tohoto ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

30. Všeobecně

301. Volba položek

Pro volbu položek, způsob měření, platnost a obsah položek uvedených prací obsažených ve stavebním dílu 18 Povrchové úpravy terénu
platí všeobecné podmínky části A 01 ceníku 823-1 Plochy a úprava území.

Část A 04 – ZALESŇOVACÍ A PARKOVÉ ÚPRAVY

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

Tato část platí pro oceňování zalesňovacích prací a parkových úprav objektů uvedených v čl. 12 obecných podmínek tohoto ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

30. Všeobecně

301. Volba položek

Pro volbu položek, způsob měření, platnost a obsah položek uvedených prací obsažených ve stavebních dílech
11 Přípravné a přidružené práce
18 Povrchové úpravy terénu
platí všeobecné podmínky ceníků 823-1 Plochy a úprava území a 831-2 Hydromeliorace – lesnickotechnické.

Část A 05 – PŘESUN HMOT

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

Tato část platí pro oceňování přesunu hmot při provádění rekultivačních prací objektů uvedených v čl. 12 obecných podmínek tohoto ceníku.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

V položkách jsou započteny náklady na přesun hmot nekryté položkami stavebních prací. Hmotnost jednotlivých položek je uvedena v popise položek ve sloupci 5 ceníkových listů a hmotnost specifikace je ve Ceníku plánovaných položek materiálů, výrobků a polotovarů.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

30. Všeobecně

302. Užití položek

Tato část platí pro oceňování přesunu hmot stavebních prací uvedených v čl. 121 obecných podmínek.

Příloha č. 1

TŘÍDĚNÍ ZEMIN, STUPNĚ, ZABUŘENÍ A VLASTNOSTI PŮD
1. Třídění zemin pro výsadbu a ošetřování sazenic

Pro posouzení zeminy pro výsadbu a ošetření sazenic jsou v popisu položek označeny třídy podle Ceníku výkonových norem a normativů ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR 1971 svazek I. Příprava půdy pro sadbu a síji – Zalesňovací práce – Ošetřování lesních dřevin.
Zemina tř. 1: půdy písčité, hlinitopísčité, lehce rozpojitelné, sypké, rypné
Zemina tř. 2: půdy středně těžké, rozpojitelné motykou, středně kopné
Zemina tř. 3: půdy těžké, rozpojitelné motykou, středně kopné
Zemina tř. 4: půdy silně ulehlé, těžce kopné, soudržný jíl, střední kamenitost
Zemina tř. 5: půdy s vysokým procentem zvětralých hornin, silně prorostlé kořáním,
rozpojitelné jen krumpáčem, velká kamenitost.

 

2. Stupně zabuření pro výsadbu a ošetření sazeníc
a) půdy nezabuřené jsou půdy bez krytu nebo kryté jen hrabankou, popř. ojedinělou
nesouvislou bylinnou vegetací,
b) půdy zabuřené jsou půdy kryté souvislými trávními porosty a víceletým souvislým drnem.

 

3. Půdní podmínky a vlastní půdní řád
Půda kamenitá se může vyskytnout u všech druhů půdy, přičemž, hlavním ukazatelem je obsah kamene v ornici a v podornici.
V ornici je nejméně 30% štěrku (zrno s větším průměrem než 5 mm), z toho kamene víc než 40%. Za kámen se pro tento účel považují zrna o průměru větším než 50 mm. Prostý volný štěrk v ornici nelze považovat za kamenitou půdu.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00