824 - 2 - Dráhy kolejové - městské


I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

11. Členění

111. Ceník obsahuje položky stavebních prací (dále jen „položky“) pro:
Část A 01 - ZŘÍZENÍ KONSTRUKCÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ,
Část B 01 - BOURÁNÍ (DEMONTÁŽ) KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ,
Část C 01 - OPRAVY A ÚDRŽBA KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ.

12. Platnost

121. Ceník je určen pro oceňování stavebních prací na objektech ze žlábkových kolejnic oboru:
824 16 Spodek trati a kolejišť pro tramvaj,
824 85 Svršek kolejí traťových pro tramvaj,
824 86 Svršek kolejišť vozoven pro tramvaj.
Položky jsou určeny i pro oceňování stavebních prací, které jsou součástí provozních souborů.

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených ve Společných ustanoveních cenových podmínek, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

30. Všeobecně

304. Technologická manipulace

V položkách jsou započteny náklady na technologickou manipulaci:
a) s kolejnicemi, pražci, betonovými a železobetonovými výrobky, betonovou směsí a kamenivem do vzdálenosti 30 m,
b) se spojovacím materiálem, drobným kolejivem a ostatními materiály do vzdálenosti 30 m,
c) se sutí, vybouranými hmotami a rozebranými konstrukcemi do vzdálenosti 30 m, pokud není a poznámkách k položkám uvedeno jinak,
d) s velkoplošnými tramvajovými panely do 500 m

39. Přesun hmot

Položky přesunu hmot uvedené v části A 01 ceníku jsou určeny i pro změny objektů, opravy a údržbu.

7. PODMÍNKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVÝCH CEN

71. Kalkulační vzorec

Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:
CENA = MATERIÁL + MZDY + STROJE + ODVODY + OPN + REŽIE + ZISK
Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do orientačních cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek.

711. Materiál

Materiál je do ceny kalkulován v cenách bez DPH. Cena materiálů vychází z ceníkových cen výrobců nebo prodejců zjištěných v listopadu 2017. Ceníková cena výrobce je snížena o rabat (podle druhu materiálu různý) poskytovaný prodejcem na stavební zakázky menšího rozsahu. K ceně jsou dopočteny pořizovací náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveniště. Tyto náklady jsou stanoveny ve výši 2 - 5 % z nákupní ceny materiálu (bez DPH) podle druhu materiálu obsaženého v jednotlivých položkách.
Pro orientaci je možno uvažovat, že v orientačních cenách je zakalkulována doprava materiálu do maximální vzdálenosti 30 km.

712. Mzdy

Na základě normativů spotřeby a tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro výpočet úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy:

Stavební dělník, třída

Průměrný hodinový výdělek Kč/hod

Průměrný měsíční výdělek v Kč

(hrubá mzda)

4

144,00

24 048

5

161,00

26 887

6

180,00

30 060

7

200,00

33 400

8

218,00

36 406

V hodinové sazbě jsou započteny mzdové náklady včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny). Nejsou zde započteny náklady na pracovníka na jeho neproduktivní čas tj. státní svátky a dovolená. Tyto náklady jsou obsaženy v režiích.
7121. ODVODY
Odvody na sociální a zdravotní pojištění.

713. Náklady na stroje

Náklady na stroje jsou propočteny podle normativů strojohodin a oceněny podle sazeb strojohodin pro rok 2018. Část použitých sazeb jsou hodnoty pronájmu při denním osmihodinovém využití stroje. Ostatní sazby jsou propočteny z předepsaných odpisů, nákladů na opravy, údržbu a pohonné hmoty.

714. Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem.

715. Režie

Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:
- výrobní režie 24,0 %
- správní režie 22,0 %
Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.
Do režijních nákladů se započítávají zejména:
- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- bezpečnostní opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, pracovní ochranné prostředky, školení BOZP, úkoly v prevenci rizik
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 10 %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

 

8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto sborníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:

 

 

 

 

 

 

 


Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele).

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Část A 01 – ZŘÍZENÍ KONSTRUKCÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

11. Členění

Tato část je určena pro oceňování stavebních prací na objektech uvedených v čl. 121 všeobecných podmínek ceníku.

12. Platnost

123. Stavební práce, pro které ceník neobsahuje položky, se oceňují:
a) malé zídky do 2 m položkami ceníku 801-5 Zvláštní stavební práce,
b) propustky a mostky rozpětí do 2 m položkami, stavebních dílů,
27 Základy,
31 Zdi podpěrné a volné,
32 Zdi přehradní a opěrné,
34 Stěny a příčky
38 Různé kompletní konstrukce,
částí A 01 sborníku 821-1 Mosty,
c) podklady a podsypy položkami stavebního dílu
56 Podkladní vrstvy pozemních komunikací
živičné kryty položkami stavebního dílu
57 Kryty pozemních komunikací z kameniva nebo živičné,
kryty betonové položkami stavebního dílu
58 Kryty pozemních komunikací z betonu,
dlažby položkami stavebního dílu
59 Dlažby a předlažby,
obruby podél nástupišť a tělesa městské dráhy, osazení lehkého zábradlí ocelového a výztuž betonových krytů svařenými sítěmi, položkami stavebního dílu
91 Doplňující konstrukce a práce komunikací pozemních a letišť
osazení příkopového žlabu položkami souboru položek
935 1 Osazení příkopového žlabu
části A 01 sborníku 822-1 Komunikace pozemní a letiště,
d) sadovnické a krajinářské úpravy položkami stavebního dílu
18 Povrchové úpravy terénu
části A 01 sborníku 823 – 1 Plochy a úprava území
kolejové lože městské dráhy a doplnění štěrku pro podbití pražců nebo koleje položkami souboru položek
511 Kolejové lože,
kolej a kolejové rozvětvení městské dráhy rozchodu 1 435 mm z kolejnic železničních širokopatních položkami stavebních dílů
52 Kolej
53 Kolejová rozvětvení
části A 02 sborníku 824-1 Dráhy kolejové – normální a širokorozchodné
e) kolej a kolejová rozvětvení městské dráhy úzkého rozchodu a kolejnic železničních širokopatních položkami stavebních dílů
52 Kolej
53 Kolejová rozvětvení
části A 02 sborníku 824-3 Dráhy kolejové – úzkorozchodné,
f) lože a podkladní betonové konstrukce pod potrubí a pod drobné objekty odvodnění,
položkami stavebních dílů
45 Podkladní a vedlejší konstrukce,
odkalovací šachtice zděné a betonové, zřízení a obetonování potrubí položkami stavebních dílů
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
části A 02 sborníku 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná- vodovody a kanalizace

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Odvodnění koleje

313. Obsah položek

3131. V položkách jsou zahrnuty i náklady na provedení odvodňovacích otvorů ve žlábcích kolejnic.
3132. V položkách nejsou zahrnuty náklady na odkalovací šachtici a napojení na kanalizaci. Šachtice z betonových dílců se oceňují položkami souboru položek 894 41 Odkalovací šachtice; napojení na kanalizaci se oceňuje položkami sborníku 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace.

32. Kolej

322. Platnost položek

Položky jsou určeny pro jakýkoliv rozchod.

323. Obsah položek

3231. V položkách jsou zahrnuty náklady na:
a) rozložení pražců s vyvrtáním otvorů, je-li kolej uložena na pražcích,
b) dodání spojek, šroubů, matic a pružných podložek,
c) dodání svěrek a vrtulí s podložkami, není-li kolej uložena na zhutněné podkladní vrstvě (bez pražců),
d) úplnou montáž koleje se směrovou a výškovou úpravou včetně dvojího podbití.
3232. V položkách nejsou zahrnuty náklady na:
a) ohnutí kolejnic, které se oceňují položkami souboru položek 523 89 Příplatek k ceně za zřízení kolejnic v oblouku,
b) dodání a montáž rozchodnic, které se oceňuje příslušnými položkami souboru položek 523 99 Drobné kolejivo,
c) dodání a montáž podkladnic, které se oceňuje příslušnými položkami souboru položek 523 99 Drobné kolejivo,
d) kolejnice, které se oceňují ve specifikaci; ztratné se nestanoví,
e) pražce, které se oceňují ve specifikaci; ztratné pražců dřevěných se stanoví ve výši
1% pražců, pražců z betonu předpjatého ve výši 2 %,
f) zhutněné vrstvy nahrazující pražce a lože, které se oceňuje položkami stavebního
dílu – 56 Podkladní vrstvy pozemních komunikací,
části A 01 – Zřízení konstrukcí sborníku 822-1 – Komunikace pozemní a letiště,
g) betonovou desku nebo prahy nahrazující pražce a lože, které se oceňují položkami souboru položek
567 00 Práh nebo deska z betonu
928 35 Bednění prahu nebo desek
928 36 Výztuž prahu nebo desek

325. Způsob měření

Délka koleje se určuje v m její osy. Do celkové délky se nezapočítává délka kolejového rozvětvení. Délka koleje z kolejnic různého tvaru se určuje pro každý tvar kolejnice poloviční délkou osy koleje.

33. Kolejové rozvětvení

333. Obsah položek

3331. V položkách jsou zahrnuty náklady na:
a) rozložení pražců s vyvrtáním otvorů, je-li rozvětvení uloženo na pražcích,
b) dodání spojek, šroubů, matic a pružných podložek,
c) dodání svěrek a vrtulí s podložkami, je-li rozvětvení uloženo na pražcích,
d) úplnou montáž rozvětvení se směrovou a výškovou úpravou včetně dvojího podbití.
3332. V položkách nejsou zahrnuty náklady na:
a) pražce a kolejové rozvětvení, které se oceňuje ve specifikaci;ztratné pražců se stanoví ve výši 1%, ztratné kolejového rozvětvení se nestanoví,
b) dodání a montáž rozchodnic, které se oceňuje příslušnými položkami souboru položek 523 99 Drobné kolejivo,

Část B 01 – BOURÁNÍ (DEMONTÁŽ) KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

11. Členění

Tato část je určena pro oceňování stavebních prací na objektech uvedených v čl. 121 všeobecných podmínek ceníku.

12. Platnost

123. Stavební práce, pro které tato část neobsahuje položky, se oceňují:
- rozebrání komunikací, bourání betonových prahů nebo desek, výplně kolem pražců z betonu, vytrhání obrub, odstranění zábradlí, vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot (mimo dopravu hmot, která se oceňuje položkami souboru položek 979 08 vodorovná doprava částí rozebraných konstrukcí této části ceníku) příslušnými položkami části B 01 sborníku
822-1 Komunikace pozemní a letiště.
- odstranění kolejového lože a vodorovné přemístění suti z kolejového lože příslušnými položkami části B 02 sborníku 824-1 Dráhy kolejové – normální a širokorozchodné.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

30. Všeobecně

303. Obsah položek

3031. V položkách jsou zahrnuty i náklady na hrubé očištění, roztřídění a uložení vybouraných hmot a části rozebraných konstrukcí na skládku na staveništi.
3032. V položkách nejsou zahrnuty náklady na rozebrání podkladů a krytů nebo dlažeb vozovek a nástupištních chodníků, které se oceňují příslušnými položkami části B 01 sborníku 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

305. Způsob měření

Množství jednotek rozebrání koleje v přímé trati i obloucích se určuje v m osy koleje.
Množství jednotek rozebrání kolejových rozvětvení se určuje v m osy jednotlivých větví.

Část C 01 – OPRAVY A ÚDRŽBA KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

11. Členění

Tato část je určena pro oceňování stavebních prací na objektech uvedených v čl. 121 všeobecných podmínek ceníku.

12. Platnost

123. Stavební práce, pro které tato část neobsahuje položky, se oceňují:
a) příčný posun koleje položkami souboru položek 542 … - Příčný posun koleje nebo kolejového rozvětvení
části A 01 tohoto sborníku,
b) směrové a výškové vyrovnání koleje, položkami souboru položek 543 … - Směrové a výškové vyrovnání koleje nebo kolejového rozvětvení
části A 01 tohoto sborníku,
c) vodorovná doprava části rozebraných konstrukcí, položkami souboru položek 979 08 Vodorovná doprava částí rozebraných konstrukcí
části B 01 tohoto sborníku,
d) vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot položkami stavebního dílu 97 Ostatní bourací práce
části B 01 sborníku 822 – Komunikace pozemní a letiště,
e) opravy kolejového lože položkami sborníku 824-1 dráhy kolejové – normální a .širokorozchodné

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

30. Všeobecně

303. Obsah položek

3031. V položkách jsou zahrnuty náklady na:
a) rozebrání konstrukce v rozsahu nutném pro výměnu opotřebovaných nebo vadných částí konstrukce a odstranění těchto částí s hrubým očištěním, roztříděním a odklizením na skladku na staveništi,
b) montáž nových částí konstrukce na místo opotřebovaných nebo vadných částí,
c) dodání drobného kolejiva a upevňovadel, pokud není v poznámce ceníkových položek uvedeno jinak.
3032. V položkách nejsou zahrnuty náklady na rozebrání krytu nebo dlažby vozovky a nástupištních
chodníků a podkladů. Tyto stavební práce se oceňují příslušnými položkami části C 01 sborníku 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

PŘÍLOHY

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00