825 - 1 - Objekty podzemní - studny a jímání vody


I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

11. Členění

111. Ceník obsahuje velkoobchodní položky (dále jen „položky“) stavebních objektů nebo jejich částí (dále jen „objektů) uvedených v čl. 12 v tomto členění:
Část A 01 – ZŘÍZENÍ KONSTRUKCÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
Část B 01 – BOURÁNÍ (DEMONTÁŽ) KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ
Část C 01 – OPRAVY A ÚDRŽBA KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ

12. Platnost

121. Ceník platí pro oceňování stavebních prací na objektech:
- 825 7 Studny a jímání vody

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených ve Společných ustanoveních cenových podmínek, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

42. Zkratky

DN jmenovitá světlost (diametre nominal)
hl. hloubka

5. VÝJIMKY Z PRAVIDEL PRO POUŽITÍ CENOVÉ SOUSTAVY

51. Pomocné lešení

511. V položkách nejsou započteny náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1 900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa mimo soubory položek:
242 23 Zdivo pláště studny z cihel pálených,
242 31 Plášť studny z betonu prostého,
242 32 Plášť studny z betonu železového

7. PODMÍNKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVÝCH CEN

71. Kalkulační vzorec

Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:
CENA = MATERIÁL + MZDY + STROJE + ODVODY + OPN + REŽIE + ZISK
Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do orientačních cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek.

711. Materiál

Materiál je do ceny kalkulován v cenách bez DPH. Cena materiálů vychází z ceníkových cen výrobců nebo prodejců zjištěných v listopadu 2017. Ceníková cena výrobce je snížena o rabat (podle druhu materiálu různý) poskytovaný prodejcem na stavební zakázky menšího rozsahu. K ceně jsou dopočteny pořizovací náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveniště. Tyto náklady jsou stanoveny ve výši 2 - 5 % z nákupní ceny materiálu (bez DPH) podle druhu materiálu obsaženého v jednotlivých položkách.
Pro orientaci je možno uvažovat, že v orientačních cenách je zakalkulována doprava materiálu do maximální vzdálenosti 30 km.

712. Mzdy

Na základě normativů spotřeby a tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro výpočet úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy:

Stavební dělník, třída

Průměrný hodinový výdělek Kč/hod

Průměrný měsíční výdělek v Kč

(hrubá mzda)

4

144,00

24 048

5

161,00

26 887

6

180,00

30 060

7

200,00

33 400

8

218,00

36 406

V hodinové sazbě jsou započteny mzdové náklady včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny). Nejsou zde započteny náklady na pracovníka na jeho neproduktivní čas tj. státní svátky a dovolená. Tyto náklady jsou obsaženy v režiích.
7121. ODVODY
Odvody na sociální a zdravotní pojištění.

713. Náklady na stroje

Náklady na stroje jsou propočteny podle normativů strojohodin a oceněny podle sazeb strojohodin pro rok 2018. Část použitých sazeb jsou hodnoty pronájmu při denním osmihodinovém využití stroje. Ostatní sazby jsou propočteny z předepsaných odpisů, nákladů na opravy, údržbu a pohonné hmoty.

714. Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem.

715. Režie

Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:
- výrobní režie 24,0 %
- správní režie 22,0 %
Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.
Do režijních nákladů se započítávají zejména:
- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- bezpečnostní opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, pracovní ochranné prostředky, školení BOZP, úkoly v prevenci rizik
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 10 %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

 

8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto sborníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:

 

 

 

 

 

 

 


Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele).

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Část A 01 – ZŘÍZENÍ KONSTRUKCÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

123. Stavební práce na objektech uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku, pro které tato část neobsahuje položky, se oceňují položkami:
a) konstrukce břitu studny položkami souborů položek
- 241 Beton břitového věnce studny,
- 241 35 Bednění a odbednění břitového věnce studny,
- 241 94 Ocelový břit studny,
části A 01 – Zřízení konstrukcí stavebních objektů ceníku 800-2 Zvláštní zakládání
objektů,
b) přizdívky a stěny izolační a ochranné drobných objektů příslušnými položkami stavebního
dílu
- 34 Stěny a příčky
ceníku 801-1 Běžné stavební práce,
c) vyspravení a pačokování betonových nebo železobetonových konstrukcí vnitřních nebo
vnějších příslušnými položkami stavebních dílů
- 61 Úpravy povrchů vnitřních,
- 62 Úpravy povrchů vnějších
ceníku 801-1 Běžné stavební práce,
d) mazanina z betonu prostého, potěr pískocementový příslušnými položkami souborů
položek
- 631 31 Mazanina z betonu prostého,
- 632 45 Potěr pískocementový na mazaninách,
ceníku 801-1 Běžné stavební práce,
e) montáž prefabrikovaných překladů příslušnými položkami souborů položek
- 317 12 Osazení překladů, římsovek,
ceníku 801-2 Stavební práce z prefabrikovaných dílců,
f) podkladní a vedlejší konstrukce z betonu, jejich bednění a výztuž z betonářské oceli
příslušnými položkami části A 01 – Stavební práce společné pro venkovní vodovody a
kanalizace ceníku 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace,
g) osazení betonových dílců, osazení poklopů litinových a ocelových, osazení mříží
litinových, osazení poklopů železobetonových, stupadla ve studničním plášti příslušnými
položkami části A 01 - Stavební práce společné pro venkovní vodovody a kanalizace
ceníku 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace.
h) konstrukce z prostého a železového betonu pramenných a sběrných jímek a sběrného
tělesa příslušnými položkami části A 01 – Stavební práce společné pro venkovní
vodovody a kanalizace ceníku 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a
kanalizace,
i) montáž potrubí z trub kameninových plných pro svodné řady příslušnými položkami
souborů položek
- 831 Montáž potrubí z trub kameninových,
- 837 Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových,
části A 03 – Venkovní kanalizace ceníku 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná –
vodovody a kanalizace,
j) konstrukce výústního objektu příslušnými položkami souboru položek
- 895 61 Drenážní výúsť z betonových trub,
- 895 63 Drenážní výúsť z betonu,
- 895 64 Osazení drenážní výústě z prefabrikovaných dílců,
- 495 51 Dlažba z lomového kamene
části A 01 – Zřízení konstrukcí ceníku 831-1 Hydromeliorace-zemědělské
k) svařované nosné spoje výztuže příslušnými položkami souborů položek
- 320 36 Svařované nosné spoje
části A 01 – Zřízení konstrukcí ceníku 832-1 Hráze a úpravy na tocích – úprava toků a
kanály.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

30. Všeobecně

304. Technologická manipulace

V položkách jsou započteny náklady na vodorovnou technologickou manipulaci s materiálem ze vzdálenosti do 3 m a na veškerou svislou manipulaci s materiálem ve studny, pokud není v poznámkách k souborům položek uvedeno jinak.

31. Plášť studny a výplň na dně studny

312. Užití položek

3121. Položky konstrukcí z prostého betonu vodostavebního železového betonu platí pro jakékoliv druhy, třídy a způsoby balení cementu a pro jakoukoliv hustotu výztuže.

313. Náplň položek

3131. V položkách pláště studny ze skruží a cihelného zdiva nejsou započteny náklady na vyspárování, které se oceňují příslušnými položkami souborů položek 617 45 Úpravy povrchu vnitřní studny.
3132. V položkách pláště studny z prostého a železového betonu nejsou započteny náklady na:
a) bednění, které se oceňuje položkami souboru položek 242 35 Bednění pláště studny,
b) výztuž,která se oceňuje položkami souboru položek 242 36 Výztuž studny.

315. Způsob měření

3151. Množství konstrukcí z prostého vodostavebního železového betonu se určuje v m3. Od celkového objemu se odečítá objem:
a) otvorů nebo prostupů podhledové plochy jednotlivě přes 0,3m2,
b) prohlubní (kapes, rýh, drážek, výklenků apod.) objemu jednotlivě přes 0,1 m3 a u rýh a
drážek, je-li současná průřezová plocha jednotlivě větší než 0,05 m2.
3152. Množství jednotek příplatku k ceně za větší hloubku studny se určí:
a) při osazení pláště ze skruží za každý další i započatý m hloubky přes 4 m podle vzorce


                                     x = 0,5(h – 4) . (h – 3),

kde

h = hloubka studny v metrech zaokrouhlená na celé metry směrem nahoru,
x = počet měrných jednotek
např.
                                   h = 6,2 m  h = 7 m
                                   x = 0,5(h – 4) . (h – 3)
                                   x = 0,5(7 – 4) . (7 – 3)
                                   x = 0,5 . 3 . 4 = 6
měrných jednotek příplatku je 6.

 

 

b) při plášti ze zdiva cihelného, z prostého nebo železového vodostavebního betonu a při
bednění pláště za každých dalších i započatých 10 m hloubky přes 10 m podle vzorce

                                    x = b . p [0,5p + 0,1(z – 0,5)], kde

b = u pláště objem v m3/10 m hl. studny, u bednění plocha bednění v m2/10 m hl. studny,
p = počet úplných pásů o hloubce 10 m,
z = hloubka posledního neúplného pásu v m,
x = počet měrných jednotek
např.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


měrných jednotek příplatku je 15.

 

 

c) při výplni na dně studny podle vzorce

                                   x = a . (p – 1),

kde
a = objem výplně v m 3
p = počet pásů studny o hloubce 10 m včetně posledního i neúplného pásu
např.

 

 

 

 

 

 

 

měrných jednotek příplatku je 8,14.

32. Zapuštění zárubnice nebo pažnice

323. Náplň položek

3231. V položkách nejsou započteny náklady na:
a) zapuštěné a postupné vytahování dočasných pažnic z vrutů, které se oceňují příslušnými
položkami stavebního dílu 26 Vrty ceníku 800-2 Zvláštní zakládání objektů,
b) dodání zárubnic, filtrů, talířů apod. zařízení, které se oceňuje ve specifikaci.
Ztratné se stanoví ve výši:
- u zárubnic z trub kameninových, osinkocementových, z plastických hmot, z tvrzené
překližky a talířů a podobných zařízení 5%,
- u zárubnic a trub ocelových nebo litinových 2%.

33. Vtokové otvory

335. Způsob měření

3351. Délka vtokových otvorů s měrnou jednotkou v m je určena tloušťkou pláště studny.

34. Cementové omítky

343. Náplň položek

3431. V položkách nejsou započteny náklady na přísady do malty.

39. Přesun hmot

392. Užití položek

3921. Položky přesunu hmot souboru položek 998 25 platí pro novostavby, změny objektů, opravy a údržbu.

Část B 01 – BOURÁNÍ (DEMONTÁŽ) KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

12. Platnost

120. Tato část neobsahuje položky bourání konstrukcí objektů uvedených v čl. 12 obecných podmínek ceníku.
123. Bourání konstrukcí objektů uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku se oceňují položkami ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí.

Část C 01 – OPRAVY A ÚDRŽBA KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

120. Tato část neobsahuje položky oprav a údržby konstrukcí objektů uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku.
123. Opravy a údržba konstrukcí objektů uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku se oceňují položkami ceníku 801-4 Opravy a údržba.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00