823 - 1 - Plochy a úpravy území


I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

11. Členění

Ceník obsahuje položky pro ocenění stavebních prací na objektech nebo jejich částech (dále jen "objektech") v tomto členění:
Část A - Zřízení konstrukcí
Část A 01 - Pozemkové úpravy a konstrukce chmelnic a vinic
Část A 02 - Sadovnické a krajinářské úpravy
Část A 03 - Plochy pro tělovýchovu
Část A 04 - Nástupiště a rampy
Část B - Bourání (demontáž) konstrukcí
Část B 01 - Pozemkové úpravy a konstrukce chmelnic a vinic
Část B 02 - Sadovnické a krajinářské úpravy
Část C - Opravy a údržba konstrukcí objektů
Část C 01 - Pozemkové úpravy a konstrukce chmelnic a vinic
Část C 02 - Sadovnické a krajinářské úpravy
Část C 03 - Plochy pro tělovýchovu

12. Platnost

121. Ceník je určen pro oceňování stavebních prací na objektech uvedených v čl. 121 všeobecných podmínek jednotlivých částí ceníku a dále na objektech uvedených ve všeobecných podmínkách ostatních ceníků v rozsahu určeném jejich obecnými podmínkami.

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených ve Společných ustanoveních cenových podmínek, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

42. Zkratky

D průměr
H výška
hl. hloubka
š. šířka
tl. tloušťka

5. VÝJIMKY Z PRAVIDEL PRO POUŽITÍ CENOVÉ SOUSTAVY

51. Pomocné pracovní lešení

V položkách nejsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1 900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

7. PODMÍNKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVÝCH CEN

71. Kalkulační vzorec

Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:
CENA = MATERIÁL + MZDY + STROJE + ODVODY + OPN + REŽIE + ZISK
Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do orientačních cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek.

711. Materiál

Materiál je do ceny kalkulován v cenách bez DPH. Cena materiálů vychází z ceníkových cen výrobců nebo prodejců zjištěných v listopadu 2017. Ceníková cena výrobce je snížena o rabat (podle druhu materiálu různý) poskytovaný prodejcem na stavební zakázky menšího
rozsahu. K ceně jsou dopočteny pořizovací náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveniště. Tyto náklady jsou stanoveny ve výši 2 - 5 % z nákupní ceny materiálu (bez DPH) podle druhu materiálu obsaženého v jednotlivých položkách.
Pro orientaci je možno uvažovat, že v orientačních cenách je zakalkulována doprava materiálu do maximální vzdálenosti 30 km.

712. Mzdy

Na základě normativů spotřeby a tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro výpočet úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy:

Stavební dělník, třída

Průměrný hodinový výdělek Kč/hod

Průměrný měsíční výdělek v Kč

(hrubá mzda)

4

144,00

24 048

5

161,00

26 887

6

180,00

30 060

7

200,00

33 400

8

218,00

36 406

V hodinové sazbě jsou započteny mzdové náklady včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny). Nejsou zde započteny náklady na pracovníka na jeho neproduktivní čas tj. státní svátky a dovolená. Tyto náklady jsou obsaženy v režiích.
7121. ODVODY
Odvody na sociální a zdravotní pojištění.

713. Náklady na stroje

Náklady na stroje jsou propočteny podle normativů strojohodin a oceněny podle sazeb strojohodin pro rok 2018. Část použitých sazeb jsou hodnoty pronájmu při denním osmihodinovém využití stroje. Ostatní sazby jsou propočteny z předepsaných odpisů, nákladů
na opravy, údržbu a pohonné hmoty.

714. Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem.

715. Režie

Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:
- výrobní režie 20,0 %
- správní režie 20,0 %
Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.
Do režijních nákladů se započítávají zejména:
- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- bezpečnostní opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, pracovní ochranné prostředky, školení BOZP, úkoly v prevenci rizik
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 10 %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

 

8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto sborníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:

 

 

 

 

 

 

 


Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele).

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Část A 01 – POZEMKOVÉ ÚPRAVY A KONSTRUKCE CHMELNIC A VINIC

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování stavebních prací na objektech :
- 823 28 Kultury intenzívní
- 823 29 Úpravy území a samostatné zemní práce ostatní.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

30. Všeobecně

304. Technologická manipulace

3041. V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci s materiálem
- u konstrukcí chmelnic a vinic ze vzdálenosti vodorovně do 3 m a svisle na výšku konstrukce.

31. Pozemkové úpravy

312. Platnost položek

3121. Položky pozemkových úprav jsou určeny pro konstrukce a práce vykonávané v rámci projektu technické rekultivace bez zřetele na dodavatelský způsob a zdroje financování.

32. Chmelnicové konstrukce

322. Platnost položek

3221. Položky jsou určeny pro chmelnicové konstrukce, u nichž základní prvky stropní sítě (příčky, délky, obloučky) neprobíhají celou konstrukcí, ale jsou ukončeny “oky” na jednotlivých sloupech.

39. Přesun hmot

392. Položky souboru 998 23 – 90 Přesun hmot jsou určeny pro novostavby, změny objektů, opravy a údržbu.

Část A 02 – SADOVNICKÉ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování stavebních prací na objektech :
823 25 Rekultivace technické
823 26 Úpravy terénu (bez odlesnění) pro zúrodnění půdy
823 27 Úpravy parkové včetně příslušných úprav terénních těchto konstrukčně materiálových charakteristik :
1 kryt vegetační
8 bez krytu
9 kryt z jiných materiálů
a na všech ostatních objektech, pokud tyto stavební práce jsou jejich součástí.
123. Stavební práce na objektech uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku, pro které tato část neobsahuje položky, se oceňují:
a) okrasné, květinové a opěrné zídky, schody, pergoly a cihlové dlažby příslušnými položkami souborů stavebních dílů :
27 základy
31 zdi opěrné a volné
43 schodiště
62 úprava povrchů vnější
63 podlahové a podkladové konstrukce
ceníku 801 – 1 Běžné stavební práce,
b) bazénky, brouzdaliště a malé vodní nádrže příslušnými položkami souborů stavebních dílů:
21 úpravy podloží a základové spáry
27 základy
38 různé kompletní konstrukce
63 podlahové a podkladové konstrukce
93 různé dokončovací konstrukce a práce
části A 02 – Zřízení konstrukcí pro vedení a skladování kapalin, ceníku 801 – 5 Zvláštní stavební práce.
c) opěrné zídky příslušnými položkami souborů stavebních dílů
27 základy
32 zdi přehradní a opěrné
34 stěny a příčky
ceníku 821 – 1 Mosty.
d) filtrační vrstvy položkami souboru 457 .. Filtrační vrstvy, části A 01 ceníku 832 – 1 Hráze a úpravy na tocích – úpravy toků a kanály.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

30. Všeobecně

V položkách nejsou zakalkulovány náklady na odstranění důsledků přirozeného úhynu rostlin po výsadbě. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami této části. Procento úhynu stanoví projektant ve vztahu ke stanovištím a klimatickým podmínkám, k použité technologii zakládání porostů a jejich ošetřování.
Pro stanovení procenta přirozeného úhynu platí údaje uvedené v tabulce č. 1. Údaje v příloze jsou maximálně limitní. Neodpovídají – li stanovištní podmínky původnímu výrobnímu zemědělskému typu, zařadí se do odpovídajícího výrobního typu podle změněných stanovištních podmínek. Uvedená procenta přirozeného úhynu neplatí, provádějí – li se sadovnické nebo krajinářské úpravy na stanovištích bez ornice nebo jí rovnocenné náhrady. Neodpovídají – li dešťové srážky během vegetačního období dlouhodobému průměru,
nahradí se srážkový deficit zvýšenou zálivkou, která se oceňuje příslušnými položkami souborů 185 85 – 11.. Dovoz vody části A 02 a 185 80 – 43 Zalití rostlin části C 02 tohoto ceníku.

301. Volba položek

Při zřizování konstrukcí objektů nebo jejich částí se pro práce, pro které nejsou obsaženy položky v části A 02 použijí položky z části B 02 nebo C 02.

303. Obsah položek

3031. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání těch materiálů a výrobků, pro něž se stanoví ztratné:
cibule, hlízy                                                                       3 %
drn k zakládání trávníku drnováním                                 3 %
hnojiva průmyslová                                                           3 %
chemické přípravky                                                           3 %
chlévská mrva                                                                   3 %
chrániče stromů                                                                4 %
keře a stromy bez balu                                                      5 %
keře a stromy s balem                                                       3 %
keře a stromy pěstované v kontejnerech                           2 %
klest                                                                                 15 %
kompost, prohnojené zeminy, zemité substráty                3 %
kůly ke stromům                                                                1 %
kůra, piliny, hobliny                                                            3 %
květiny prostokořenné                                                       5 %
květiny hrnkováné                                                             3 %
lavice stabilní nebo jejich součásti                                    1 %
mech                                                                                  5 %
mísy, vázy, truhlíky a žlaby z
- betonu, dřeva a přírodního kamene                                 1 %
- keramiky a vláknocementu                                               3 %
- umělého kamene                                                              2 %
rašelina, vitahum a kůrové substráty                                  4 %
šlapáky z přírodního kamene                                             3 %
šlapáky z prefabrikátů                                                        1 %
osiva                                                                                   3 %
výrobky těžby dřeva a výrobky impregnované                   1 %
vrbové proutí a kolíky                                                         3 %
Ztratné kryje ztráty vzniklé při dopravě, při manipulaci s materiálem a při skladování.
3032. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dovoz vody pro zálivku od zdroje na stanoviště, pokud není v popise nebo v poznámkách u příslušného souboru položek uvedeno jinak; tyto náklady se oceňují položkami souboru 185 85 – 11 Dovoz vody.
3032. Položky souborů obsahujících manipulaci s ornicí jsou určeny i pro manipulaci se substráty. Nakupované substráty se oceňují ve specifikaci. Připravují – li se substráty na stavbě, oceňují se:
a) nakupované komponenty ve specifikaci, jejich homogenizace individuální kalkulací,
b) nenakupované komponenty a manipulace s nimi příslušnými položkami část A 01 ceníku 800 – 1 Zemní práce.

304. Technologická manipulace

V položkách jsou zakalkulovány náklady na technickou manipulaci s materiálem pro:
a) vodu – vodorovně do 50 m, svisle do 3 m,
b) ostatní materiál – vodorovně 30 m, svisle do 1,5 m.

31. Odstranění pařezů

313. Obsah položek

V položkách nejsou zakalkulovány náklady na získání a dopravu chybějící zeminy pro zasypání jam; tyto práce se oceňují položkami části A 01 ceníku 800 – 1 Zemní práce.

32. Založení trávníku, zpevnění ploch a svahu, doplnění ornice

323. Obsah položek

3231. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na ošetřování trávníku do první seče (včetně seče), nejdéle však do dvou měsíců od provedení výsevu nebo položení drnu. Ošetření po první seči, nebo po uplynutí uvedené lhůty, až do převzetí odběratelem se oceňuje položkami souboru 185 80 – 31 Ošetření trávníku.
3232. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na získání a dopravu ornice; tyto náklady se oceňují položkami části A 01 ceníku 800 – 1 Zemní práce.

33. Hloubení jamek a rýh

331. Volba položek

3311. Hloubení jamek jednotlivě objemu přes 6 m3 se oceňuje položkami souboru 131 .0 – 11 Hloubení nezapažených jam nebo položkami souboru 131 .0 – 12 Hloubení zapažených jam, části A 01 ceníku 800 – 1 Zemní práce.
3312. Hloubení rýh šířky přes 1300 mm a hloubky přes 700 mm se oceňuje položkami souboru 132 .0 – 12 Hloubení rýh do 2000 mm, části A 01 ceníku 800 – 1 Zemní práce.

331. Volba položek

V položkách nejsou zakalkulovány náklady na
a) pažení jamek a rýh; tyto práce se oceňují příslušnými položkami části A 01 ceníku 800 – 1 Zemní práce,
b) získání a doprava ornice pro výměnu; tyto práce se oceňují položkami části A 01 ceníku 800 – 1 Zemní práce,
c) případné zalévání před výsadbou; tyto práce se oceňují položkami souboru 185 80 – 43 Zalití rostlin vodou části C 02.

34. Výsadba

343. Obsah položek

V položkách nejsou zakalkulovány náklady na ošetřování porostů po výsadbě; tyto práce se oceňují, od výsadby až do převzetí odběratelem položkami souboru 184 80 – 11 Ošetření dřevin nebo 185 80 – 41 Ošetření květin.

39. Přesun hmot

392. Položky souboru 998 23 – 31 Přesun hmot jsou určeny pro novostavby, změny objektů, opravy a údržbu. Hmotnost vody se do hmotnosti položek nezapočítává.

Část A 03 – PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování stavebních prací na objektech :
- 823 3 Plochy pro tělovýchovu nekryté, technologický soubor 1, 2, 8, 9 a dále na objektech uvedených v čl. 121 obecných podmínek ostatních ceníků v rozsahu, určeném v čl. 123 jejich obecných podmínek.
123. Stavební práce na objektech uvedených v čl. 121 obecných podmínek, pro které tato část neobsahuje položky se oceňují:
a) podkladní vrstvy a kryty ploch pro tělovýchovu položkami souborů stavebních dílů:
56 podkladní vrstvy komunikací
57 kryty vozovek štěrkových a živičných
58 kryty vozovek betonových
91 doplňující konstrukce a práce
části A 01 ceníku 822 – 1 Komunikace pozemní a letiště,
b) manipulace s drnem, povrchové úpravy terénu a ošetřování trávníku po uplynutí lhůty 2 měsíců až do převzetí odběratelem; tyto stavební práce se oceňují příslušnými položkami části A 02 tohoto ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

39. Přesun hmot

392. Položky souboru 998 22 – 20 a 998 22 – 21 Přesun hmot jsou určeny pro novostavby, změny objektů, opravy a údržbu.

Část A 04 – NÁSTUPIŠTĚ A RAMPY

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování stavebních prací na těchto objektech :
- 823 5 nástupiště a rampy
a dále na objektech uvedených v čl. 121 obecných podmínek ostatních ceníků v rozsahu určeném v čl. 123 jejich obecných podmínek.
123. Stavební práce na objektech uvedených v čl. 121 obecných podmínek, pro které tato část neobsahuje položky se oceňují:
a) beton základu, bednění základu, základové zdi, výztuž stropu, betonová mazanina, násyp ze štěrkopísku, osazení plotových sloupků, přístřešky příslušnými položkami souboru stavebních dílů:
27 základy
31 zdi podpěrné a volné
33 sloupy a pilíře
41 stropy
62 úprava povrchu vnější
63 podlahové a podkladové konstrukce
ceníku 801 – 1 Běžné stavební práce,
b) podklad ze štěrkopísku, koberec živičný, montáž zábradlí příslušnými položkami souboru stavebních dílů:
56 podkladní vrstvy
57 kryty ploch
91 doplňující konstrukce
ceníku 822 – 1 Komunikace pozemní a letiště.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

39. Přesun hmot

392. Přesun hmot se oceňuje položkami 998 24 – 1 části A 01 a položkami 998 24 – 2 části A 02 ceníku 824 – 1 Dráhy kolejové normální a širokorozchodné. Položky jsou určeny pro novostavby, změny na objektech, opravách a údržbě.

Část B 01 – POZEMKOVÉ ÚPRAVY A KONSTRUKCE CHMELNIC A VINIC

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Položky této části jsou určeny pro oceňování bouracích prací na objektech, jejichž zřízení se oceňuje položkami části A 01.
123. Stavební práce na objektech uvedených v čl. 121, pro které tato část neobsahuje položky, se oceňují:
- vodorovní doprava vybouraných hmot příslušnými položkami souboru 979 08 vodorovná doprava po suchu nebo naložení části B 01 – Bourání (demontáž) konstrukcí objektů ceníku 821 – 1 Mosty.

Část B 02 – SADOVNICKÉ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Položky této části jsou určeny pro oceňování bouracích prací na objektech, jejichž zřízení se oceňuje položkami části A 02.
123. Stavební práce na objektech uvedených v čl. 121 obecných podmínek části A 02, pro které tato část neobsahuje položky, se oceňují:
- okrasné, květinové a opěrné zídky, bazénky, brouzdaliště a malé vodní nádrže, schody, pergoly a cihlové dlažby příslušnými položkami souborů ceníku 801 – 3 Bourání a podchycování konstrukcí.

Část B 03 – PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

120. Tato část neobsahuje položky.
121. Položky této části jsou určeny pro oceňování bouracích prací na objektech, jejichž zřízení se oceňuje položkami části A 03.
123. Stavební práce na objektech uvedených v čl. 121 obecných podmínek části A 03, pro které tato část neobsahuje položky, se oceňují:
- odstranění krytů a manipulace se sutí příslušnými položkami části B 01 Bourání (demontáž) konstrukcí ceníku 822 – 1 Komunikace pozemní a letiště.

Část B 04 – NÁSTUPIŠTĚ A RAMPY

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

120. Tato část neobsahuje položky.
121. Položky této části jsou určeny pro oceňování bouracích prací na objektech, jejichž zřízení se oceňuje položkami části A 04.
123. Stavební práce na objektech uvedených v čl. 121 obecných podmínek části A 04, pro které tato část neobsahuje položky, se oceňují příslušnými položkami souborů ceníku 801 – 3 Bourání a podchycování konstrukcí.

Část C 01 – POZEMKOVÉ ÚPRAVY A KONSTRUKCE CHMELNIC A VINIC

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Položky této části jsou určeny pro oceňování oprav a údržby na objektech, jejichž zřízení se oceňuje položkami části A 01.
123. Stavební práce na objektech uvedených v čl. 121, pro které tato část neobsahuje položky, se oceňují:
- vodorovní doprava vybouraných hmot při výměně příslušnými položkami souboru 979 08 Vodorovná doprava po suchu nebo naložení části B 01 ceníku 821 – 1 Mosty.

3. USTANOVENÍ K SOUBORŮM POLOŽEK

30. Všeobecně

304. Technologická manipulace

Pro oceňování platí ustanovení čl. 304 části A 01.

Část C 02 – SADOVNICKÉ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování oprav a údržby na objektech, jejichž zřízení se oceňuje položkami části A 02.
123. Stavební práce na objektech uvedených v čl. 121 obecných podmínek části A 02, pro které tato část neobsahuje položky, se oceňují:
- opravy a údržba okrasných, květinových a opěrných zídek, bazénků, malých vodních nádrží, brouzdališť, schodů, pergol a cihlových dlažeb příslušnými položkami souborů ceníku 801 – 4 Opravy a údržba.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

30. Všeobecně

Pro oceňování platí ustanovení čl. 30 části A 02.

301. Volba položek

Při opravách a údržbě konstrukcí objektů nebo jejich částí se pro práce, pro které nejsou položky v části C 02 použijí položky z části A 02 a B 02.

303. Obsah položek

Pro oceňování platí ustanovení čl. 303 části A 02.

304. Technologická manipulace

Pro oceňování platí ustanovení čl. 304 části A 02.

Část C 03 – PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování oprav a údržby na objektech, jejichž zřízení se oceňuje položkami části A 03.
123. Stavební práce na objektech uvedených v čl. 121 obecných podmínek části A 03, pro které tato část neobsahuje položky, se oceňují:
- kosení trávy položkami souboru 111 10 – 41 Kosení trávy, části C 02.

Část C 04 – NÁSTUPIŠTĚ A RAMPY

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

120. Tato část neobsahuje položky.
121. Tato část je určena pro oceňování oprav a údržby na objektech, jejichž zřízení se oceňuje položkami části A 04.
123. Stavební práce na objektech uvedených v čl. 121 obecných podmínek části A 04, pro které tato část neobsahuje položky, se oceňují příslušnými položkami souborů ceníku 801 – 4 Opravy a údržba.

Přílohy

 

Příloha č. 1 : Zpevnění ploch drnováním

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 : Zpevnění svahu s výplní plůtkových polí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 : Zpevnění svahů plůtky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Příloha č. 4 : Zpevnění svahu vrbovými povázkami

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5 : Zpevnění svah plůtkem do záseku

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 6 : Zpevnění svahu prkny

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 7 : Zřízení dětského pískoviště

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 8 : Ukotvení dřeviny

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 9 : Limity přirozeného úhynu

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky : P = prostokořenné rostliny B = rostliny s balem

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00