832 - 1 - Hráze a úpravy na tocích - úpravy toků a kanály


I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

11. Členění

111. Ceník obsahuje velkoobchodní položky prací (dále jen „položky) pro:
Část A 01 - Zřízení konstrukcí staveb objektů nebo jejich částí (dále jen „objektů)
Část B 01 - Bourání (demontáž) konstrukcí objektů
Část C 01 - Opravy a údržba konstrukcí objektů

12. Platnost

121. Ceník je určen pro oceňování stavebních prací a objektech:
- 832 1 Hráze, jezy a stupně,
- 832 3 Objekty budované převážně v souvislosti se zemními a kamenitými
(sypanými) hrázemi,
- 832 4 Elektrárny vodní (spodní stavba),
- 832 5 Objekty plavební,
- 833 1 Nádrže v tocích,
- 833 3 Úprava vodních toků (mimo 833 27 Hrazení a úprava bystřin),
- 833 3 Kanály (mimo pro odvodnění a závlahy)
a dále objektů uvedených v čl. 121 všeobecných podmínek ostatních
ceníků v rozsahu určeném čl. 123 jejich všeobecných podmínek.
122. Ceník není určen pro oceňování těchto konstrukcí a prací:
a) dodávky a montáž a demontáž ocelového svařovaného potrubí, pro které jsou
stanoveny položky ve ceníku 23-M,
b) montáž a demontáž ocelových konstrukcí, pro které jsou stanoveny položky
ve ceníku 43-M.
123. Stavební práce na objektech uvedených v čl. 121 obecných podmínek, pro které
ceník neobsahuje položky, se oceňují
a) zdivo cihelné, tvárnicové, příčky, osazování ocelových nosníků, výplně otvorů,
osazování drobných kovových předmětů, vyčištění objektů položkami části A 01 Ceníku 801-1 Běžné stavební práce,
b) potěry dna cementové položkami části A 02 ceníku 801-5 Zvláštní stavební práce,
c) hydroosev, zpevnění svahů, sázení dřevin a ošetřování vysázených dřevin
položkami části A 01 ceníku 823-1 Plochy a úprava území,
d) plůtky, výhony, odháňky, sruby, haťové konstrukce, prahy a stupně dřevěné,
zpevněné kůly nebo výřezy položkami ceníku 831-2 Hydromeliorace - lesnickotechnické

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených v Pravidlech pro použití cenové soustavy, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

30. Všeobecně

302. Užití položek

3021. Položky platí pro:
Stavební práce prováděné za sucha. Za ty se považují i práce z terénu s hladinou vody
do 100 mm, z lešení a z plavidla. Ve všeobecných podmínkách jednotlivých souborů
položek se pod pojmem z terénu rozumějí i práce z lešení. Pod pojmem z plavidla se rozumějí práce prováděné z prámu, člunu, pramice, remorkéru nebo lodě.
3022. Položky neplatí pro:
a) Konstrukce klenbových hrází z prostého a železového betonu a jejich bednění; tyto stavební práce se oceňují podle stanovené Pravidel pro oceňování cenové soustavy.
b) stavební práce provádění pod vodou, není-li ve všeobecných podmínkách jednotlivých souborů položek uvedeno jinak. Za ty se nepovažují stavební práce provádění pod hladinou vody do 100 mm a dále stavební práce prováděné pod hladinou vody přes 100 mm za sucha.
c) stavební práce prováděné pomocí kabelových jeřábů (včetně vnitrostaveništního přesunu); tyto práce se oceňují R-položkou.
d) konstrukce z prostého a železového betonu prováděné s umělým chlazením nebo odpařováním; tyto stavební práce se oceňují R-položkou.
e) konstrukce z prostého, železového betonu z cementů síranovzdorných; tyto stavební práce se oceňují podle ustanovení Pravidel pro oceňování cenové soustavy.

303. Náplň položek

3031. Položky obsahují i náklady na:
- práce pod vodním polštářem do 100 mm,
- napojení na staré konstrukce
- práce v zakřivení
- práce ve sklonu (svahu)
- odstranění napadávek.
3032. Položky neobsahují náklady na:
a) úpravu pláně, svahování a jiné úpravy terénu a na úpravy základové spáry, které se oceňují položkami ceníku 800-1 Běžné stavební práce nebo ceníku 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
b) zvětšený rozsah konstrukcí, přiléhajících ke skalním výlomům (tř. 5-7); v tomto případě se postupuje podle čl. 155 ČSN 73 3050.
c) zvětšený rozsah konstrukcí, přiléhajících k výkopům (tř. 1-4); v tomto případě se připočítává množství konstrukce dle projektu i kubatura na vyplnění nerovnosti v tl. 50 mm.

304. Technologická manipulace

V položkách jsou započteny veškeré náklady na technologickou manipulaci v pracovním prostoru délky 10,0 m a šířky 10,.0 m a výšky 3,5 m.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

42. Zkratky

D průměr
hl. hloubka
MC malta cementová
SPC struskoportlandský
tl. tloušťka
TM tmel
ŽB železobeton

7. PODMÍNKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVÝCH CEN

71. Kalkulační vzorec

Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:
CENA = MATERIÁL + MZDY + STROJE + ODVODY + OPN + REŽIE + ZISK
Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do orientačních cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek.

711. Materiál

Materiál je do ceny kalkulován v cenách bez DPH. Cena materiálů vychází z ceníkových cen výrobců nebo prodejců zjištěných v listopadu 2017. Ceníková cena výrobce je snížena o rabat (podle druhu materiálu různý) poskytovaný prodejcem na stavební zakázky menšího rozsahu. K ceně jsou dopočteny pořizovací náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveniště. Tyto náklady jsou stanoveny ve výši 2 - 5 % z nákupní ceny materiálu (bez DPH) podle druhu materiálu obsaženého v jednotlivých položkách.
Pro orientaci je možno uvažovat, že v orientačních cenách je zakalkulována doprava materiálu do maximální vzdálenosti 30 km.

712. Mzdy

Na základě normativů spotřeby a tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro výpočet úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy:

Stavební dělník, třída

Průměrný hodinový výdělek Kč/hod

Průměrný měsíční výdělek v Kč

(hrubá mzda)

4

144,00

24 048

5

161,00

26 887

6

180,00

30 060

7

200,00

33 400

8

218,00

36 406

V hodinové sazbě jsou započteny mzdové náklady včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny). Nejsou zde započteny náklady na pracovníka na jeho neproduktivní čas tj. státní svátky a dovolená. Tyto náklady jsou obsaženy v režiích.
7121. ODVODY
Odvody na sociální a zdravotní pojištění.

713. Náklady na stroje

Náklady na stroje jsou propočteny podle normativů strojohodin a oceněny podle sazeb strojohodin pro rok 2018. Část použitých sazeb jsou hodnoty pronájmu při denním osmihodinovém využití stroje. Ostatní sazby jsou propočteny z předepsaných odpisů, nákladů na opravy, údržbu a pohonné hmoty.

714. Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem.

715. Režie

Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:
- výrobní režie 20,0 %
- správní režie 20,0 %
Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.
Do režijních nákladů se započítávají zejména:
- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- bezpečnostní opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, pracovní ochranné prostředky, školení BOZP, úkoly v prevenci rizik
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 10 %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

 

8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto sborníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:

 

 

 

 

 

 

 


Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele).

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Část A 01 – SILNIČNÍ MOSTY

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

11. Členění

Tato část obsahuje položky stavebních prací objektů uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku.

12. Platnost

Položky neplatí pro stavební práce prováděné z plavidla, pokud není pro jednotlivé soubory položek stanoveno jinak.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Zdivo z lomového kamene

311. Volba položek

Pokud projekt nestanoví jinak, určují se u zděných konstrukcí hranice pro volbu cen mezi zdivem obkladním, výplňovým a rubovým takto:

Celková

tloušťka

Na přední straně

Na zadní straně

Stanoví se objem zdiva

přes 35 cm

Zdivo základní

Přiléhá k výkopu

a) v tl. 35 cm jako zdivo  obkladní

b) ostatní zdivo jako zdivo vyplňované

přes 70 cm

Zdivo obkladní

Zdivo rubové

a) v tl. 35 cm jako zdivo  obkladní

b) v tl. 35 cm jako zdivo rubové

c) ostatní zdivo jako zdivo vyplňované

Do 70 cm

Zdivo obkladní

Zdivo obkladní

a) celý objem zdiva jako zdivo obkladní

Přes 70 cm

Zdivo obkladní

Zdivo obkladní

a) v tl. 2 x 35 cm jako zdivo obkladní

b) ostatní zdivo jako zdivo vyplňované


32. Konstrukce z prostého a železového betonu

322. Užití položek

3221. Položky budou i pro betonování konstrukce do tažného (posuvného) bednění.
Položky pro betonové a železobetonové konstrukce z betonu zn. V4-B zn. II. Platí pro ty betonové konstrukce, u nichž trvanlivost (počet zmrazovacích cyklů) není podstatnou kvalitativní a dodací podmínkou platností položky.
3222. Položky neplatí pro betony podhledové.

33. Omítky

332. Užití položek

Položky vnitřních cementových omítek platí i pro vnější cementové omítky.

333. Náplň položek

3331. Položky obsahují i náklady na:
a) úpravu styků, koutů, rohů a hran,
b) přísady do malt zlepšující jejich zpracovatelnost, vodonepropustnost a trvanlivost,
c) naložení spadlé omítky na dopravní prostředek a odvoz na skládku v obvodu
staveniště
3332. Položky neobsahují náklady na dokončení a opravy omítek po osazení turbín; tyto stavební práce se oceňují R-položkou.

335. Způsob měření

Plocha se určuje v m2 rozvinuté plochy omítané konstrukce; do této plochy se započítávají i plochy omítané jiným druhem omítek jednotlivě menší než 0,5m2 nebo plochy neomítané menší než 0,5m2 jednotlivě.

ČÁST B 01 – BOURÁNÍ (DEMONTÁŽ) KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

12. Platnost

121. Tato část platí pro oceňování stavebních prací na objektech uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku. Při bourání odmítnutých konstrukcí se i odstranění cementových omítek oceňuje položkou č. 960 … Bourání konstrukcí platnou pro bourání omítnutých konstrukcí.
Tato část ceníku platí i pro stavební práce prováděné z plavidla, pokud není pro jednotlivé soubory položek stanoveno jinak.
123. Tato část ceníku neplatí pro bourání, za předpokladu dalšího využití vybouraných hmot; pro tyto stavební práce se oceňují R-položkou.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

39. Přesun hmot

392. Užití položek

Položky přesunu hmot uvedené v části A 01 platí i pro bourání konstrukcí objektů uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku.

Část C 01 –OPRAVY A ÚDRŽBA KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

12. Platnost

121. Tato část platí pro udržování a opravy konstrukcí objektů uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku.
Tato část ceníku platí i pro stavební práce prováděné z plavidla, pokud není pro jednotlivé soubory položek stanoveno jinak.
123. Stavební práce, pro které tato část neobsahuje položky, se oceňujé příslušnými položkami části A 01 – Zřízení konstrukcí objektů a části B 01 – Bourání (demontáž) konstrukcí objektů.

3. USTANOVENÍ K SOUBORŮM POLOŽEK

39. Přesun hmot

392. Užití položek

Položky přesunu hmot uvedené v části A 01 platí i pro novostavby, změny, opravy a údržby objektů uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku.

Přílohy:

Příloha č.1: Přehled členění betonů podle stupně vlivu prostředí podle ČSN EN 206-1
Příloha č.2: Doporučené mezní hodnoty betonu v závislosti na stupni vlivu prostředí podle ČSN EN 206-1
Příloha č.3: Stupeň vodotěsnosti betonu podle SVB ČR 01-2004

 

Příloha 1: Přehled členění betonů podle stupně vlivu prostředí podle ČSN EN 206-1

Označ. stupně Popis prostředí Informativní příklady výskytu stupně prostředí
1 Bez nebezpečí koroze  
X0 pro beton bez výztuže nebo bez zabudovaných kovových vložek:
      - všechyn vlivy s vyjímkou střídavého působení mrazu a               rozmrazování, obrusu nebo chemicky agresivního prostředí

pro beton s výztuží, se zabudovanými kovovými vložkami
       - velmi suché
beton uvnitř budovy s velmi nízkou vlhkostí vzduchu
2 Koroze vlivem karbonatace  
Pokud beton obsahující výztuž nebo zabudované kovové vložky je vystaven ovzduší a vlhkosti, pak se stupeň vlivu prostředí musí určit následovně:

POZNÁMKA: Vlhkostní podmínky se vztahují k betonové krycí vrstvě výztuže nebo jiných kovových vložek, ale v mnoha případech se mohou podmínky v betonové krycí vrstvě považovat za stejné jako v okolním prostředí. V takových případech může být přiměřené stanovit vliv podle okolního prostředí, ne však v případech, kdy je beton od okolního prostředí oddělen.
XC1 suché nebo stále mokré beton uvnitř budov s nízkou vlhkostí vzduchu
beton trvale ponořený ve vodě
XC2 mokré, občas suché povrch betonu vystavený dlouhodobému působení vody
většina základů
XC3 středně mokré, vlhké beton uvnitř budov se střední nebo velkou vlhkostí vzduchu
venkovní beton chráněný proti dešti
XC4 střídavě mokré a suché povrchy betonu ve styku s vodou, které nejsou zahrnuty ve stupni vlivu prostředí XC2
3 Koroze vlivem chloridů, ne však z mořské vody  
Pokud beton s výztuží nebo s jinými zabudovanými kovovými vložkami přichází do styku s vodou obsahující chloridy, včetně rozmrazovacích solí, ze zdrojů jiných, než z mořské vody, musí být vliv prostředí odstupňován následovně:

POZNÁMKA: Vlhkostní podmínky viz také oddíl 2 této tabulky
XD1 středně mokré, vlhké povrchy betonů vystavené chloridům rozptýleným ve vzduchu
XD2 mokré, občas suché plavecké bazény
beton vystavený působením průmyslových vod obsahujícch chloridy
XD3 střídavě mokré a suché části mostů vystavené postřikům obsahujícícm chloridy
vozovky, betonové povrchy parkovišť
4 Koroze vlivem chloridů z mořské vody  
Pokud beton s výztuží nebo s jinými zabudovanými kovovými vložkami přichází do styku s chloridy z mořské vody, musí být vliv prostředí odstupňován nasledovně:   
XS1 vystaven slanému vzduchu, ale ne v přímém styku s mořskou vodou stavby blízko mořského prostředí nebo na pláži
XS2 trvale ponořen ve vodě části staveb v moři
XS3 smáčený a ostřikovaný přelivem části staveb v moři
5 Střídavé působení mrazu a rozmrazování (mrazové cykly), s rozmrazovacími prostředky nebo bez nich
Pokud je mokrý beton vystaven značnému střídavému působení mrazu a rozmrazování (mrazovým cyklům), musí být vliv prostředí odstupňován následovně:
XF1 místně nasycen vodou bez rozmrazovacích prostředků svislé betonové povrchy vystavené dešti a mrazu
XF2 místně nasycen vodou s rozmrazovacími prostředky svislé betonové povrchy vystavené dešti a mrazu
XF3 značně nasycen vodou bez rozmrazovacích prostředků vodorovné betonové povrchy vystavené dešti a mrazu
XF4 značně nasycen vodou s rozmrazovacími prostředky nebo mořskou vodou vozovky a mostovky vystavené rozmrazovacím prostředkům, betonové povrchy vystavené přímému ostřiku rozmrazovacími prostředky a mrazu, omývaná část staveb v moři vystavená mrazu
6 Chemické působení  
Pokud je beton vystaven chemickému působení zemny a podzemní vody podle tabulky 21) , musí být vliv prostředí odstupňován, jak je uvedeno dále. Klasifikace mořské vody závisí ne geografické poloze a předpisech platných v místě použití betonu.

POZNÁMKA: Ke stanovení příslušných stupňů vlivu může být potřebná zvláštní studie, pokud:
* jsou hodnoty mimo mezní hodnoty uvedené v tabulce 21)
* jsou přítomny jiné chemikálie
* je zemina nebo voda chemicky znečištěná
* je vysoká rychlost vody v kombinaci s chemikáliemi podle tabulky
XA1 slabě agresivní chemické prostředí podle tabulky 21)  
XA2 středně agresivní chemické prostředí podle tbulky 21)  
XA3 vysoce agresivní chemické prostředí podle tabulky 21)  

Tabulku 2 naleznete v normě ČSN EN 260-1

 

 

Příloha 2: Doporučené mezní hodnoty betonu v závislosti na stupni vlivu prostředí podle ČSN EN 206-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Příloha č.3: Stupeň vodotěsnosti betonu podle SVB ČR 01-2004

Vodotěsnost betonu je kvalifikována nejvyšším tlakem vody uvedeným v tabulce 1, kritéria shody pro
vodotěsnost jsou uvedeny v tabulce 1a.

 

Tabulka 1 - Kvalifikace vodotěsnosti betonu

Tloušťka konstrukce

Nejvyšší vodní tlak v konstrukci v m vodního sloupce

0,15 m=<h =>0,6 m

7 až 10

15 až 25

Doporučený stupeň vodotěsnosti betonu

 

V4

V8

Minimální pevnostní třída podle tabulky 6

 

B 20

B 25

 

 

Tabulka 1a - Kritéria shody pro vodotěsnost

Vlastnost

Zkušební metody nebo metoda stanovení

Minimální počet vzorků nebo stanovení

Maximální dovolená odchylka jednotlivého výsledku zkoušky od mezí předepsané třídy nebo od tolerance určené hodnoty

dolní mez

horní mez

Vodotěsnost betonu V4

ČSN 73 1321

1 stanovení na 3000 m3 vodotěsného betonu stejného složení

neomezeno

pro konstrukce 0,15 m=<h =>0,6 m max.průsak 75 mm

Vodotěsnost betonu V8

ČSN 73 1321

1 stanovení na 3000 m3 vodotěsného betonu stejného složení

neomezeno

pro konstrukce 0,15 m=<h =>0,6 m max.průsak 80 mm

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00