800 - 6 - Demolice objektů


I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

11. Členění

Ceník obsahuje položky pro ocenění stavebních prací při demolicích stavebních objektů nebo jejich částí (dále jen "objektů") uvedených v čl. 121 v tomto členění:
Část B 01 Demolice

12. Platnost

121. Ceník je určen pro oceňování demolic objektů těchto oborů:
801 Budovy občanské výstavby,
802 Haly občanské výstavby,
803 Budovy pro bydlení,
811 Haly pro výrobu a služby,
812 Budovy pro výrobu a služby
813 Věže, stožáry, komíny,
814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy,
815 Objekty pozemní zvláštní,
817 Objekty jaderných zařízení
(mimo speciální stavební práce, které se oceňují položkami ceníku 801-6 Objekty jaderných zařízení - speciální stavební práce),
821 Mosty - všech konstrukčně materiálových charakteristik kromě kovových,
823 Plochy a úpravy území,
825 Objekty podzemní (mimo důlní)
827 Vedení trubní dálková a přípojná,
831 Hydromeliorace,
832 Hráze a objekty na tocích - všech konstrukčně materiálových charakteristik kromě kovových,
838 Práce stavební při budování technologických zařízení.
122. Ceník není určen pro oceňování demolic objektů oborů:
a) 822 Komunikace pozemní a letiště, pro které jsou určeny položky v části B 01 ceníku 822-1 Komunikace pozemní a letiště.
b) 824 Dráhy kolejové, pro které jsou určeny položky v částech B 01 a B 02 ceníku 824-1 Dráhy kolejové - normální a širokorozchodné, v části B 01 ceníku 824-2 Dráhy kolejové - městské a v části B 01 ceníku 824-3 Dráhy kolejové - úzkorozchodné.
c) 833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály, pro které jsou určeny položky v části B 01 ceníku 832-1 Vodní stavby.
123. Stavební práce při demolicích objektů uvedených v čl. 121, pro které ceník neobsahuje položky, se oceňují:
a) vodorovná doprava suti demolovaných objektů z míst nepřístupných silničním dopravním prostředkům k nejbližšímu místu, kde je možno suť naložit na tyto dopravní prostředky, se oceňuje položkami souboru 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1311. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) rozpojení zdiva při demolicích na suť schopnou odvozu na skládku. Předepíše-li projekt rozměry suti, oceňuje se přebrání, popř. další rozpojení individuální kalkulací,
b) kropení a vytváření vodní clony,
c) bezpečnostní opatření při práci s výbušninami, na bezpečnostní opatření na staveništi vyplývající z bezpečnostních předpisů pro demoliční práce,
d) podpěrné konstrukce jakékoliv výšky,
e) úprava pláně v půdorysné ploše demolovaného objektu navazující na přilehlý terén s výškovými rozdíly + nebo - 150 mm,
f) odpojení (dilatace) od sousedních nedemolovaných objektů
g) jakékoliv vnitřní lešení a práce bez pevné pracovní podlahy.
13121. V položkách souborů 981 01 Demolice budov a 981 13 Demolice hal jsou zakalkulovány i náklady na popř. nutné odstranění krovu a střešního pláště postupným rozebíráním při demolici jiným způsobem.
13122. V položkách 981 01-1 Demolice budov postupným rozebíráním jsou zakalkulovány i náklady na:
a) naložení suti na vodorovný dopravní prostředek a vodorovné přemístění suti do 5 m. Vzdálenost se měří od těžiště přemísťované suti po bod, kde se manipulace se sutí mění na svislou. Pokud je vzdálenost těchto bodů delší než 5 m, oceňuje se položkou 979 08-2121 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti za každých dalších 5 m z ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí.
b) svislé přemístění suti shozem, nebo pomocí techniky.
1313. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) vybourání materiálů a výrobků (dále jen "materiálů") pro opětovné použití; vybourání materiálů a jejich přemístění se oceňuje položkami části B - Bourání (demontáž) konstrukcí příslušných ceníků stavebních prací, objemy a hmotnost těchto materiálů se z celkové kubatury obestavěného prostoru a z celkové hmotnosti demolovaného objektu neodečítá,
b) odpojení vodovodní, kanalizační a plynové přípojky apod. se oceňuje položkami části B - Bourání (demontáž) konstrukcí příslušných ceníků stavebních prací; odpojení elektrické přípojky, telefonu apod. se oceňuje položkami ceníků řady M,
c) zajištění sousedních, popř. souvisejících objektů, které nejsou současně demolovány; tyto stavební práce se oceňují položkami příslušných ceníků stavebních prací,
d) ochranné ohrazení a sítě; tyto stavební práce se oceňují položkami ceníku 800-3 Lešení,
e) ochranná zařízení okolních objektů proti jejich poškození; tyto stavební práce se oceňují položkami příslušných ceníků stavebních prací,
f) demolice ocelových konstrukcí, jejichž montáž se oceňuje položkami ceníků 43-M Montáže ocelových konstrukcí; pro ocenění demolice těchto konstrukcí platí pravidla pro stanovení položek pro ocenění montážních prací.
g) vodorovné přemístění suti od svislého přemístění suti vzniklé demolicí postupným rozebíráním po dopravní prostředek způsobilý k odvozu suti na skládku. Naložení a vodorovné přemístění suti se rozpočtuje položkou 979 08-2111.R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m, případně i příplatkem, z ceníku 801-3.
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na výluky dopravy, pokusné odstřely a seismická měření, zajišťování velikosti trhlin při pokusných odstřelech, vypínání a zapínání veřejných sítí, asistenci požárních či bezpečnostních sborů a geologický průzkum.3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

30. Všeobecně

301. Volba položek

3011. Demolice budov a hal (obory 801 až 812) se oceňují položkami za m3 obestavěného prostoru. Demolice ostatních objektů pozemního a průmyslového stavitelství (obor 813 až 815) se oceňují položkami za m3 skutečného objemu konstrukce.
3012. Pro volbu položky souborů 981 01 a 981 13 je rozhodující svislá nosná konstrukce.

302. Platnost položek

3021. Položky jsou určeny pro dva druhy technologií demoličních prací:
a) postupným rozebíráním, ručně s použitím páčidel, krumpáčů sbíjecích a bouracích kladiv a podobných ručních nástrojů,
b) jiným způsobem - jakýmkoli jiným způsobem.
3022. Položky jsou určeny pro demolice objektů po úroveň přilehlého terénu u budov, po úroveň podlah u hal; předepisuje-li projekt odstranění konstrukcí demolovaných objektů i pod těmito úrovněmi, platí pro tuto část položky za m3 konstrukce; zemní práce spojené s obnažením těchto konstrukcí se oceňují položkami ceníku 800-1 Zemní práce.

305. Způsob měření

3051. Množství jednotek demolic budov a hal pozemního a průmyslového stavitelství se určuje v m3 obestavěného prostoru ve smyslu ČSN 73 4055 Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů. Výška u budov se určí vždy od přilehlého terénu, kromě hal. U hal se určí výška od podlahy haly.
3052. Množství jednotek demolic konstrukcí se určuje v m3 skutečného objemu konstrukcí jako součet objemů tvarově jednoduchých částí (figur), do nichž se pro účely výpočtu celá konstrukce rozloží. U částí konstrukcí, jejichž půdorys má jiný tvar než pravoúhlý čtyřúhelník, se uvažují:
a) u tvaru kosodélníku nebo lichoběžníku nejmenší opsaný pravoúhlý čtyřúhelník, a to i v tom případě, když takto opsaný čtyřúhelník zasahuje do jiných částí konstrukce,
b) u konstrukcí, jejichž půdorys je tvaru zaobleného se uvažuje délka vnějšího obvodu (líce); délka zakřivené části se může určit podle přibližných matematických vzorců,
c) u zaoblených rohů konstrukcí se k zaoblení nepřihlíží,
d) u zaoblených koutů konstrukcí (ve zdivu, nikoli pouze v omítce) se určí objem zaoblení jako jedna třetina součinu plochy nejmenšího opsaného čtyřúhelníku a výšky zdi.
Do objemu vybourávané konstrukce se nezapočítává:
a) objem okenních otvorů určený součinem tloušťky zdi a pohledové plochy,
b) objem dveřních otvorů určený součinem tloušťky zdi a pohledové plochy,
c) objem výklenků určený součinem pohledové plochy a hloubky, avšak jen tehdy, je-li pohledová plocha jednotlivých výklenků větší než 0,5 m2 a současně hloubka větší než 0,15 m,
d) objem do zdiva vestavěných konstrukcí z jiného materiálu (např. železobetonových, prefabrikovaných, keramických) součinem délky, tloušťky a výšky části zasahující (vestavěné) do konstrukce, je-li jejich příčný průřez jednotlivě větší než 0,05 m2; za vestavěné konstrukce se nepovažuje objem uložených konstrukcí (např. trámů a průvlaků),
e) objem komínových, ventilačních a jiných průduchů, jejichž průřez je jednotlivě větší než 0,05 m2.
3053. V případech, kdy se část suti demontovaného objektu neodváží (zasypávají se jí podzemní prostory - sklepy, výtahové šachty apod.), uvažuje se hmotnost 1 m3 nezhutněného zásypu podzemních prostorů 1,4 t.
3054. Pro určení množství měrných jednotek manipulace se sutí se používá hmotnost uvedená ve sloupci “ HMOTNOST“ se záporným znaménkem v ceníkovém listu.

39. Přesun hmot

391. Volba položek

Pro volbu položek je rozhodující výška objektu. Výška objektu je svislá vzdálenost měřená od nejnižšího bodu terénu, přiléhajícího objektu (ze kterého se přesun hmot provádí) k nejvyššímu bodu konstrukce HSV bez přihlédnutí k výšce konstrukcí (komíny, ventilace apod.), přesahující střešní rovinu.

395. Způsob měření

Množství měrných jednotek se stanoví podle Společných ustanoveních cenových podmínek.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

42. Zkratky
MC malta cementová
MV malta vápenná
MVC malta vápenocementová
ŽB železobeton

5. VÝJIMKY Z PRAVIDEL PRO POUŽITÍ CENOVÉ SOUSTAVY

Demolice objektů, pro které ceník neobsahuje položky, se oceňují individuální kalkulací.

7. PODMÍNKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVÝCH CEN

71. Kalkulační vzorec

Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:
CENA = MATERIÁL + MZDY + STROJE + ODVODY + OPN + REŽIE + ZISK
Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do orientačních cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek.

711. Materiál

Materiál je do ceny kalkulován v cenách bez DPH. Cena materiálů vychází z ceníkových cen výrobců nebo prodejců zjištěných v listopadu 2017. Ceníková cena výrobce je snížena o rabat (podle druhu materiálu různý) poskytovaný prodejcem na stavební zakázky menšího rozsahu. K ceně jsou dopočteny pořizovací náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveniště. Tyto náklady jsou stanoveny ve výši 2 - 5 % z nákupní ceny materiálu (bez DPH) podle druhu materiálu obsaženého v jednotlivých položkách.
Pro orientaci je možno uvažovat, že v orientačních cenách je zakalkulována doprava materiálu do maximální vzdálenosti 30 km.

712. Mzdy

Na základě normativů spotřeby a tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro výpočet úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy:

Stavební dělník, třída

Průměrný hodinový výdělek Kč/hod

Průměrný měsíční výdělek v Kč

(hrubá mzda)

4

144,00

24 048

5

161,00

26 887

6

180,00

30 060

7

200,00

33 400

8

218,00

36 406

V hodinové sazbě jsou započteny mzdové náklady včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny). Nejsou zde započteny náklady na pracovníka na jeho neproduktivní čas tj. státní svátky a dovolená. Tyto náklady jsou obsaženy v režiích.
7121. ODVODY
Odvody na sociální a zdravotní pojištění.

713. Náklady na stroje

Náklady na stroje jsou propočteny podle normativů strojohodin a oceněny podle sazeb strojohodin pro rok 2018. Část použitých sazeb jsou hodnoty pronájmu při denním osmihodinovém využití stroje. Ostatní sazby jsou propočteny z předepsaných odpisů, nákladů na opravy, údržbu a pohonné hmoty.

714. Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem.

715. Režie

Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:
- výrobní režie 20,0 %
- správní režie 20,0 %
Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.
Do režijních nákladů se započítávají zejména:
- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- bezpečnostní opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, pracovní ochranné prostředky, školení BOZP, úkoly v prevenci rizik
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 10 %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

 

8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto sborníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých
případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:

 

 

 

 

 

 

 


Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele).

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00