801 - 2 - Stavební práce z prefabrikovaných dílců


I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

11. Členění

111. Ceník obsahuje položky stavebních prací pro oceňování montáží stavebních objektů nebo jejich částí (dále jen „objektů“) z prefabrikovaných dílců, uvedených v bodu 12, v tomto členění:
Část A 01 – Zřízení všeobecných konstrukcí
Část A 02 – Montované budovy s jedním nadzemním podlažím
Část A 03 – Montované budovy vícepodlažní do 52 m výšky
Část A 04 – Montované haly a jeřábové dráhy
Část A 05 – Nosné konstrukce budov se zvedanými stropy
Část A 06 – Montované kanály pro rozvody
Část A 07 – Montované silážní žlaby
Část A 08 – Montovaný skelet pro budovy
Část A 09 – Montáž dílců chladicích věží
Část A 10 – Zdi samostatné
Část A 11 – Přesun hmot
Ceník neobsahuje část B Bourání (demontáž) konstrukcí. Bourání konstrukcí z prefabrikovaných dílců se oceňuje položkami ceníku 801 – 3 Bourání a podchycování konstrukcí.
Ceník neobsahuje část C Udržování a opravy objektů. Tyto práce se oceňují položkami ceníku 801 – 4 Opravy a údržba.

12. Platnost

121. Ceník je určen pro oceňování stavebních prací z prefabrikovaných dílců na objektech uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku a dále objektů uvedených v čl. 121 obecných podmínek ostatních ceníků v rozsahu určeném v čl. 123 jejich obecných podmínek.
123. Stavební práce na objektech uvedených v čl. 121, pro které ceník neobsahuje položky, se oceňují:
a) Sestavení prefabrikovaných dílců na spínací plošině
421 31-… Spojení
421 37-…Výztuž konstrukcí z předpjatého betonu ceníku 821-1 Mosty.
b) Práce bourací
položkami ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí.
c) Zvláštní stavební práce
položkami ceníku 801 – 5 Zvláštní stavební práce.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1311. V položkách jsou zakalkulovány náklady na provádění prací bez pevné pracovní podlahy.
1312. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na případné lešení nebo zařízení lešení nahrazující (klece, lávky apod.), které se oceňuje položkami ceníku 800 – 3 Lešení.

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených ve Společných ustanoveních pro cenové podmínky, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

30. Všeobecně

303. Obsah položek

3031. Případné odstranění háků a závěsných ok je zakalkulováno v položkách montáže.
3032. V položkách montáže dílců svislých konstrukcí je započteno vyplnění svislých spár v množství odpovídajícím výplni profilování čela dílců a spáry v šířce 10 mm od výrobního rozměru dílce na obou stranách.
3033. V položkách montáží dílců svislých konstrukcí montovaných na klíny a ocelové desky je zakalkulováno vyplnění ložných spár v tloušťce 20 mm.
3034. V položkách montáží dílců svislých konstrukcí na rektifikační šrouby nejsou zakalkulovány náklady na podbetonování dílců svislých konstrukcí od vrchního líce prefabrikované stropní konstrukce po spodní líc svislého dílce. Toto podbetonování se oceňuje položkou 389 38 – 1001 Dobetonování, část A 01 tohoto ceníku.
3035. V položkách montáží dílců vodorovných konstrukcí je zakalkulováno vyplnění styčných spár odpovídající výplni výrobního rozměru dílce zvětšeného po obvodě o 10 mm včetně vyplnění profilování.
3036. V položkách montáže ostatních dílců jsou zakalkulovány náklady na maltové lože a zalití styků v množství do skladebného rozměru dílce.
3037. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) dodávku prefabrikovaných dílců. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se doporučuje, pokud v poznámkách k položkám není stanoveno jinak, ve výši :
- 1 % pro dílce ze železobetonu, předpjatého betonu, betonu s výplní z jiných hmot, s keramickou výplní měrné hmotnosti přes 1000 kg/m3, pro dílce vícevrstvé a kovoplastické.
- 3 % pro dílce z lehkého betonu, pórobetonu a betonu s výplní z lehkých hmot měrné hmotnosti do 1000 kg/m3.
Pro ostatní materiály se ztratné stanoví podle poznámek k souborům položek;
b) výztuž (zálivkovou, spojovací apod.). Výztuž se oceňuje položkou 389 36 – 1001 Dobetonování, část A 01 tohoto ceníku.
3038. Pokud je v popisech položek uváděna obecně cementová malta a betonová směs bez označení, jsou položky určeny pro jakoukoliv maltu nebo betonovou směs.

304. Technologická manipulace

3041. V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci v pracovní zóně jeřábu.

305. Způsob měření

3051. Je – li množství zalití spár předepsané projektem větší, než je uvedeno v čl. 3032, 3033, 3035 a 3036, oceňuje se samostatně jen rozdíl mezi skutečným množstvím a množstvím zakalkulovaným v položkách podle shora uvedených článků. Takto vypočtený objem se ocení položkou 389 38 – 1001 Dobetonování Část A 01 tohoto ceníku.
3052. Je – li skutečné množství zalití spár menší, než je uvedeno v čl. 3032, 3033, 3035 a 3036, neodečítá se rozdíl mezi skutečným množstvím a množstvím započteným v položce.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

42. Zkratky

ALP asfaltový penetrační lak
D průměr
dl. délka
H výška
HUP hlavní uzávěr plynu
SA asfaltová suspenze
tl. tloušťka
ŽB železobeton

7. PODMÍNKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVÝCH CEN

71. Kalkulační vzorec

Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:
CENA = MATERIÁL + MZDY + STROJE + ODVODY + OPN + REŽIE + ZISK
Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do orientačních cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek.

711. Materiál

Materiál je do ceny kalkulován v cenách bez DPH. Cena materiálů vychází z ceníkových cen výrobců nebo prodejců zjištěných v listopadu 2017. Ceníková cena výrobce je snížena o rabat (podle druhu materiálu různý) poskytovaný prodejcem na stavební zakázky menšího rozsahu. K ceně jsou dopočteny pořizovací náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveniště. Tyto náklady jsou stanoveny ve výši 2 - 5 % z nákupní ceny materiálu (bez DPH) podle druhu materiálu obsaženého v jednotlivých položkách.
Pro orientaci je možno uvažovat, že v orientačních cenách je zakalkulována doprava materiálu do maximální vzdálenosti 30 km.

712. Mzdy

Na základě normativů spotřeby a tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro výpočet úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy:

Stavební dělník, třída

Průměrný hodinový výdělek Kč/hod

Průměrný měsíční výdělek v Kč

(hrubá mzda)

4

144,00

24 048

5

161,00

26 887

6

180,00

30 060

7

200,00

33 400

8

218,00

36 406

V hodinové sazbě jsou započteny mzdové náklady včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny). Nejsou zde započteny náklady na pracovníka na jeho neproduktivní čas tj. státní svátky a dovolená. Tyto náklady jsou obsaženy v režiích.
7121. ODVODY
Odvody na sociální a zdravotní pojištění.

713. Náklady na stroje

Náklady na stroje jsou propočteny podle normativů strojohodin a oceněny podle sazeb strojohodin pro rok 2018. Část použitých sazeb jsou hodnoty pronájmu při denním osmihodinovém využití stroje. Ostatní sazby jsou propočteny z předepsaných odpisů, nákladů na opravy, údržbu a pohonné hmoty.

714. Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem.

715. Režie

Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:
- výrobní režie 20,0 %
- správní režie 20,0 %
Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.
Do režijních nákladů se započítávají zejména:
- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- bezpečnostní opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, pracovní ochranné prostředky, školení BOZP, úkoly v prevenci rizik
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 10 %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

 

8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto sborníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:


 

 

 

 

 

 


Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele).

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Část A 01 – VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování stavebních prací na objektech (podle JKSO):
801 Budovy občanské výstavby (mimo haly)
802 Haly občanské výstavby
803 Budovy pro bydlení
811 Haly pro výrobu a služby
812 Budovy pro výrobu a služby (mimo haly)
813 Věže, stožáry, komíny (mimo 813 8 Komíny vysoké a kanály kouřové)
814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy
pro všechny konstrukčně materiálové charakteristiky, kromě výjimek uvedených v poznámkách k položkám,
815 3 Objekty zvláštní pro chov živočichů
815 9 Objekty pozemní různé
(mimo 815 91 Základy strojů a technologických zařízení)
817 1 Objekty energetických jaderných reaktorů
817 2 Objekty neenergetických jaderných reaktorů
817 3 Objekty pomocných zařízení jaderných provozů a objekty speciální pro jaderná zařízení
mimo 817 34 Komíny ventilační jaderných provozů
mino 817 35 Mosty spojovací, potrubní, kabelové mezi objekty jaderných provozů
817 4 Objekty provozů jaderných elektráren
mimo 817 43 Stolice rotačních soustrojí
817 5 Objekty pro zpracování a skladování radioaktivních látek
mimo speciální stavební práce, pro které jsou určeny položky sborníku 801-6 Objekty jaderných zařízení - speciální stavební práce, bez ohledu na jejich konstrukčně materiálové charakteristiky, kromě výjimek uvedených v poznámkách k položkám,
825 18 Tunely a kolektory pro umístění vedení (kanály pro rozvody)
825 22 Štoly a kanály pro jeden druh vedení (kanály pro rozvody)
825 28 Štoly a kolektory pro více druhů vedení (kanály pro rozvody)
pro konstrukčně materiálovou charakteristiku 1
827 Vedení trubní dálková a přípojná pro neprůlezné kanály pro jeden druh vedení) tzn. vedení jednoho provozovatele), která jsou součástí příslušného vedení,
pro všechny konstrukčně materiálové charakteristiky.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Svary

312. Platnost položek

3121. Položky souborů položek 27.94-1021 až 1025, 331 94-1021 až 1025, 34.94-1021 až 1025 a 41.94-1021 až 1025 Svary stanovené za průměr tyčí (D) platí pro oceňování těchto druhů svařovaných spojů uvedených v normě ČSN 73-1201 – změna d):
a) přeplátovaných spojů oboustranných a jednostranných příložkami nebo přesahem při minimální výšce svaru a = 0,25 D,
b) přeplátovaných spojů s pásem nebo válcovaným profilem při tloušťce svaru z = 0,35 D, výška koutového svaru je určena vztahem a = 0,8 z
D je jmenovitý průměr tyče spojované svařováním. V případě, kdy projektem předepsané svary neodpovídají těmto podmínkám, oceňují se položkami 27.94-1001 až 1005, 331 94-1001 až 1005, 34.94-1001 až 1005 a 41.94-1001 až 1005 Svary stanovenými za tloušťku svaru.
3122. Tupé svary do ocelové podložky se oceňují položkami 341 94-1011 až 1013 a 413 94 1011 až 1013 Nosné tupé svary. Položky se volí podle jmenovitého průřezu tyče.
313. Obsah položek
3131. V položkách svarů nejsou započteny náklady na dodání a osazení spojovacích prvků. Tyto prvky se oceňují jako kovové doplňkové stavební konstrukce položkami souboru 389 94-, příložková výztuž položkou 389 36-1001.
315. Způsob měření
3151. Položky souborů položek 27.94-1001 až 1005, 331 94-1001 až 1005, 34.94-1001 až 1005 a 41.94-1001 až 1005 nosné nebo spojovací svary platí pro svary jednostranné (např. U, V); svary dvojité (např. X, dvojité U) se oceňují jako dva svary jednostranné.
3152. Svary délky do 5 cm se pro určení počtu jednotek považují za svary délky 5 cm; svary délky přes 5 cm se měří ve skutečné délce.
3153. Výška svaru (a) a tloušťka svaru (z) se měří podle normy ČSN 73 1201 – Změna d).

Část A 02 – MONTOVANÉ OBJEKTY S JEDNÍM NADZEMNÍM PODLAŽÍM JAKÉKOLI VÝŠKY

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování stavebních prací na objektech:
801 Budovy občanské výstavby (mimo haly)
pro konstrukčně materiálovou charakteristiku 5
803 Budovy pro bydlení
pro konstrukčně materiálové charakteristiky 4, 5 a 7
812 Budovy pro výrobu a služby (mimo haly)
pro konstrukčně materiálovou charakteristiku 5
817 1 Objekty energetických jaderných reaktorů
817 2 Objekty neenergetických jaderných reaktorů
817 3 Objekty pomocných zařízení jaderných provozů a objekty speciální pro jaderná zařízení
mimo 817 34 Komíny ventilační jaderných provozů
mimo 817 35 Mosty spojovací, potrubní, kabelové mezi objekty jaderných provozů
817 4 Objekty provozů jaderných elektráren
mimo 817 43 Stolice rotačních soustrojí
817 5 Objekty pro zpracování a skladování radioaktivních látek
mimo speciální stavební práce, které se oceňují položkami ceníku 801 6 Objekty jaderných zařízení – speciální stavební práce
pro konstrukčně materiálové charakteristiky 5 a 7.

Část A 03 – MONTOVANÉ BUDOVY VÍCEPODLAŽNÍ DO 52 m VÝŠKY

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování stavebních prací na objektech:
801 Budovy občanské výstavby (mimo haly)
802 Budovy pro výrobu a služby (mimo haly)
pro konstrukčně materiálovou charakteristiku 5
803 Budovy pro bydlení
pro konstrukčně materiálové charakteristiky 5 a 7
817 1 Objekty energetických jaderných reaktorů
817 2 Objekty neenergetických jaderných reaktorů
817 3 Objekty pomocných zařízení jaderných provozů a objekty speciální pro jaderná zařízení
mimo 817 34 Komíny ventilační jaderných provozů
mimo 817 35 Mosty spojovací, potrubní, kabelové mezi objekty jaderných provozů
817 4 Objekty provozů jaderných elektráren
mimo 817 43 Stolice rotačních soustrojí
817 5 Objekty pro zpracování a skladování radioaktivních látek
mimo speciální stavební práce, které se oceňují položkami ceníku 801 6 Objekty jaderných zařízení – speciální stavební práce
pro konstrukčně materiálové charakteristiky 5 a 7.

Část A 04 – MONTOVANÉ HALY,JEŘÁBOVÉ DRÁHY,¨VÝŠKY DO 18 m

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování stavebních prací na objektech výšky do 18 m:
802 Haly občanské výstavby
811 Haly pro výrobu a služby
pro konstrukčně materiálové charakteristiky 4,5 a 7
814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky a jámy
pro konstrukčně materiálové charakteristiky 4,5 a 7
815 93 Konstrukce podpěrná pro visuté jeřábové dráhy,
pro konstrukčně materiálové charakteristiky 4 a 5
817 1 Objekty energetických jaderných reaktorů
817 2 Objekty neenergetických jaderných reaktorů
817 3 Objekty pomocných zařízení jaderných provozů a objekty speciální pro jaderná zařízení
mimo 817 34 Komíny ventilační jaderných provozů
mimo 817 35 Mosty spojovací, potrubní, kabelové mezi objekty jaderných provozů
817 4 Objekty provozů jaderných elektráren
mimo 817 43 Stolice rotačních soustrojí
817 5 Objekty pro zpracování a skladování radioaktivních látek
mimo speciální stavební práce, které se oceňují položkami ceníku 801 6 Objekty j jaderných zařízení – speciální stavební práce
pro konstrukčně materiálové charakteristiky 5 a 7.

Část A 05 – NOSNÉ KONSTRKCE SE ZVEDANÝMI STROPY

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost


121. Tato část je určena pro oceňování stavebních prací na objektech:
801 Budovy občanské výstavby
802 Haly občanské výstavby
803 Budovy pro bydlení
811 Haly pro výrobu a služby
812 Budovy pro výrobu a služby (mimo haly)
pro konstrukčně materiálové charakteristiky 4 a 7.
123. Stavební práce na objektech uvedených v č. 121, pro které tato část neobsahuje položky, se oceňují:
zmonolitnění položkami souboru položek 411 32 Beton stropů deskových, 411 35 Bednění stropů deskových, 411 35 Podpěrná konstrukce bednění a 411 36 Výztuž stropů deskových, ceníku 801-1 Běžné stavební práce.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Svary

313. Obsah položek

V položce č.332 94-8112 Montáž dalšího dílu sloupu a v položkách souboru položek 411 36 Výztuž desek … a 411 00 Zvedání desky … jsou započteny i náklady na sváření dílců, výztuže, přivařování hlavic, desek a ocelových trámů, nahrazujících hlavice, mimo nosné svary předepsané statikem.

32. Výztuž stropů prefamonolit

321. Volby položek

Výztuž stropů oři technologii prefamonolit s použitím předpínaných hlavic a stejné výztuže jako po zvedané stropní desky se oceňuje pol. Č. 411 36-85 … Části A 05 tohoto ceníku.

Část A 06 – MONTOVANÉ TUNELY, KOLEKTORY A KANÁLY PRO UMÍSTĚNÍ VEDENÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování stavebních prací na objektech:
817 61 Kanály pro potrubí s aktivními látkami
817 62 Kanály pro potrubí důležité chladící vody
817 63 Kanály pro jiné druhy vedené v zóně jaderných provozů
817 64 Kanály a kolektory pro více druhů vedené v zóně jaderných provozů
mimo speciální stavební práce, které se oceňují položkami ceníku 801-6 objekty
jaderných zařízení – speciálně stavební práce pro konstrukčně materiálovou charakteristiku 5
825 18 Tunely a kolektory pro umístění vedení (kanály pro rozvody)
825 22 Štoly a kanály pro jeden druh vedení (kanály pro rozvody)
825 28 Štoly a kolektory pro více druhů vedení (kanály pro rozvody)
pro konstrukčně materiálovou charakteristiku 1
827 Vedení trubní dálková a přípojná pro neprůlezné kanály pro jeden druh vedení (tzn. vedení jednoho provozovatele), která jsou součástí příslušného vedení,
pro všechny konstrukčně materiálové charakteristiky.
Kanály pro rozvody zděné a prostého a železového betonu (jen zakrytí) a montované z trub a dílců prostého, železového a předpjatého betonu, které nejsou samostatnými objekty (jsou součástí jiných objektů, např. budov, hal, apod.).

Část A 07 – MONTOVANÉ ŽLABY SILÁŽNÍ A POLNÍ HNOJIŠTĚ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování stavebních prací na objektech:
814 42 Žlaby silážní
814 48 Hnojiště
pro konstrukčně materiálovou charakteristiku 4.

Část A 08 – MONTOVANÝ SKELET PRO BUDOVY VÝŠKY DO 52 m PRO UMÍSTĚNÍ VEDENÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování stavebních prací na objektech:
801 Budovy občanské výstavby (mimo haly)
803 Budovy pro bydlení
812 Budovy pro výrobu a služby
pro konstrukčně materiálové charakteristiky 4 a 7
817 1 Objekty energetických jaderných reaktorů
817 2 Objekty neenergetických jaderných reaktorů
817 3 Objekty pomocných zařízení jaderných provozů a objekty speciální pro jaderná zařízení
mimo 817 34 Komíny ventilační jaderných provozů
mimo 817 35 Mosty spojovací, potrubní, kabelové mezi objekty jaderných provozů
817 4 Objekty provozů jaderných elektráren
mimo 817 43 Stolice rotačních soustrojí
817 5 Objekty pro zpracování a skladování radioaktivních látek
mimo speciální stavební práce, které se oceňují položkami ceníku 801 6 Objekty jaderných zařízení – speciální stavební práce
pro konstrukčně materiálové charakteristiky 5 a 7.

Část A 09 – MONTÁŽ DÍLCŮ CHLADÍCÍCH VĚŽÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování prací na objektech:
813 1 Věže chladící a odplyňovače
pro konstrukčně materiálovou charakteristiku 4.

5. VÝJIMKY Z PRAVIDEL PRO POUŽITÍ CENOVÉ SOUSTAVY

51. Pomocné pracovní lešení

511. V položkách této části nejsou započteny náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Část A 10 – ZDI SAMOSTATNÉ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování stavebních prací na objektech:
815 4 Zdi a valy samostatné
pro konstrukčně materiálovou charakteristiku 4 a 5.
123. Spojení dílců zabetonováním čís. 421 31 Spojení dílců zabetonování
Spojení dílců lepením čís. 421 66 Spojení dílců lepením
Výztuž předpínací čís. 334 37 Výztuž předpínací opěr
Výztuž předpínací čís. 421 37 Výztuž předpínací desek a trámů
Část A 01 ceníku 821-1 Mosty a zděné propustky
801-1 Běžné stavební práce

Část A 11 – PŘESUN HMOT

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování přesunu hmot na objektech uvedených v čl. 121 jednotlivých částí ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

39. Přesun hmot

391. Volba položek

3911. Pro volbu položek u objektů s podzemní a nadzemní částí je rozhodující větší výška nebo hloubka objektu. Hloubka a výška se pro volbu položek nesčítají. Pro ocenění přesunu hmot se volí položka odpovídající větší výšce nebo hloubce objektu. Pro určení výška a hloubky platí:
a) výška je svislá vzdálenost měřená od nejnižšího bodu terénu přiléhajícího k objektu, odkud se provádí přesun hmot k nejvyššímu bodu střešní konstrukce KSV (včetně nadstřešních účelových prostor objektu jako nástaveb sušáren, strojoven výtahu apod.) bez konstrukcí přesahujících vodorovnou střešní rovinu nebo šikmou střešní rovinu, jako komínů, ventilačních pilířů, výlezů na střechu, nadezdívek protipožárních příček, světlíků a ventilačních šachet.
b) hloubka je svislá vzdálenost měřená od nejnižšího bodu terénu přiléhajícího k objektu, odkud se provádí přesun hmot, k nejnižšímu bodu základové konstrukce HSV bez konstrukcí zvláštního zakládání (např. použitých pilot, štětových stěn apod.).
3912. Určující hlediska pro volbu položky:
a) při zvýšení objektu pouze nástavbou se volí položka pro nejbližší vyšší objekt (základní výška objektu je včetně nástavby);
b) při rekonstrukci nebo modernizaci prosté prováděné na některých podlažích pouze nad polovinou výšky objektu, popř. z části pod polovinou výšky objektu, se volí položka pro nejbližší vyšší objekt;
c) při rekonstrukci nebo modernizaci prosté, prováděné na některých podlažích pouze pod polovinou výšky objektu, se volí položka pro nejblíže nižší objekt;
d) při rekonstrukci nebo modernizaci spojené se zvýšením objektu pouze nástavbou se volí položka pouze odst. a) bez ohledu na polohu rekonstruovaných nebo modernizovaných podlaží;
e) při rozšíření objektu pouze přístavbou se volí položka podle výšky přístavby;
f) při rozšíření objektu přístavbou zároveň se zvýšením nástavbou, popř. i s rekonstrukcí nebo modernizací, se volí položka odpovídající výšce objektu po zvýšení nástavbou podle odst.a) bez ohledu na polohu podlaží dotčených rekonstrukcí nebo modernizací;
g) neobsahuje-li ceník položku pro nejblíže vyšší výšku objektu podle odst. a) a b), stanoví se položka přesunu hot podle Pravidel S;
h) neobsahuje-li ceník položku pro nejblíže nižší výšku objektu, ocení se přesun hmot položkou pro nejnižší objekt;
i) ustanovení předchozích odstavců platí obdobně, je-li parametrem pro volbu položky hloubka objektu (čl. 3911).
3913. Přesun hmot u objektů oboru 813 (mimo chladící věže montované) a oborů 815 (mimo zdi a valy montované) se oceňuje položkami přesunu hmot ceníku 801-5 Zvláštní stavební práce.
3914. Pro rekonstrukci a modernizaci objektů uvedených v čl. 121 částí A 01 až A 05, A 08, A 10 se oceňuje přesun hmot položkami ceníku 801-1 Běžné stavební práce.
3915. Pro opravy a údržbu objektů uvedených v čl. 121 částí A 01 až A 05, A 08 a A 10 se oceňuje přesun hmot položkami ceníku 801-4 Udržování a opravy.
3916. Pro rekonstrukci, modernizaci, opravu a údržbu objektů uvedených v č. 121 částí A 06, A 07, A 09 se oceňuje přesun hmot položkami souboru položek 998 13 Pro věže chladící, 998 14-44 … Pro nádrže a jímky, 998 14-54… Pro zásobníky a jámy, 998 25 Pro kolektory a kanály částí A 11 tohoto ceníku.

392. Platnost položek

3921. Ceny přesunu hmot platí pro druh stavební akce JKSO:
1 novostavba objektu
4 nástavba, přístavba apod. objektu (rozšíření objektu)

395. Způsob měření

Pro přesun hmot určují Pravidla S.

Příloha č. 1

Tabulka parametrů pro určení platnosti položek montáže prefa dílců

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00