801 - 1 - Běžné stavební práce


I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

11. Členění

Ceník obsahuje položky stavebních prací pro:
Část A 01 - Zřízení konstrukcí stavebních objektů nebo jejich částí (dále jen "objektů").

12. Platnost

121. Ceník je určen pro oceňování stavebních prací na těchto objektech (podle JKSO):
801 Budovy občanské výstavby
802 Haly občanské výstavby
803 Budovy pro bydlení
811 Haly pro výrobu a služby
812 Budovy pro výrobu a služby
813 Věže, stožáry, komíny
814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy
815 3 Objekty zvláštní pro chov živočichů
815 9 Objekty pozemní různé
(mimo 815 91 Základy strojů a technologických zařízení)
817 1 Objekty energetických jaderných reaktorů
817 2 Objekty neenergetických jaderných reaktorů
817 3 Objekty pomocných zařízení jaderných provozů a objekty speciální pro jaderná zařízení
(mimo 817 34 Komíny ventilační jaderných provozů)
(mino 817 35 Mosty spojovací, potrubní, kabelové mezi objekty jaderných provozů)
817 4 Objekty provozů jaderných elektráren
(mimo 817 43 Stolice rotačních soustrojí)
817 5 Objekty pro zpracování a skladování radioaktivních látek
(mimo speciální stavební práce, pro které jsou určeny položky ceníku 801-6 Objekty jaderných zařízení - speciální stavební práce, bez ohledu na jejich konstrukčně materiálové charakteristiky)
Položky lze použít i pro oceňování stavebních prací, které jsou součástí provozních souborů.
122. Pro stavební práce na objektech uvedených v čl. 111, pro které ceník položky neobsahuje, se používají zejména položky ceníků:
801-2 Stavební práce z prefabrikovaných dílců,
801-3 Bourání a podchycování konstrukcí,
801-4 Opravy a údržba,
801-5 Zvláštní stavební práce.
123. U položek stavebních prací jsou uvedeny ceny za jejich měrnou jednotku. Tato cena je vypočtena na základě individuální kalkulace, jejíž podmínky jsou uvedeny v samostatné kapitole 7. Ceny uvedené v tomto ceníku mají pouze orientační charakter.
125. Ceník je určen pro orientaci při sestavování cenových nabídek, rozpočtů nebo propočtů a díky své struktuře umožňuje rychlou rekalkulaci ceny podle podmínek konkrétní stavby a zhotovitele. Pod každou položkou je uveden rozbor ceny podle kalkulačního vzorce, kde jsou uvedeny jednotlivé typy nákladů podílející se na tvorbě ceny, a toto členění umožňuje
operativní přepočet ceny při jiných konkrétních podmínkách, než za jakých byla cena sestavena.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1311. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) vynechání rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), prostupů a jiných dutin, které jsou zakresleny v projektu (např. ve zdivu, příčkách, betonových konstrukcích apod.),
b) bezprostřední očištění jiných (sousedních) konstrukcí anebo jejich zakrytí před znečištěním. Při provádění úprav povrchu lepivými (po nanesení rychle vysychavými) materiály (na chemické bázi, nikoli silikátovými ani s přilnavými přísadami) jsou pro ochranu konstrukcí určeny položky souborů:
610 99 Zakrývání vnitřních konstrukcí,
620 99 Zakrývání vnějších konstrukcí.

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených v popisech položek, poznámkách k položkám, ve Společných ustanoveních cenových podmínek, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

30. Všeobecně

302. Užití položek

3021. Položky jsou určeny pro jakoukoliv výšku a hloubku od úrovně + 0,00 m (v otevřeném výkopu), není-li v jejich popisu uvedeno jinak.
3022. Položky jsou určeny pro konstrukce jakýchkoliv rozměrů a tvarů, pokud rozměr nebo tvar není uveden jako podstatná kvalitativní podmínka.
3023. Položky se nedoporučuje používat, jestliže projekt předepisuje provedení konstrukcí v rozsahu jiné přesnosti, než která odpovídá ČSN 73 0205.

304. Technologická manipulace

V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci v tomto rozsahu:
3041. U konstrukcí dosud nezastropených:
a) zdiva nosná obvodová i vnitřní a výplňová obvodová vodorovně 10 m, svisle 3,5 m;
b) bednění vodorovně 20 m, svisle 4 m;
c) výztuže (polotovary i sítě) vodorovně 10 m, svisle 0,0 m;
d) betony vodorovně i svisle 0,0 m;
e) prefabrikované dílce, které lze strojně osazovat před zastropením, 0,0 m;
f) konstrukce sádrokartonové 10 m vodorovně a 3,5 m svisle.
3042. U konstrukcí již zastropených zdiva vnitřní výplňová z prvků (výrobků) na maltu a monolitická, příčky, omítky, násypy, dlažby, mazaniny, potěry, prvky ručně osazované, včetně prefabrikovaných, rámy, zárubně stěny, desky a jiné konstrukce vodorovně 10 m, svisle 3.5 m.
3043. Náklady na vnitrostaveništní přemístění hmot nad rozsah vzdálenosti technologické manipulace uvedené v čl. 3041 a 3042 se oceňují položkami přesunu hmot (viz čl. 39).

31. Konstrukce osazované

312. Užití položek

3121. Soubory položek s popisem "Osazování." jsou určeny pro osazování zednické podle ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí, s použitím prefabrikovaných dílců nebo bloků, kvádrů (konstrukce se podle vysvětlivek k technologicko - materiálové charakteristice TSKP charakterizují jako zděné) nebo tvarovaných (sekaných, štípaných a opracovaných) kamenných i jiných stavebních prvků (výrobků).

313. Náplň položek

3131. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) vlastní osazování dílců (prvků), případné podepření, vzepření nebo jiné zabezpečení po dobu osazování a zatvrdnutí malty, úprava (podlití) lože, vyplnění (zalití) styků čel a svislých spár maltou a při strojním osazování nutné prostoje osazovací čety v pracovním okruhu po dobu přemísťování prvků osazovacím mechanismem,
b) zaplnění spár odpovídající skladebným rozměrům stavebních dílců (prvků). Pro zakrytí mezery, kterou nelze přikrýt dílcem a pro zakrytí vynechaných prostupů, pokud jejich vyplnění není kryto cenami PSV, se použijí příslušné položky bednění, podpěrné konstrukce, výztuže a betonu,
c) osazovací stroj a mzdy jeho posádky jen po dobu vlastního ukládání (držení) dílce (prvku) nad místem osazení; obsah cen pro osazované konstrukce navazuje na obsah cen pro přesun hmot, které jsou určeny pro přesun až na místo osazení (viz čl. 3041 e).

315. Způsob měření

3151. Množství jednotek se určuje v kusech osazovaných dílců (výrobků).

32. Konstrukce zděné

321. Volba položek

3211. Jednotlivé druhy zdiva z cihel a tvárnic oddělené vodorovně nebo svisle se oceňují samostatně.
3212. Parapetní zdivo oken o tloušťce menší než je tloušťka přilehlého zdiva se oceňuje:
- při tloušťce do 150 mm jako příčka (m2),
- při tloušťce přes 150 mm jako zdivo (m3).
Zdivo parapetní téhož nebo jiného druhu než přilehlé zdivo meziokenních pilířů se oceňuje samostatně.
3213. Pro hrázděné příčky jsou určeny položky jednoduchých příček s příplatkem - pol. čís. 342 24-1191 a -1192 Vyzdívání příček hrázděných.

323. Náplň položek

3231. V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na:
a) založení zdí, vyzdívání ostění, parapetů, jednotlivých výklenků, průběžných svislých nik, podélných výstupků a říms, provádění ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení zdí, příček, rohů a koutů, pokud pro ně nejsou stanoveny příplatky k položkám, zavázání zdiva a příček do ostatního zdiva na kapsy nebo ozuby apod.,
b) menší dozdívky zdiva z tvárnic cihlami např. u otvorů nebo na rozích.
3232. V položkách příček nejsou zakalkulovány náklady na vstřelování hřebů pro zavázání příček k betonové konstrukci; pro vstřelování předepsané projektem se použijí položky souboru 953 94 Vstřelování hřebů.

325. Způsob měření

3251. Množství jednotek základového a nadzákladového zdiva, klenbových pásů, pilířů, komínů a ventilací volně stojících, zdiva nosného, výplňového, obkladového půdního, štítového, nadstřešního, parapetního, římsového, režného a jiného zdiva se určuje v m2 nebo m3 konstrukce.
3252. Do objemu zdiva se započítává:
a) objem zdiva vyloženého (přečnívajícího) z líce zdiva,
b) objem klenbových nadezdívek, do svislého zdiva,
c) objem obezdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých a obezdívka ocelových nosníků a ocelových překladů. Tento objem se započítává plně bez odpočtu objemu ocelových koster nosníků.
3253. Od objemu zdiva se odečítá:
a) objem rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik) prostupů a jiných dutin jednotlivě větší než 0,10 m3, je-li současně průřezová plocha kolmá na nejdelší rozměr jednotlivě větší než 0,05 m2,
b) objem otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovený z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka
zmenšuje o 100 mm,
c) objem překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových
d) objem komínových a ventilačních průduchů o průřezové ploše přes 0,05 m2.
3254. Množství jednotek příček pod omítku, příček režných spárovaných a zděných izolačních přizdívek se určuje v m2 plochy. Pokud je dveřní otvor v příčce ve výklenku zdi větší tloušťky, oceňuje se slabší zdivo tl. do 150 mm jako příčka, jestliže je alespoň na jedné straně otvoru nebo nad ním vzdálenost mezi vnější hranou zárubně a zdí (překladem) větší než 150 mm. Je-li tato vzdálenost menší, oceňuje se slabší zdivo v tloušťce okolní zdi s odečtením objemu otvoru.
3255. Od plochy příček se odečítá:
a) plocha otvorů okenních, dveřních a podobných stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech,
b) plocha proniků překladů, trámů, věnců apod. jednotlivě větší než 0,05 m2,
c) plocha pilířků rovnoběžná s příčkou (zesilující příčky), plocha obetonování ocelových koster a plocha dřevěných koster hrázděných příček,
d) plocha proniku jinou příčkou.
3256. Od plochy příček se neodčítá plocha ocelové kostry.
3257. Množství jednotek kleneb valených se určuje v m2 skutečné plochy spodního líce klenby.
3258. Od plochy kleneb se odečítá plocha prostupů nebo proniků jiných konstrukcí jednotlivě větších než 0,05 m2 průřezové plochy.
3259. Množství jednotek vložkových stropů se určuje v m2 plochy podhledu bez odpočtu plochy nosníků.

33. Konstrukce z betonu prostého nebo železového

333. Náplň položek

3331. V položkách konstrukcí z betonů jsou zakalkulovány náklady na směsi o zpracovatelnosti vhodné i pro dopravu čerpadlem na beton na místo uložení. Položky lze použít i pro jinou zpracovatelnost směsi, nebo pro případné použití plastifikačních přísad na
zvýšení tvárnosti při sníženém množství cementu. Případné proteplování betonu nebo jiné urychlování počátečního nárůstu pevnosti pro odbednění (např. betony ze speciálních směsí a nebo s přísadami pro dosažení vyšší počáteční pevnosti) se oceňuje individuálně.
3332. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) ukládání betonové směsi dopravené na místo konstrukce (např. do výkopu nebo do bednění), nebo bezprostředně vedle bedněné konstrukce, hutnění, ošetřování betonu po dobu tuhnutí (podle ČSN), kropení vybetonované konstrukce, její ochrana před počátečním vysycháním a před účinky povětrnosti, ochrana (zábrana vstupu) před mechanickým poškozením,
b) vyspravení hnízd na povrchu a závad po uštípaných a ohnutých koncích stahovacích drátů, stahovacích pásků a pod.(pod omítku), odsekání betonu vytlačeného ze spár bednění, pokud přesahuje líc tloušťky postřiku pod předpokládanou omítku,
c) vyrovnání a zahlazení povrchu pod vodorovnou izolaci.

335. Způsob měření

3351. Množství jednotek betonových konstrukcí se určuje v m3 projektovaného objemu. Pokud byla v projektu předepsána betonáž přímo do výkopu, množství betonu u základů se zvyšuje o 3,5 %. U podkladních betonů prováděných přímo do výkopu lze objem zvýšit o 5 % proti projektovanému objemu.
Obecně platí:
a) objem částí, jejichž tvar je nepravidelný, lze určit přibližně podle matematických vzorců,
b) objem proniku dvou nebo více konstrukcí se započítává pouze jednou, a to obecně k té konstrukci, která má v místě proniku větší rozměry (tloušťka apod.). Při stejných rozměrech se objem proniku přičítá ke konstrukci podporující. U proniku konstrukcí se sloupy, pilíři, rámovými stojkami a svislými táhly se objem proniku začleňuje ke konstrukci podporované - např. hlavice hřibových stropů se začleňuje k objemu desky,
c) objem uložení, popř. vetknutí konstrukce ukládané (podporované) do konstrukce z jiného materiálu se začleňuje k objemu konstrukce ukládané,
d) pokud je dveřní otvor v příčce popř. ve stěně umístěné ve výklenku zdi větší tloušťky, oceňuje se slabší zdivo tl. do 150 mm jako příčka popř. stěna, jestliže je alespoň na jedné straně otvoru nebo nad ním vzdálenost mezi vnější hranou zárubně a zdi (překladem) větší než 150 mm. Je-li tato vzdálenost menší, oceňuje se slabší zdivo v tloušťce okolní zdi s odečtením objemu otvoru.
3352. Do objemu betonu se započítává:
a) objem dilatačních příčných vložek; je-li dilatace vytvořena bedněnou mezerou objem mezery se nepřičítá;
b) objem zakotvení, vázání, uložení, vetknutí do konstrukcí z jiného materiálu,
c) objem zdiva ostění 1x nebo 2x zalomeného,
d) objem částí zesilujících konstrukcí, s kterou funkčně souvisejí a současně mají určenu samostatnou cenu, např.
- žebra a zesilující pilíře zdí přečnívající z líce, do objemu zdi,
- patky a zesilující hlavice sloupů (mimo hřibové), do objemu sloupů.
- konzoly sloupů pro jeřábové dráhy, do objemu sloupů,
- náběhy průvlaků (při odklonu do 600 od vodorovné roviny) do objemu průvlaků,
- náběhy desek (při odklonu do 600 od vodorovné roviny), do objemu desek,
- okrajové nosníky skořepin do objemu skořepin.
3353. Od objemu betonu se odečítá:
a) objem rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), kapes, stropních kazet v podhledu, prostupů, dutin, pokud jsou zakresleny ve výkresové dokumentaci, jednotlivé větší než 0,10 m3, je-li současně průřezová plocha kolmá na nejdelší rozměr jednotlivě větší než 0,05 m2 (viz čl. 3452 a),
b) objem otvorů okenních, dveřních a podobných, který se určí z rozměrů předepsaných ve výkresech,
c) objem kotevních otvorů trvale otevřených (nezabetonovaných, popř. kotevních prostupů) i těch, které budou po osazení kotev zality betonem. Pro zálivku jsou určeny ceny souboru 278 31 části A 04 ceníku 801-5,
d) objem projektované podkladní vrstvy z betonu prostého obvykle tl. do 80 mm ukládané na dno výkopu k ochraně výztuže základů před znečištěním zeminou.
Pro tuto vrstvu lze použít položky určené pro mazaninu.
3354. Od objemu betonu se neodečítá objem vložené výztuže, kotevních želez, plně zabetonovaných vodorovných i svislých válcovaných profilů I, E, U, UE nebo L vodorovných i svislých.

34. Bednění a podpěrné konstrukce bednění

341. Volba položek

3411. Položky bednění jsou sestaveny pro systémové bednění a padesátinásobnou obratovost. Pokud velkoplošné bednění nepřichází v úvahu, je kalkulováno s bedněním z vodovzdorné překližky, nebo prken (není-li v textu položky uvedeno jiné). V případě použití jiných typů bednění, nebo jiné obratovosti, je třeba přistoupit k rekalkulaci ceny.
3412. Pro přiložené bednění na vrchní (rubové) ploše konstrukcí stropních, střešních, popř. mazanin odkloněných od vodorovné roviny přes 35° do 60° jsou určeny položky čís. 411 35-1101 a -1102 Bednění stropů deskových. Tyto položky nejsou určeny pro bednění rubových ploch kleneb a skořepin, pokud je třeba bednit obě strany.
3413. Pro podpěrné konstrukce bednění přesahující výšku 6 m jsou určeny položky podpěrných konstrukcí ceníku 800-3 Lešení. Při stanovení výměr se odečte výška 6 m.
3414. Při volbě položky podle rozsahu zatížení podpěrných konstrukcí (pol. čís. 411 35, 413 35 a 440 35) se pro výpočet zatížení uvažuje hmotnost betonu 2 750 kg/m3.

342. Užití položek

3421. Bednění pohledového betonu předepsané v projektu (např. z tříděných prken, z hraněných plechů, z kaučukových, novodurových, PVC matric) se ocení individuálně. Pro pohledový beton jsou určeny položky čís. 31* 32-1812 až -1814.
3422. Pro bednění posuvné (tažené) jsou určeny položky z ceníku 801-5 Zvláštní stavební práce.

343. Náplň položek

3431. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) materiál v množství potřebném k dosažení tvaru konstrukcí rovinných nebo zalomených, montáž, nátěr proti přilnavosti, stažení bednění, odbednění, případné přemístění (i velkoplošných dílců; čl. 3043), demontáž, očištění, roztřídění s uložením,
b) bednění a odbednění zakreslených ostění, rýh, výstupků, kapes apod., popř. i nutné vyřezávání otvorů v bednění, do průřezové plochy 0,05 m2 (viz čl. 3452 a),
c) vzpěry výšky do 6 m pro bednění monolitických volně stojících konstrukcí svislých i šikmých do 30° od svislice,
d) podpěrnou konstrukci pro světlou výšku monolitické konstrukce do 4 m (s příplatkem do 6 m), pokud je uvedena v popisu ceny (soubory cen čís. 431 35; 433 35) (viz čl. 3413).

345. Způsob měření

3451. Plocha bednění se určí jako součet ploch tvarově jednoduchých figur, do kterých se bedněná plocha rozloží.
Množství jednotek bednění se určuje:
- u konstrukcí šířky i délky větší než 0,5 m v m rozvinuté ploše povrchu betonové konstrukce,
- u stropních konstrukcí: v ploše podhledu. Čela stropních desek se oceňují pol. 411 35-1801.R00 a -1802.R00 Bednění čel stropních desek. Prostupy stropní deskou se oceňují pol. 411 35-1901.R00 až 411 35-1903.R00 Bednění prostupu. Případné kapsy, výstupky a rýhy se přičítají k ploše podhledu ve své rozvinuté ploše.
- u schodišťových konstrukcí v rozvinuté ploše bednění
- u svislých ploch bednění sloupů, průvlaků, překladů, věnců užších než 0,5 m, se pro výpočet plochy použije šířka 0,5 m,
- u vodorovných ploch bednění průvlaků se k šířce průvlaku přičítá 0,25 pro každou stranu (přesah plochy slouží k zakotvení čela),
- u vodorovných ploch bednění konzolovitě vyložených stropních desek se přičítá 0,25 m; přesah plochy slouží k zakotvení čela stropní desky.
U ploch nepravidelných lze plochu určit přibližně podle matematických vzorců. U konstrukcí s obklady vloženými do bednění (izolační desky apod.) se rozměry zvětší o tloušťku tohoto obkladu.
Při proniku dvou bedněných konstrukcí se určuje příslušný rozměr ke koutu (styku) obou bedněných ploch konstrukce.
3452. Do celkové plochy bednění příslušného konstrukčního prvku se započítává:
a) plocha ostění, rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), kapes, stropních kazet v podhledu, pokud jsou zakresleny na výkresové dokumentaci, o pohledové příp. průřezové ploše kolmé na nejdelší rozměr větší než 0,05 m2 (viz čl. 3353 a),
b) plocha bednění dilatačních a pracovních spár,
c) plocha bednění výstupků betonové konstrukce.
3453. Od plochy bednění se odečítá plocha bednění překrývající bedněné otvory, výklenky apod. jednotlivě větší než 2,5 m2.

35. Výztuž

351. Volba položek

3511. Části výztuže procházející do dvou různých konstrukcí (např. pilíř - patka, průvlak - deska) se oceňují jako výztuž té konstrukce, ke které staticky náleží.
3512. Pro ocenění zvláštního způsobu provádění monolitické konstrukce se použijí
a) pro konstrukční systém B (samonosný, bez bednění)
- položky výztuží příslušné konstrukce (např. průvlaku),
- položky nosných svárů (viz čl. 3532 a),
- položky ocelí L na hrany (souboru cen 41136 Ztužení kostry),
- položky obalujících svařovaných sítí a bednícího pletiva (položky souboru 411 36 Obalení kostry a 411 36 Potažení kostry).
b) pro kostru výztuže nebedněných základů (armokoš včetně hustého pletiva nahrazujícího bednění) se použijí položky souborů 27. 36 Výztuž základových kleneb, desek, patek atd., 27. 36 Ztužení koster, 27. 36 Obalení kostry svařovanou sítí a 27. 36 Potažení kostry pletivem.

352. Užití položek

3521. Položky výztuže jsou určeny pro:
a) výztuž z tyčové betonářské oceli (pruty) rovné i spirálové, nosné, nenosné (tahové, tlakové, příčné, smykové, rozdělovací apod.),
b) výztuž ze svařovaných sítí včetně nutných přesahů nebo prokládaných vrstev,
c) výztuž ostatní tyčovou (pruty) pomocnou určenou pro zajištění polohy statické výztuže (kostry), jako jednoduché stoličky (stojánky), popř. věšáky z tyčí (jejichž hmotnost se započte do celkové hmotnosti výztuže).

353. Náplň položek

3531. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) dodání tyčové výztuže (polotovaru) nastříhané a ohýbané podle projektu a její uložení,
b) dodání svařovaných sítí ve svitcích s jejich vyrovnáním do roviny, popř. dodání plošně rovných sítí, jejich stříhání a uložení,
c) ostatní drobný materiál v projektu neuváděný jako jsou nekovové podložky pod výztuž i případné distanční vložky mezi výztuž a stěny bednění, ocelové pásky, popř. drát, skoby, hřeby apod., které se v hmotnosti nevykazují,
d) vázání výztuže drátem nebo přivařování (bodové svary) nahrazující vázání, popř. též vázání (bodové přivařování) tyčové výztuže do koster (armokošů) vkládaných v celku do bednění (viz čl. 3043).
3532. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) svařování prutů nahrazující přesahy a přenášející statické účinky (nosné svary), pro které jsou určeny ceny souborů
27. 94 Svary základových desek, pásů, věnců, patek
331 94 Svary sloupů
34. 94 Svary stěnových a příčkových dílců
41. 94 Svary stropních konstrukcí
z ceníku 801-2 Stavební práce z prefabrikovaných dílců
b) ohýbání sítí do hran z čl. 3531b v ploše.
3533. Pro přemístění betonářské oceli k bednění vodorovně ze vzdálenosti větší než 10 m, přemístění do této oceli svisle na jakoukoli výšku a přemístění svázaných (svařených) koster výztuže (armokošů) z betonářské oceli do bednění jsou určeny položky přesunu hmot (viz čl. 3043).

355. Způsob měření

Množství jednotek se určuje v tunách jmenovité hmotnosti výztuže.

36. Úpravy povrchů a zateplení fasád

361. Volba položek

3611. Vnitřní úpravy povrchu:
a) pro povrchové úpravy omítkou na konstrukcích odkloněných od svislé roviny méně než 150 se použijí položky pro úpravy stěn nebo pilířů bez příplatku za sklon,
b) pro povrchové úpravy omítkou na spodních plochách konstrukcí odkloněných od vodorovné roviny do 600 se použijí položky pro úpravu stropů s příplatky obsaženými v souboru cen 611 40 Příplatky k ceně omítky stropů (za sklon přes 150),
c) pro povrchové úpravy omítkou na spodních plochách konstrukcí odkloněných od vodorovné roviny přes 600 do 750 jsou určeny položky pro úpravu stěn nebo pilířů s příplatky obsaženými v souboru položek 612 40 Příplatek k ceně omítky stěn (za sklon),
d) pro povrchové úpravy omítkou na horních plochách konstrukcí odkloněných od vodorovné roviny do 450 se použijí položky pro potěry,
e) pro povrchové úpravy omítkou na horních plochách konstrukcí odkloněných od vodorovné roviny přes 450 do 750 se použijí položky pro úpravu stěn nebo pilířů s příplatky obsaženými v souboru položek 612 40 Příplatky k ceně omítky stěn (za sklon),
f) pro úpravy povrchů samostatných stupňů, stupňů se schodnicemi, podstupňových desek, ramen, podest, podestových desek s nosníky a zábradelních zídek omítkou se použijí položky pro úpravy povrchu schodišťových konstrukcí,
g) pro úpravy povrchu volně stojících pilířů a komínů (i ventilačních) opatřených omítkou (v půdním a nadstřešním prostoru) se použijí položky pro úpravu povrchu pilířů; pro ostatní konstrukce plošné včetně komínů a pilířů přizděných (zavázaných) přečnívajících plochu stěn se použijí položky pro úpravu povrchu stěn,
h) pro úpravu povrchu otevřených šachet omítkou se použijí položky pro úpravy povrchu světlíků, pro úpravy povrchu uzavřených šachet se použijí položky pro úpravy povrchu kanálů pro inženýrské sítě,
i) pro úpravy povrchu kuželových ploch omítkou se použijí položky pro omítky kleneb s příplatky obsaženými v souboru položek 611 40 Příplatky k omítkám stropů (za sklon).
3612. Položky pro úpravu povrchů vnějších se použijí také pro úpravy povrchu konstrukcí neuzavřených prostorů vystavených nepřímo povětrnostním vlivům, zejména vlhku, mlze a mrazu, i když jsou chráněny před jejich přímým účinkem, zejména deštěm, sněhem, zledovatěním apod. (např. terasy, balkóny, lodžie, markýzy, podhledy arkýřů, pavlače, podloubí, podchody, průjezdy domů).
3613. Ostatní ustanovení:
a) pro omítky kanálů a nádrží na kapaliny a omítky vodotěsné jsou určeny položky ceníku 801-5 Zvláštní stavební práce,
b) tloušťka vnitřních omítek odpovídá ČSN 73 2310 (čl. 21.) nebo doporučení výrobce. Proměnná tloušťka vnějších omítek je zahrnuta ve složitosti průčelí (viz čl. 3614),
c) omítky konstrukcí tvaru koule, rotačního elipsoidu, paraboloidu, např. báň, klenba česká, omítky ploch zborcených z hyperbolických paraboloidů, kleneb žlabových nebo s dvojí křivostí, se oceňují individuálně.
3614. Stupně složitosti vnějších průčelí
Stěny a štíty
a) I. omítka rovná bez výstupků s jednoduchou římsou hlavní, případně kordonovou
b) II. omítka rovná s orámováním otvorů o jednom vystupujícím nebo ustupujícím profilu, s jednoduchými podokeníky, s jednoduchým linováním (spárou), oddělujícím jednotlivá podlaží, s jednoduchou římsou hlavní i kordonovou.
c) III. omítka rovná s orámováním otvorů o dvou až třech vystupujících nebo ustupujících profilech, s jednoduchými podokeníky a jednoduchým dělícím linováním mezi podlažími, jakož i nad a pod okny, s jednoduchou římsou hlavní, kordonovou a římsami patrovými, anebo:
d) III. omítka rovná, ale se zvětšeným množstvím hran a úzkých ploch u průčelí konstrukčně členěného lodžiemi nebo balkóny, současně sdruženými parapety a zvětšenými okny nebo plochami ohraněnými obklady apod. (přes 50 % plochy), spárami (zapuštěnými linováním), s hladkou hlavní římsou, popř. též s římsou kordonovou anebo probíhající markýzou nad chodníkem.
Ojedinělé balkóny, otvory neprováděné úpravy do 50 % plochy necharakterizující tento stupeň (viz I až II),
e) IV. omítka rovná i částečně zaoblená s orámováním otvorů o více než třech vystupujících nebo ustupujících profilech, s jednoduchými podokeníky i nadokeníky, s jednoduchým linováním mezi podlažími, jakož i nad a pod okny, s jednoduchými lezenami, s jednoduchou římsou hlavní, kordonovou, nadokenní a římsami patrovými,
f) V. omítka rovná i částečně zaoblená s orámováním otvorů o více než třech vystupujících nebo ustupujících profilech, s členěnými podokeníky i nadokeníky, s hladkými lezenami, s členěným linováním vodorovným i svislým (hladkou rustikou, s orámováním ploch (i o více profilech) určených pro sgrafita, keramické, štukatérské a jiné prvky apod., s členěnou římsou hlavní, kordonovou, nadokenní, podokenní, případně patrovou, anebo:
g) V. omítka rovná se zvětšeným množstvím hran a úzkých ploch u průčelí konstrukčně členěného lodžiemi nebo po délce probíhajícími balkóny, současně sdruženými parapety a zvětšenými okny, se zvětšeným množstvím hran taženého profilování - žlábkování (kanelury vzdálené od sebe 80 až 150 mm) na meziokenních stěnách nebo na podokenních parapetech, popř. též na meziokenních pilířích (sloupech),
h) VI. omítka rovná i zaoblená s orámováním otvorů o více než třech vystupujících nebo ustupujících profilech, se složitě členěnými podokeníky a nadokeníky, členěnými lezenami vodorovnými i svislými, s členěným linováním (hladkou rustikou), s orámováním ploch (i o více profilech) pro sgrafita, keramické, štukatérské a jiné prvky apod., s členěním pilastry, sloupy apod., s členěnou římsou hlavní, kordonovou, nadokenní, podokenní, patrovou,
i) VII. omítka, jejíž členění je bohatší než členění uvedená v předcházejících stupních.
j) Pro určení její složitosti stěn a štítů je rozhodující převládající výskyt prvků charakterizujících stupeň členění. Při nestejně členěných průčelích na tomtéž objektu posuzuje se každé průčelí samostatně (uliční, dvorní, štítové). Je- li v jednom průčelí přerušeném kordonovou římsou navrženo odlišné členění pod římsou, posuzují se obě
části samostatně, přičemž se římsa zahrnuje do části složitější. Toto pravidlo však nelze použít tam, kde členění průčelí patrovými římsami je jedním ze znaků složitosti pro celé průčelí.
k) Je-li průčelí I.- II. nebo III. stupně a současně hlavní římsa bohatě členěná (složitě tažená - VI. článkovaná - VII.), posuzuje (a měří) se samostatně hlavní římsa a samostatně ostatní průčelí.
l) Je-li průčelí rozčleněno svislými popř. vodorovnými výstupky nebo ústupky, popř. odchylným druhem prováděných úprav povrchu do několika různě členěných částí, posuzuje se každá část samostatně.
Podhledy
a) I. omítka bez jakýchkoliv výstupků nebo ústupků.
b) II. omítka dělená výstupky příčně nebo podélně, bez profilu.
c) III. omítka dělená výstupky příčně nebo podélně, s profilem o jednom až třech tažných článcích.
Pilíře a sloupy
a) I. omítka bez jakýchkoliv výstupků nebo ústupků.
b) II. omítka bez výstupků nebo ústupků dělená vodorovně nebo svisle spárami (zapuštěným linováním).
c) III. omítka bez výstupků nebo ústupků s jednoduchou hlavicí a patkou.
d) IV. omítka vodorovně nebo svisle spárovaná, s hlavicí nebo patkou nebo s hlavicí i patkou, s profilem o dvou až třech článcích.
e) V. omítka podélně nebo příčně jednoduše členěná, s patkou nebo hlavicí, s profilem o více než třech článcích.
3615. Pro některé druhy vnějších úprav povrchu, např. omítky šlechtěné umělé (dříve: břízolitové), omítky z umělého kamene, fasádní nástřiky (nikoliv malby nebo nátěry - práce PSV), navrhované i uvnitř objektu, jsou určeny položky vnějších úprav povrchu.

362. Užití položek

3621. Položky úprav povrchu jsou určeny:
a) při použití malt podle ČSN 72 2430 a při dodržení mezních podmínek podle čl. 38 této ČSN pro běžné omítky prováděné podle ČSN 73 2310 a mezních úchylek v ní stanovených. Při použití jiných malt (omítkových směsí JKPOV 585) nevyžádaných odběratelem (v projektu) jsou určeny ceny běžných omítek prováděných podle ČSN 73 2310 nebo podle jiných i podnikových i normativních předpisů tehdy, pokud se pro jejich použití rozhodl dodavatel stavebních prací se souhlasem (tj. bez námitek) odběratele a omítky splní parametry pro ně výše odkazované,
b) při provádění omítek na jakkoliv přilnavý podklad (např. betonový, cihelný, tvárnicový, dřevocementový), jehož povrch (přípustná nerovnost) odpovídá ustanovení příslušných ČSN (např. čl. 147 ČSN 73 2310, čl. 147 ČSN 73 2400, obecně čl. 2 všeobecných podmínek),
c) pro povrchové úpravy zednické (podle seznamu položek), včetně barvení, nátěrů, nástřiků vnějších (fasádních) ploch, zatímco pro vnitřní malby a nátěry a protipožární nástřiky jsou určeny položky uvedené v cenících PSV (800- 713, -783, -784).
3622. Položky zateplovacích systémů jsou kalkulovány pro skladby a hmoty určené výrobcem konkrétního systému.

363. Náplň položek

3631. V položkách omítek jsou zakalkulovány i náklady na:
a) vlhčení normálně savého podkladu (např. z cihel, betonu) postřikem pod jádro omítek. Je-li však z hlediska technologického potřebné (předepsáno normativním podkladem) vícenásobné kropení např. u pórobetonu, oceňuje se kropení příplatkem,
b) pruh vnitřních omítek pod povrchem podlahy o výšce do 30 mm (čl. 3651b) nad stropní konstrukcí,
c) pruh vnějších omítek pod úrovní chodníku o výšce do 50 mm (čl. 3652b),
d) dodání a upevnění rákosového pletiva u rákosových omítek,
e) úpravu omítek kolem ocelových zárubní,
f) zhotovení hran, koutů a fabionů zalomených i proříznutých nebo zaoblených do poloměru 50 mm,
g) opravu omítek po provedení prací PSV, jakož i na ochranu, tj. zakrytí nebo případné bezprostřední očištění povrchu jiné konstrukce (např. zárubní) při různé úpravě povrchu (viz čl. 1311b). U nástřiků plastických (lepivých) maltovin se pro zakrytí použijí samostatně položky souborů čís. 610 99 a 620 99 Zakrytí,
h) úpravu povrchu šikmých stěn, pilířů a sloupů odkloněných od svislé roviny méně než 15o (viz čl. 3611a),
j) úpravu povrchu na částečně zaoblených konstrukcí do 10 % z celkové plochy, s výjimkou samostatných konstrukcí, pro které jsou v katalogu uvedeny ceny nebo příplatky k cenám za zaoblení (u vnějších omítek od IV: stupně složitosti je případné zaoblení součástí příslušné složitosti),
k) omítku osově přímých kleneb (skořepin) jednostranně (příčně) zakřiveným podle kružnice, elipsy, paraboly (např. klenba valená, neckovitá, zrcadlová, klášterní, křížová, lunety, konoid),
l) omítku krátkých stěn a malých ploch, pokud pro ně nejsou uvedeny samostatné položky nebo příplatky k cenám za omítky ve sníženém prostoru,
m) ztížené práce při omítkách ostění, hran, rohů, koutů.
3632. V položkách kontaktních zateplovacích systémů je zakalkulováno:
a) u fasád a soklů; nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2, pokud není v popise uvedeno jinak), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/ m2), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr (vyžaduje -li to typ omítkoviny), povrchová úprava omítkou. Položky obsahují 0,14 m rohových lišt na m2,
b) u ostění; nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky, kontaktní nátěr (vyžaduje -li to typ omítkoviny), povrchová úprava omítkou. Položky obsahují 3,3 m rohových lišt a 1,67 m zakončovacích lišt s okapničkou, 1,679 m2 výztužné tkaniny na m2.
c) u parapetů; nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položky obsahují 5,0 m parapetních lišt na m2,
d) u izolací suterénu; nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2).
Případný egalizační nátěr (u minerálních omítkovin) je jednonásobný s penetrací.
Od tloušťky izolace 160 mm jsou v položkách fasád započteny zapouštěcí hmoždinky s izolační zátkou.

365. Způsob měření

3651. Množství jednotek vnitřních omítek a úprav povrchu stěn, pilířů, sloupů, stropů, samostatných trámů, průvlaků, kleneb, šedových stropů apod., se určuje v m2 rozvinuté plochy, přičemž:
a) plochy částí nepravidelných nebo zborcených lze určit přibližně podle matematických vzorců. Boční plochy prvků vystupujících před líc nebo ustupujících za líc stěny do 50 mm se do rozvinuté plochy nezapočítávají,
b) u vnitřních stěn se určuje délka stěn mezi lící konstrukcí omezujících plochu po stranách. Výška stěn se určuje od podlahy ke spodnímu líci stropního podhledu desky i u stropu s viditelnými trámy nebo náběhy, u oblých stropů k patce klenby a v místě zaklenutí až k nejvyššímu bodu proniku klenby se stěnou,
c) plocha schodišťových stěn se určuje součinem půdorysné délky obvodu schodišťové šachty a výšky měřené od podlahy nejnižšího podlaží až k podhledu nad nejvyšším ramenem (u šikmého podhledu k polovině tohoto zešikmení), přičemž se neodečítají plochy proniku schodišťových konstrukcí,
d) plocha čel stupňů se určuje součinem viditelné délky ramene a výšky stupně měřené kolmo na rovinu ramene zvětšené popř. o tloušťku podstupňové desky. Tato plocha se zahrnuje do plochy povrchu schodišťových konstrukcí, (3611f), podobně též rozvinutá plocha schodnic a podhledů schodišťových ramen a podest.
3652. Množství jednotek vnějších omítek a úprav průčelí včetně říms, arkýřů, lodžií, balkónů, markýz apod. se určuje v m2 pohledové plochy průčelí od úrovně upraveného terénu (chodníku) po horní hranu upravované římsy, přičemž boční plochy a půdorysný podhled arkýřů, lodžií, balkónů, markýz a říms se přičítají k ploše průčelí.
3653. Množství jednotek vnějších podhledů (podloubí, podchodů) rovných, žebrových, kleneb apod., vnějších pilířů, sloupů a ostatních nejmenovaných konstrukcí se určují v m2 rozvinuté plochy.
Plocha úprav samostatných ozdobných zábradlí z prolamovaných (dutinových) desek apod. se určuje součtem vnější i vnitřní pohledové plochy zábradlí, přičemž se odečítají (na obou stranách) jen plochy jednotlivě větší než 0,5 m2.
3654. Do plochy příslušných úprav povrchu se přičítá:
a) plocha omítaných komínových, ventilačních a podobných průběžných průduchů, prostupů apod. jen tehdy, byl-li jejich objem při výpočtu zdiva odečítán (přes 0,1 m3 a při 0,05 m2, (čl. 3253 a)),
b) plocha ostění a nadpraží vnitřních nebo vnějších podle projektovaných rozměrů ostění a nadpraží k příslušné úpravě povrchu stěn. Délka ostění je dána rozměry otvoru, který se odečítá. V případě ustupujícího parapetu se stanoví zvětšená délka vnitřního ostění až k podlaze. Šířka ostění je určena projektem,
c) boční plocha otvorů ve stropech k ploše stropu. Je-li však výška těchto ploch větší než 1 m, oceňují se jako úpravy povrchu stěn světlíků,
d) skutečná plocha boků a podhledů náběhů trámů a náběhů desek k ploše stropů.
3655. Od plochy příslušných úprav povrchu se odečítá:
a) neupravovaná plocha (např. obklady u výlevek, prostupy) anebo plochy proniku jinou konstrukcí ve stěnách nebo ve stropech (např. trámem, pronikem sloupu) jednotlivě větší než 0,5 m2,
b) plocha otvorů dveřních a okenních vnitřních i vnějších jakékoliv velikosti z rozměrů uvedených ve výkresech; při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.
3656. Při určení množství jednotek jiných úprav povrchů kromě omítek, jako vyspravením betonových konstrukcí, zatržení spár, vyrovnání a potažení štukem spárování, kamenické opracování, barvení, postřiky, nátěry, nástřiky apod. se postupuje obdobně (viz čl. 3651 až 3655).

37. Konstrukce podlahové

371. Volba položek

3711. Pro volbu položek pro betonové mazaniny s výztuží je rozhodující celková tloušťka mazaniny (součet tlouštěk nad a pod výztuží). Navíc se použije příplatek za stržení povrchu uvedený v souboru 631 31 Mazaniny. Pro výztuž jsou určeny položky souboru 631 36. Výztuž mazanin.
3712. Konstrukce šikmé:
a) pro povrchové úpravy cementovou maltou na horních plochách konstrukcí betonových odkloněných do 45° od vodorovné roviny se použijí položky pro cementové potěry s příplatky k položkám ze souboru 632 40 Příplatky k cenám potěrů (za sklon přes 15°).
b) pro úpravu mazaniny ve sklonu přes 15° do 35° od vodorovné roviny se použijí příplatky k položkám souboru 631 31 Mazanina … příplatek (za sklon), pro sklon přes 35° od vodorovné roviny podle čl. 3412.

373. Náplň položek

3731. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) osazení a vyjmutí výškových vodících latí,
b) osazení a vyjmutí prken nebo jiných vložek pro projektované dilatační spáry,
c) vyrovnání a udusání podkladního násypu,
d) provedení dlažeb ve sklonu do 15° od vodorovné roviny, provedení mazanin a potěrů ve sklonu od vodorovné roviny podle čl. 3712a,
e) vlhčení mazanin a potěrů proti popraskání,
f) zajištění hotových dlažeb a mazanin proti poškození před zatvrdnutím např. dočasnou zábranou vstupu ze zkřížených prken do dveřních otvorů.
3732. Povolená výšková nerovnost povrchů u potěrů a mazanin hlazených ocelovým hladítkem anebo u potěrů prováděných samonivelačním litím (soubor cen 632 45) je + nebo – 1 mm/ 2 m, u potěrů a mazanin hlazených dřevěným hladítkem a u dlažeb je + nebo – 2 mm/2 m.

375. Způsob měření

3751. Množství jednotek násypů a mazanin se určuje v m3 projektovaného objemu. Objem vložených latí a dilatačních spár šířky do 40 mm v mazaninách se neodečítá.
3752. Množství jednotek dlažeb, potěrů, vložek do potěrů se určuje v m2 projektované plochy. Plocha zabraná vloženými latěmi, špalíky, proniky konstrukcí jednotlivě do 0,05 m2 a vytvořením dilatačních spár se neodečítá.
3753. Množství jednotek soklíků a výplní do dilatačních spár v mazaninách se určuje v m délky. Od celkového množství se odečítá kótovaná šířka dveřních otvorů.
38. Izolace HSV;
Ostatní stavební práce HSV

381. Volba položek

3811. Ostatními stavebními pracemi jsou podle Třídníků stavebních konstrukcí a prací stavební díly:
a) 38 - Různé kompletní konstrukce (nedělitelné do stavebních dílů),
b) 46 - Zpevněné plochy (mimo vozovky a železniční svršek),
c) 64 - Osazování výplní otvorů,
d) 89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení,
e) 93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb,
f) 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb.
382. Užití položek
3821. Položky izolací HSV jsou určeny pro izolace protizvukové ukládané volně (např. sypané) nebo na maltu (s provizorním přibitím) prováděné současně s pracemi HSV.
3822. Položky kanálů pro rozvody inženýrských sítí jsou určeny pro oceňování kanálů uvnitř i vně objektu (pokud jsou součástí objektu) při užitném zatížení krytu kanálu do 5 kPa a pro plochy průřezu uvedené v popisu cen. Při označení světlosti značí první číslo šířku, druhé výšku. Pro kanály větších průřezů nebo s jiným zatížením jsou určeny položky jednotlivých konstrukčních prvků, tj. základny (pás, deska), dno (mazanina mezi pásy na desce), stěny, strop apod.

383. Náplň položek

3831. V položkách kanálů pro rozvody inženýrských sítí nejsou zakalkulovány náklady na:
a) zakrytí kanálů monolitickou konstrukcí, pro které se použijí položky za bednění, výztuž a beton tohoto ceníku,
b) zakrytí kanálů železobetonovými prefabrikovanými deskami, pro které se použijí položky číslo 388 12-9720 až -9750 Zakrytí kanálů … ceníku 801-2 Stavební práce z prefabrikovaných dílců.
3832. Ostatní ustanovení:
U monolitických kanálů pro rozvody inženýrských sítí prováděných jako uzavřené rámy se k položkám za bednění vnitřních stěn kanálů použije příplatek za odbednění kanálů (pol. čís. 388 35-1111), který obsahuje zvýšené náklady na obtížnější odstranění bednění a vynášení vynechanými otvory před jejich případným dodatečným zabetonováním.

39. Přesun hmot

391. Volba položek

3911. Pro volbu položky u objektu s podzemní a nadzemní částí je rozhodující, zda je větší výška nebo hloubka objektu. Hloubka a výška se pro volbu položky nesčítají. Pro ocenění přesunu hmot se volí položka odpovídající větší výšce nebo hloubce objektu. Pro určení výšky a hloubky platí:
a) výška je svislá vzdálenost od nejnižšího bodu terénu přiléhajícího k objektu, odkud se provádí přesun hmot, k nejvyššímu bodu konstrukce HSV (včetně nadstřešních účelových prostor objektu jako nástaveb sušáren, strojoven výtahu apod.) bez konstrukcí přesahujících vodorovnou střešní rovinu nebo šikmou střešní rovinu (hřeben střechy), jako komínů, ventilačních pilířů, výlezů na střechu, nadezdívek protipožárních příček, světlíků a ventilačních šachet, zdiva atik, vikýřů, balustrád, nadstřešních ozdobných zděných štítů a podobných jednotlivých konstrukčních prvků;
b) hloubka je svislá vzdálenost měřená od nejnižšího bodu terénu přiléhajícího k objektu, odkud se provádí přesun hmot, k nejnižšímu bodu základové konstrukce HSV bez konstrukcí zvláštního zakládání (např. použitých pilot, stěnových stěn apod.).
3912. Určující hlediska pro volbu položky:
a) při zvýšení objektu pouze nástavbou se volí položka pro nejblíže vyšší objekt (základní výška objektu je včetně nástavby);
b) při rekonstrukci nebo modernizaci prosté prováděné na některých podlažích pouze nad polovinou výšky objektu, popř. z části pod polovinou a nad polovinou výšky objektu, se volí položka pro nejblíže vyšší objekt;
c) při rekonstrukci nebo modernizaci prosté, prováděné na některých podlažích pouze pod polovinou výšky objektu, se volí položka pro nejblíže nižší objekt;
d) při rekonstrukci nebo modernizaci spojené se zvýšením objektu pouze nástavbou se volí cena podle odst. a) bez ohledu na polohu rekonstruovaných nebo modernizovaných podlaží;
e) při rozšíření objektu pouze přístavbou se volí cena podle výšky přístavby;
f) při rozšíření objektu přístavbou zároveň se zvýšením nástavbou, popř. i s rekonstrukcí nebo modernizací, se volí cena odpovídající výšce objektu po zvýšení nástavbou podle odst. a) bez ohledu na polohu podlaží dotčených rekonstrukcí nebo modernizací;
g) neobsahuje-li ceník položku nejblíže vyšší výšku objektu podle odst. a) a b), stanoví se cena přesunu hmot individuálně;
h) neobsahuje-li ceník položku pro nejblíže nižší výšku objektu, ocení se přesun hmot cenou pro nejbližší objekt;
i) ustanovení předchozích odstavců platí obdobně, je-li parametrem pro volbu položky hloubka objektu (viz čl. 3911).

392. Užití položek

3921. Položky přesunu hmot se používají pro druh stavební akce JKSO:
1 novostavba objektu
2 rekonstrukce a modernizace objektu prostá
3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou
4 nástavba, přístavba apod. objektu (rozšíření objektu)
5 rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením
6 rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou
9 ostatní stavební akce

395. Způsob měření

Množství měrných jednotek se určí na základě hmotností v uvedených v kolonce hmotnost položek prací a specifikací. Hmotnost uvedená v popisu položek se neuvažuje. Pro stanovení hmotnosti R-položek materiálů se použijí údaje výrobce, propočet, nebo výsledek zkoušky pověřené zkušebny. Do hmotnosti se zahrnuje i ztratné. Přesun hmot HSV se oceňuje jednou položkou (event. základní položkou a přirážkou) pro celý objekt.

41. Konstrukce ze sádrokartonu

411. Volba položek

4111. Jednotlivé druhy konstrukcí ze sádrokartonových desek oddělené vodorovně nebo svisle se oceňují samostatně.

413. Náplň položek

4131. V položkách konstrukcí ze sádrokartonu jsou zakalkulovány i náklady na:
a) úprava rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
b) nezbytná úprava desek na příslušný rozměr,
c) standardní tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
4132. V položkách je zakalkulována dodávka všech základních druhů materiálu, jako jsou sádrokartonové desky, nosné a pomocné konstrukce, tepelné nebo zvukové izolace podle popisu u položky. V dodávce materiálů je započteno i ztratné a prořez v následující výši:
- sádrokartonové desky 5 %
- zvuková izolace 10 %
- tepelná izolace 5 %
- ostatní prvky konstrukce 2 %
4133. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
- souvislou povrchovou úpravu konstrukcí,
- pomocné pracovní lešení,
- vnitrostaveništní přesun hmot nad vymezenou technologickou manipulaci.

415. Způsob měření

4151. Množství měrných jednotek příček a podhledů se určuje v m2 plochy konstrukce v rozměrech podle projektu. Plochy otvorů menší jak 1,5 m2 se neodečítají.

5. VÝJIMKY Z PRAVIDEL PRO POUŽITÍ CENOVÉ SOUSTAVY

51. Pomocné lešení

511. V položkách souborů
27. 35 Bednění stěn základových konstrukcí
274 21 Zdivo základových pásů z lomového kamene
27. 23 Zdivo základových pásů z cihel
275 21 Zdivo základových patek z lomového kamene
279 35 Bednění základových zdí jednostranné
311 21 Zdivo nadzákladové z lomového kamene
31. 23, 27, 29 Zdivo - celý soubor
31. 31, 32 , 34, Beton nadzákladových zdí
314 23 Zdivo komínů a ventilací z cihel
314 29 Zdivo komínů - celý soubor s výjimkou komínových průduchů
314 74 Pouzdro komínového průduchu ze šamotových vložek
317 23 Zdivo klenbových pásů
317 35 Bednění klenbových pásů
328 23 Zdivo šachtic z cihel
328 27 Zdivo šachtic
330 31, 32 Beton sloupů
331 21, 23, 27 29, 35 Zdivo a bednění pilířů
332 38 Sloupy železobetonové z trub
34. 31, 32, 34 a 35 Beton a bednění stěn
342 .. Příčky - celý soubor s výjimkou položek 342 90
345 35 Bednění zídek plnostěnných
346 24 Zazdívka rýh nebo potrubí
346 24 Plentování ocelových válcovaných nosníků
346 25 Zaplentování dřevocementovými deskami
346 25 Obklad z izolačních desek křemelinových, pórobetonových apod.
346 48 Zaplentování
346 98 Izolace proti šíření zvuku deskami (s výjimkou 346 98-14)
386 38 Jímka v kotelně ze železového betonu
388 .. Kanály - celý soubor
389 .. Kouřový kanál - celý soubor
411 24 Klenby válené
41. 35 Bednění stropů - celý soubor s výjimkou podpěrné konstrukce a bednění zabudovaného truhlíkovými vložkami
413 35 – 11 Bednění nosníků
416 35 Bednění fabionů
431 35 Bednění podest a podstupňových desek
433 35 Bednění schodnic
611 Omítky vnitřní stropů - celý soubor s výjimkou 611 40 a 611 48
620. 90 Kamenické opracování povrchu předsádkového betonu
893 Šachtice domovní pro vodoměry
894 Šachtice domovní kanalizační
957 31 Konstrukce v zemědělských objektech s výjimkou 957 31-1411, 1412
957 38 Konstrukce v zemědělských objektech
jsou započteny náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1 900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
5111. Pomocné lešení se neoceňuje u těch stavebních prací, které budou současně nebo bezprostředně prováděny z téhož lešení započítaného v cenách jiných stavebních prací. Položky se použijí samostatně (podle ceníku 800-3 Lešení) tehdy, není-li splněna předchozí podmínka (např. pro omítky stěn, jestliže se stropy neomítají).

7. PODMÍNKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVÝCH CEN

71. Kalkulační vzorec

Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:
CENA = MATERIÁL + MZDY + STROJE + ODVODY + OPN + REŽIE + ZISK
Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do orientačních cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek.

711. Materiál

Materiál je do ceny kalkulován v cenách bez DPH. Cena materiálů vychází z ceníkových cen výrobců nebo prodejců zjištěných v listopadu 2017. Ceníková cena výrobce je snížena o rabat (podle druhu materiálu různý) poskytovaný prodejcem na stavební zakázky menšího
rozsahu. K ceně jsou dopočteny pořizovací náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveniště. Tyto náklady jsou stanoveny ve výši 2 - 5 % z nákupní ceny materiálu (bez DPH) podle druhu materiálu obsaženého v jednotlivých položkách.
Pro orientaci je možno uvažovat, že v orientačních cenách je zakalkulována doprava materiálu do maximální vzdálenosti 30 km.

712. Mzdy

Na základě normativů spotřeby a tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro výpočet úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy:

Stavební dělník, třída

Průměrný hodinový výdělek Kč/hod

Průměrný měsíční výdělek v Kč

(hrubá mzda)

4

144,00

24 048

5

161,00

26 887

6

180,00

30 060

7

200,00

33 400

8

218,00

36 406

V hodinové sazbě jsou započteny mzdové náklady včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny). Nejsou zde započteny náklady na pracovníka na jeho neproduktivní čas tj. státní svátky a dovolená. Tyto náklady jsou obsaženy v režiích.
7121. ODVODY
Odvody na sociální a zdravotní pojištění.

713. Náklady na stroje

Náklady na stroje jsou propočteny podle normativů strojohodin a oceněny podle sazeb strojohodin pro rok 2018. Část použitých sazeb jsou hodnoty pronájmu při denním osmihodinovém využití stroje. Ostatní sazby jsou propočteny z předepsaných odpisů, nákladů na opravy, údržbu a pohonné hmoty.

714. Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem.

715. Režie

Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:
- výrobní režie 24,0 %
- správní režie 22,0 %
Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.
Do režijních nákladů se započítávají zejména:
- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- bezpečnostní opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, pracovní ochranné prostředky, školení BOZP, úkoly v prevenci rizik
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 10 %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

 

8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto sborníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:

 

 

 

 

 

 

 


Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele).

9. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

92. Zkratky

Al hliník
APU připojovací okenní a dveřní profil
CDm cihla děrovaná metrická
CP cihla plná
CV cihla voštinová
CW nosný profil sádrokartonových konstrukcí
d průměr
dl. délka
DN jmenovitá světlost (diametre nominal)
EPS expandovaný (pěnový) polystyren
EPS-F expandovaný (pěnový) polystyren fasádní
EPS-P expandovaný (pěnový) polystyren perimetrický
FeZn ocel upravená žárovým zinkováním
GKB deska sádrokartonová standardní
GKF deska sádrokartonová protipožární
GKFi deska sádrokartonová protipožární impregnovaná
H výška
kce. konstrukce
KV kolmé vlákno (minerální desky)
KZS kontaktní zateplovací systém
MA deska sádrokartonová akustická
MAI deska sádrokartonová akustická impregnovaná
MC malta cementová
MCs malta cementová spárovací
MS maltová směs
MVC malta vápenocementová
OK ocelová konstrukce
OVN osová vzdálenost nosníků
P pevnost v tlaku
PTH Porotherm
PÚ povrchová úprava
PÚP polyvinylacetát
PV podélné vlákno (minerální desky)
PVC polyvinylchlorid
Q1 základní tmelení
Q2 standartní tmelení
Q3 speciální tmelení
RB deska sádrokartonová standardní
RBI deska sádrokartonová impregnovaná
RF deska sádrokartonová protipožární
RFI deska sádrokartonová protipožární impregnovaná
SDK sádrokartonová konstrukce
SDVK sádrovláknitá konstrukce
SMS suchá maltová směs
š. šířka
TI tepelná izolace
tl. tloušťka
UW nosný profil sádrokartonových konstrukcí
v. výška
W protipožární deska
XPS extrudovaný polystyren
ŽB železobeton
1pr jednoprůduchový
2pr dvouprůduchový

PŘÍLOHY

Příloha č. 1 až 6: příklady složitosti fasád

 


Příloha č. 1
Stupeň složitosti fasády III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2
Stupeň složitosti fasády IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3
Stupeň složitosti fasády V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Příloha č. 4
Stupeň složitosti fasády VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Příloha č. 5
Stupeň složitosti fasády VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Příloha č. 6
Stupeň složitosti fasády VII

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00