831 - 2 - Hydromeliorace lesnicko-technické


 I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

11. Členění

111. Ceník obsahuje velkoobchodní položky stavebních prací (dále jen „položky“) pro:
Část A 01 – ZŘÍZENÍ KONSTRUKCÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ nebo jejich částí (dále jen
„objektů“),
Část B 01 – BOURÁNÍ (DEMONTÁŽ) KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ,
Část C 01 – OPRAVY A ÚDRŽBA KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ.

12. Platnost

121. Ceník je určen pro oceňování stavebních prací těchto objektů:
- 831 3 Sanace území,
- 833 27 Hrazení a úprava bystřin
a dále objektů uvedených v čl. 121 obecných podmínek ostatních ceníků v rozsahu, určeném v čl. 123 jejich všeobecných podmínek.

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených ve Společných ustanoveních cenových podmínek, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

42. Zkratky

D průměr
H výška
hl. hloubka
MC malta cementová
MCS malta cementová spárovací
tl. tloušťka
v. výška

5. VÝJIMKY Z PRAVIDEL PRO POUŽITÍ CENOVÉ SOUSTAVY

V položkách nejsou započteny náklady na pomocné lešení o výšce pracovní podlahy do 1 900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, pokud není ve všeobecných podmínkách jednotlivých částí ceníku uvedeno jinak.

7. PODMÍNKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVÝCH CEN

71. Kalkulační vzorec

Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:
CENA = MATERIÁL + MZDY + STROJE + ODVODY + OPN + REŽIE + ZISK
Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do orientačních cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek.

711. Materiál

Materiál je do ceny kalkulován v cenách bez DPH. Cena materiálů vychází z ceníkových cen výrobců nebo prodejců zjištěných v listopadu 2017. Ceníková cena výrobce je snížena o rabat (podle druhu materiálu různý) poskytovaný prodejcem na stavební zakázky menšího rozsahu. K ceně jsou dopočteny pořizovací náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveniště. Tyto náklady jsou stanoveny ve výši 2 - 5 % z nákupní ceny materiálu (bez DPH) podle druhu materiálu obsaženého v jednotlivých položkách.
Pro orientaci je možno uvažovat, že v orientačních cenách je zakalkulována doprava materiálu do maximální vzdálenosti 30 km.

712. Mzdy

Na základě normativů spotřeby a tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro výpočet
úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy:

Stavební dělník, třída

Průměrný hodinový výdělek Kč/hod

Průměrný měsíční výdělek v Kč

(hrubá mzda)

4

144,00

24 048

5

161,00

26 887

6

180,00

30 060

7

200,00

33 400

8

218,00

36 406

V hodinové sazbě jsou započteny mzdové náklady včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny). Nejsou zde započteny náklady na pracovníka na jeho neproduktivní čas tj. státní svátky a dovolená. Tyto náklady jsou obsaženy v režiích.
7121. ODVODY
Odvody na sociální a zdravotní pojištění.

713. Náklady na stroje

Náklady na stroje jsou propočteny podle normativů strojohodin a oceněny podle sazeb strojohodin pro rok 2018. Část použitých sazeb jsou hodnoty pronájmu při denním osmihodinovém využití stroje. Ostatní sazby jsou propočteny z předepsaných odpisů, nákladů na opravy, údržbu a pohonné hmoty.

714. Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem.

715. Režie

Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:
- výrobní režie 20,0 %
- správní režie 20,0 %
Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.
Do režijních nákladů se započítávají zejména:
- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- bezpečnostní opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, pracovní ochranné prostředky, školení BOZP, úkoly v prevenci rizik
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 10 %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

 

8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto sborníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:

 

 

 

 

 

 

 


Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele).

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

ČÁST A 01 – ZŘÍZENÍ KONSTRUKCÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování stavebních prací na objektech uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku.
123. Stavební práce na objektech uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku, pro které tato část neobsahuje položky, se oceňují:
a) odstranění a přemístění kořenů a úprava pozemků položkami souborů položek části A 01 ceníku 823-1 Plochy a úprava území,
b) obdělání pozemku zpevnění terénu zatravněním a rýhováním položkami souborů položek části A 02 ceníku 823-1 Plochy a úprava území,
c) štět dna svahů bystřin položkami souboru položek 464 51 Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene části A 01 ceníku 832-1 Hráze a úpravy na tocích – úpravy toků a kanály,
d) kladení dlažeb z desek Klas položkami souboru položek 465 92 Kladení dlažeb z desek Klas části A 01 ceníku 831-1 Hydromeliorace – zemědělské,
e) ostatní doplňkové stavební konstrukce a práce jako součást objektů sanace území položkami souborů položek části A 01 ceníku 832-1 Hráze a úpravy na tocích – úpravy toků a kanály.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Povrchové úpravy terénu

311. Volba položek

Provádí-li se při uvolnění nebo ožínání sazenic zároveň jejich okopání nebo obrytí, oceňuje se okopání položkami souboru položek 184 80-71 Okopání sazenic a obrytí položkami souboru položek 184 80-72 Obrytí sazenic této části.

312. Užití položek

3121. a) Položky souborů položek
182 40-2 Síje travního semene do misek
183 10-4 Kopání jamek pro výsadbu sazenic
183 10-5 Kopání plošek
184 00-4 Výsadba sazenic stromů a keřů
184 00-5 Výsadba sazenic sazečem
184 00-6 Výsadba sazenic ve stržích do rýh
184 40-6 Výsadba řízků a prutů
184 40-7 Výsadba kulových sazenic
185 40 Síje listnáčů
platí pro výsadbu a síji v předepsaném sponu.
b) Položky souborů položek
183 40-81 Podmítka pluhem
183 40-82 Orba
183 40-83 Smykování pro práce související s přípravou půdy
platí pro zalesňování při sanaci území.

313. Náplň položek

3131. V položkách souborů položek
112 10-6 Probírky se zpracováním dřevní hmoty na kmeny nebo výřezy
112 10-7 Probírky se zpracováním dřevní hmoty na rovnané dříví
jsou započteny i náklady na kácení stromů, odvětvování a na manipulaci s dřevní hmotou.
3132. V položkách souborů položek
182 40 Síje travního semene do misek
184 00 Výsadby sazenic
184 40-6 Výsadby řízků a prutů
184 40-7 Výsadby kulových sazenic
185 40 Síje listnáčů
nejsou započteny náklady na dodání sazenic, řízků a semen; jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se stanoví ve výši 5%.

314. Technologická manipulace

V položkách jsou započteny náklady na technologickou manipulaci v rozsahu
a) výsadby a síje
- vodorovné přemístění sazenic, řízků a semen na vzdálenost do 200 m; vodorovné
přemístění kůlů pro upevnění sazenic na vzdálenost do 50 m,
b) ochrana sazenic
- vodorovné přemístění na vzdálenost do 50 m,
c) hnojení sazenic
- vodorovné přemístění na vzdálenost do 200 m.

315. Způsob měření

Měrnou jednotkou soborů položek
111 20-6 Seřezání vrbového proutí,
111 20-7 Prořezávka porostů,
111 20-9 Spálení proutí, klestí a dřevin
je 1 m2 půdorysné plochy omezené obalovou křivkou korun stromů. Je-li takto určená plocha větší než plocha staveniště, uvažuje se pouze plocha staveniště.

32. Zdivo základové a nadzákladové zděné

321. Volba položek

Při zřizování konstrukcí nebo jejich částí, s výjimkou zřizování konstrukcí nebo jejich částí při udržování a opravách, je pro volbu položky souborů položek
27.21 Základové pásy a bloky z lomového kamene
326 21-1 Zdivo nadzákladové z lomového kamene
326 21-2 Zdivo nadzákladové na sucho z lomového kamene
326 21-3 Zdivo obkladní z lomového kamene
326 22. Zdění obkladního řádkového zdiva
rozhodující celkové množství příslušných stavebních prací na objektu.

322. Užití položek

Položky souborů položek
27.21 Základové pásy a bloky z lomového kamene
326 21-1 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu
326 21-2 Zdivo nadzákladové na sucho z lomového kamene
326 21-3 Zdivo obkladní z lomového kamene
326 21-4 Zdivo z lomového kamene na sucho do drátěných košů
326 21-5 Zdivo z lomového kamene na sucho do drátěných sítí
326 21-6 Zídka z kamene na sucho ve strži
326 22 Zdění obkladního řádkového zdiva
platí pro příčné i podélné objekty.

323. Náplň položek

3231. a) V položkách zdiva z lomového kamene na sucho (soubory položek 326 21-4 Zdivo
z lomového kamene na sucho do drátěných košů a 326 21-5 Zdivo z lomového kamene na sucho do drátěných sítí) jsou započteny i náklady na vypracování lícních ploch z lomového kamene upraveného a na výplň z lomového kamene neupraveného tříděného.
b) V položkách souboru položek 326 31-6 Zídka z kamene na sucho ve strži jsou započteny
i náklady na urovnání líce ve sklonu proti svahu bez předběžného opracování kamene.

324. Technologická manipulace

V položkách jsou započteny náklady na technologickou manipulaci pro zdivo základové a nadzákladové zděné v rozsahu – vodorovně na vzdálenost 10 m, svisle na výšku 1,5 m.

325. Způsob měření

Objem zdiva z kamene se určuje v m3 projektované konstrukce se spárami. Od celkového objemu se odečítá objem otvorů, výklenků, rýh, kapes, prohlubní, drážek, prostupů a části jiných konstrukcí zasahujících do zdiva jednotlivě větší než 0,10 m3 u zdiva obkladního a 0,20 m3 u zdiva ostatního. U zdiva zaobleného půdorysu se délka měří po delším líci. U zaoblených rohů a koutů zdiva se k zaoblení do poloměru 50 mm nepřihlíží. Objem zaobleného zdiva (nikoliv v omítce) v koutech o poloměru větším než 50 mm se určí jako 1/3 součinu plochy nejmenšího opsaného čtyřúhelníku a výšky zdiva.

33. Zdivo základové a nadzákladové betonové

331. Volba položek

Pro volbu položky souborů položek 27.31 Základové pásy a bloky z betonu a 326 31 Zdivo nadzákladové z betonu je rozhodující pro zřizování konstrukcí nebo jejich částí, s výjimkou zřizování konstrukcí nebo jejich částí při udržování a opravách, celkové množství příslušných stavebních prací na konstrukci.

332. Užití položek

Položky platí pro
a) beton z cementu portlandského, struskoportlandského, vysokopecního a síranovzdorného,
b) jakoukoliv třídu a jakékoliv balení cementu,
c) jakoukoliv zpracovatelnost betonové směsi.
Položky souborů položek
27.31 Základové pásy a bloky z betonu
326 31 Zdivo nadzákladové z betonu
326 35 Bednění lícních ploch
platí pro příčné i podélné objekty.

334. Technologická manipulace

V položkách jsou započteny náklady na technologickou manipulaci pro
a) betony – vodorovně na vzdálenost do 3 m,
b) bednění – vodorovně v pracovním prostoru 20 x 20 m, na výšku do 4 m.

335. Způsob měření

Objem betonového zdiva se určuje v m3 projektované konstrukce. Od celkového objemu se odečítá objem otvorů, dutin, drážek, prohlubní, prostupů, výklenků, části jiných konstrukcí zasahujících do betonových konstrukcí jednotlivě větší než 0,10 m3 . U betonového zdiva, jehož půdorys má zaoblený tvar, se délka měří po delším líci. U zaoblených rohů se k zaoblení do poloměrů 50 mm nepřihlíží.

34. Rovnaniny a dlažby

341. Volba položek

Při zřizování konstrukcí nebo jejich částí, s výjimkou zřizování konstrukcí nebo jejich částí při udržování a opravách, pro volbu položek souborech položek
463 21 Rovnanina z lomového kamene,
465 51-1 Dlažba z lomového kamene bez zřízení lože,
465 51-3 Dlažba na sucho z nasbíraného kamene bez zřízení lože,
465 51-5 Dlažba z kopáků bez zřízení lože
je rozhodující celkové množství konstrukcí a jejich částí oceňovaných určitou položkou na konstrukci.

342. Užití položek

Položky souborů položek 465 51-5 Dlažba z kopáků bez zřízení lože platí i pro oceňování bočních dlažeb vývarů, je-li tloušťka kopáků rovna tloušťce dlažby.

343. Náplň položek

3431. a) V položkách dlažeb na sucho bez vyplnění spár v souborech položek
465 51-1 Dlažba z lomového kamene bez zřízení lože,
465 51-3 Dlažba z nasbíraného kamene bez zřízení lože
jsou započteny náklady na vyklínování spár úlomky kamene nebo opracování styčných a
ložných ploch kamene a na takové provedení dlažby, aby bez vyklínování spár byla
dodržena šířka spár 20 až 30 mm.
b) V položkách dlažeb s vyplněním spár drnem, obsažených v souborech položek
465 51-1 Dlažba z lomového kamene bez zřízení lože,
465 51-3 Dlažba z nasbíraného kamene bez zřízení lože,
465 51-5 Dlažba z kopáků bez zřízení lože
jsou započteny i náklady na získání drnu na staveništi a na jeho potřebné přemístění ze
vzdálenosti do 50 m. Přemístění drnu na vzdálenost přes 50 m se oceňuje položkami
souboru položek 162.0-21 části A 02 ceníku 823-1 Plochy a úprava území.
c) V položkách souboru položek 465 51-3 Dlažba z nasbíraného kamene bez zřízení lože
jsou započteny i náklady na sebrání a dopravu kamene ze vzdálenosti do 10 m od místa
spotřeby. V položkách souboru položek 465 51-3 Dlažba z nasbíraného kamene bez
zřízení lože se stanoví objemová hmotnost pro
tl. 200 mm 0,385 t
tl. 250 mm 0,465 t
tl. 300 mm 0,539 t
3432. V položkách nejsou započteny náklady na lože. Tyto stavební práce se oceňují položkami souborů položek 451 31 – Podklad pod dlažbu z betonu nebo 451 57 – Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku.

344. Technologická manipulace

V položkách jsou započteny náklady na technologickou manipulaci pro patky, záhozy, rovnaniny, schody a dlažby – vodorovně na vzdálenost do 3 m.

345. Způsob měření

Množství dlažeb se určuje v m2 plochy na povrchu dlažby, ve svahu v rovině sklonu. Započítávají se i plochy výklenků a prahů, na kterých je dlažba provedena. Plocha výstupků, otvorů a nedlážděných ploch jednotlivě větších než 0,25 m2 se od celkového množství odečítá.

35. Piloty a kůly pro zpevněné plochy

353. Náplň položek

V položkách, v jejichž popisech je uvedena práce s pilotami, jsou započteny i náklady na jejich dodání, přípravu, okování a zaberanění, odříznutí a popřípadě seříznutí jejich konců po zaberanění a sejmutí železných zděří z odříznutých částí.
V položkách, v jejichž popisech je uvedena práce s podpěrnými nebo zajišťovacími kůly, jsou započteny i náklady na jejich dodání, přípravu, zaražení a odříznutí i s případným předchozím probitím otvorů.

36. Dřevěné, haťové a zápletové konstrukce

362. Užití položek

Zřizují-li se haťové konstrukce nebo haťové a klestové výplně výmolů toků pod dlažbu nebo zához, oceňují se tyto konstrukce položkami předepsaného druhu zpevnění.

364. Technologická manipulace

V položkách jsou započteny náklady na technologickou manipulaci vodorovně na vzdálenost do 20 m.

37. Úprava povrchů

373. Náplň položek

V položkách souborů položek
62.45-2 Omítka cementová,
62.45-3 Zatření rubu,
65.90 Opracování hran a oblin,
627 45 Spárování zdiva
jsou započteny zvýšené náklady na:
a) úpravu rohů a hran,
b) omítání nebo spárování malých nebo různě skloněných ploch.
374. Technologická manipulace
V položkách jsou započteny náklady na technologickou manipulaci vodorovně na vzdálenost do 10 m.

38. Zábradlí ocelové

384. Technologická manipulace

V položkách jsou započteny náklady na technologickou manipulaci vodorovně na vzdálenost do 10 m.

39. Přesun hmot

392. Užití položek

- Položky souborů položek 998 31-5 Přesun hmot platí pro porosty ochranné platí pro objekty
oboru 831 3 mimo 831 35 a pro objekty oborů 833 27.
- Položky souboru 998 31-2 Přesun hmot pro meliorace platí pro objekty oboru 831 35.

5. VÝJIMKY Z PRAVIDEL PRO POUŽITÍ CENOVÉ SOUSTAVY

Náklady na pomocné lešení o výšce pracovní podlahy do 1 900 mm pro zatížení do 1,5 kPa jsou započteny pouze v položkách souborů položek:
326 21-1 Zdivo nadzákladové z lomového kamene
326 21-3 Zdivo obkladové z lomového kamene
326 21-4 Zdivo z lomového kamene na sucho do drátěných košů
326 21-5 Zdivo z lomového kamene na sucho do drátěných sítí
326 22-5 Zdění obkladové řádkového zdiva
326 31 Zdivo nadzákladové z betonu

ČÁST B 01 – BOURÁNÍ (DEMONTÁŽ) KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování bourání (demontáže) konstrukcí objektů uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku.
123. Bourání (demontáž) objektů uvedených v čl. 121 všeobecných podmínek, pro které tato část neobsahuje položky, se oceňuje:
a) vytažení dřevěných kůlů nebo pilot položkami souboru položek 228 95-… Vytažení
dřevěných kůlů části A 01 ceníku
800-2 Zvláštní zakládání objektů
b) odstranění dřevěných prahů, bourání zděných a betonových konstrukcí a odstranění
cementových omítek položkami souboru položek části B 01 ceníku
832-1 Hráze a úpravy na tocích – úpravy toků a kanály.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Bourání konstrukcí

311. Volba položek

Vzdálenost vodorovné dopravy vybouraných hmot se určuje v m dopravní trasy.

315. Způsob měření

Pro určení množství měrných jednotek manipulace s vybouranými hmotami je závazná hmotnost uvedená ve sloupci 2 položkového listu.

ČÁST C 01 – OPRAVY A ÚDRŽBA KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování oprav a údržby konstrukcí objektů uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku.
123. Opravy a údržba objektů, uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku, pro které tato část neobsahuje položky, se oceňují:
a) oprava porušeného obkladního zdiva, osazení podélného prahu, spárování a vyplnění
spár dosavadní dlažby nebo zdiva, očištění usazenin, vysekání spár, obílení značek, položkami souboru položek části C 01 ceníku 832-1 Hráze a úpravy na tocích – úpravy toků a kanály,
b) ostatní konstrukce a práce položkami části A 01 tohoto ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

30 Všeobecné

301. Volba položek

Pro volbu položek v souborech položek
27.21 Základové pásy a bloky z lomového kamene,
27.31 Základové pásy a bloky z betonu,
326 21-1 Zdivo nadzákladové z lomového kamene,
326 21-2 Zdivo nadzákladové na sucho z lomového kamene,
326 21-3 Zdivo obkladní z lomového kamene,
326 22 Zdění obkladní řádkového zdiva,
326 31 Zdivo nadzákladové z betonu,
463 21 Rovnanina z lomového kamene,
465 51-1 Dlažba z lomového kamene,
465 51-3 Dlažba na sucho z nasbíraného kamene,
465 51-5 Dlažba z kopáků
části A 01 tohoto ceníku je rozhodující množství konstrukcí nebo jejich částí jednotlivě, tj. na jednom místě konstrukce.

PŘÍLOHY

Příloha č. 1/1

Třídění zemin, stupně zabuření a vlastnosti půd


Třídění zemin pro výsadbu a ošetření sazenic


Pro posouzení obtížnosti třídy zeminy pro výsadbu a ošetření sazenic se v položkách uvažuje označování tříd podle směrné normy schválené výnosem ministerstva lesů a dřevařského průmyslu ze dne 28.června 1955, čj. 9956/37-55;
zemina třídy 1: půdy písčité, hlinitopísčité, lehce rozpojitelné, rypné, sypké,
zemina třídy 2: půdy středně těžké, rozpojitelné motykou a středně kopné,
zemina třídy 3: půdy těžké, rozpojitelné motykou a středně kopné,
zemina třídy 4: půdy těžké, ulehlé, těžce kopné, soudržný jíl, střední kamenitost,
zemina třídy 5: půdy s vysokým procentem zvětralých hornin, silně prorostlá kořáním, rozpojitelné jen krumpáčem, velká kamenitost.


Stupně zabuření pro výsadbu a ošetření sazenic


půdy nezabuřené jsou půdy bez krytu nebo kryté jen hrabankou, popř. ojedinělou, nesouvislou bylinnou vegetací,


půdy zabuřené jsou půdy kryté souvislými travními porosty, buření a víceletým souvislým drnem.


Půdní podmínky a vlastnosti řad


půdy lehké (písčité půdy) tvoří převážně hrubá písčitá zrna, takže jsou snadno rozpadavé. Vyznačují se nesoudržností, jsou drobné, sypké, pro vodu velmi propustné, provzdušněné, a proto vysychavé. Je možno je velmi snadno zpracovávat. K lehkým půdám patří také písky, hlinité písky, popř. humózní písky,


půdy střední (hlinité půdy) se skládají převážně z hlinitého podílu. Při drobení se poměrně snadno rozpadávají a v prstech cítíme silnou převahu jemných půdních prachových částic nad zrny písčitými. Při dobrém zpracování si udržují drobtovitou strukturu, jsou středně provzdušněné a pro vodu dostatečně propustné. Ke středním půdám řadíme hlíny písčité a hlíny jílnaté,


půdy těžké (jílovité půdy) se skládají převážně z jemných jílovitých částí, které způsobují silnou soudržnost, uléhavost. Pro vzduch a vodu jsou nedostatečně propustné, za sucha tvrdnou, jsou náchylné k zamokření až k povrchovému zabahnění a snadno na povrchu kornatějí a slévají se. Zpracovatelnost je obtížná. K těžkým půdám řadíme půdy jílovohlinité, jílové a jíly.


Půdy kamenité se mohou vyskytovat u všech druhů půdy, přičemž hlavním ukazatelem je obsah kamene v ornici a v podornici. V ornici je nejméně 30% štěrku (zrno s větším průměrem než 5 mm), z toho kamení více než 40%. Za kámen se pro tento účel považují zrna o větším průměru než 50 mm. Prostý volný štěrk v ornici nelze považovat za kamenitou půdu.

 

 

Příloha č.2 - Přepážka klestová


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.3 - Plůtky tyčové ve stržích


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.4 - Plůtky palisádové ve stržích


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.5 - Plůtky laťové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Příloha č.6 - Plůtky klestové ve stržích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Příloha č.7 - Plůtky z vrbového klestu výška zápletu do 500 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Příloha č.8 - Plůtky z vrbového klestu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Příloha č.9 - Plůtky z vrbového klestu výška zápletu 400 až 1000 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Příloha č.10 - Jednoduchý laťový výhon z tyčoviny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Příloha č.11 - Dvojitý laťový výhon ze dvou řad pilot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Příloha č.12 - Dvojitý laťový výhon ze dvou řad kůlů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Příloha č.13 - Jednoduchý zápletový výhon z řady kůlů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Příloha č.14 - Dvojitý zápletový výhon ze dvou řad pilot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Příloha č.15 - Dvojitý zápletový výhon ze dvou řad kůlů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.16 - Jednoduchá laťová odháňka z tyčoviny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.17 - Dvojitá laťová odháňka ze dvou řad pilot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Příloha č.18 - Jednoduchá zápletová odháňka z řady pilot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.19 - Odháňka klestová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.20 - Zápletová odháňka ve tvaru rovnoramenného trojúhelníka


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.21 - Klestová podestýlka


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.22 - Klejonáž ve stržích


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.23 - Vrbová krytina


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.24 - Vrbová krytina s povázkami


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.25 - Vrbová krytina s plůtky


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.26 - Oživený srub


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.27 – Povázka


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.28 - Garnisáž ve stržích


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.29 - Haťový válec


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.30 - Haťoštěrkový válec uložený mezi dvě řady pilot


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.31 - Haťoštěrkový válec uložený k jedné řadě pilot


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.32 - Haťová podélná nebo příčná konstrukce (typ slezský)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.33 - Haťová podélná nebo příčná konstrukce (typ moravský nebo bukovinový)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.34 - Haťová nebo klestová výplň výmolů toku


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.35 – Hatě


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.36 - Prám dřevěný jednoduchý


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.37 - Práh dřevěný dvojitý


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.38 – Spadiště


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.39 - Těleso dřevěného stupně


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.40 - Těleso srubového stupně


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.41 - Srubová stěna

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00