828 - 1 - Vedení elektrická - kabelovody


I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

11. Členění

111. Ceník obsahuje velkoobchodní položky stavebních prací (dále jen „položky) pro:
Část A 01 – ZŘÍZENÍ KONSTRUKCÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ nebo jejich částí (dále jen
„objektů)
Část B 01 – BOURÁNÍ (DEMONTÁŽ) KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ
Část C 01 – OPRAVY A ÚDRŽBA KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ

12. Platnost

121. Ceník platí pro oceňování tvárnicových a trubkových kabelovodů na těchto objektech:
- 828 7 Vedení podzemní silnoproudá kabelová
- 828 8 Vedení podzemní slaboproudá kabelová
a dále objektů uvedených v čl. 121 obecných podmínek ostatních ceníků v rozsahu určeném v čl. 123 jejich všeobecných podmínek.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1311. Položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém.
1312. Položky konstrukcí z prostého, železového a vodostavebního betonu platí pro jakékoliv druhy, třídy a způsoby balení cementu a pro jakoukoliv hustotu výztuže.

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených ve Společných ustanoveních cenových podmínek, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

42. Zkratky

HPS houževnatý (nárazuvzdorný) polystyren
PVC polyvinylchlorid
ŽB, BŽ železobeton

5. VÝJIMKY Z PRAVIDEL PRO POUŽITÍ CENOVÉ SOUSTAVY

V položkách nejsou započteny náklady na postavení, udržování a odstranění pomocného lešení o výšce podlahy do 1 900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

7. PODMÍNKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVÝCH CEN

71. Kalkulační vzorec

Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:
CENA = MATERIÁL + MZDY + STROJE + ODVODY + OPN + REŽIE + ZISK
Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do orientačních cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek.

711. Materiál

Materiál je do ceny kalkulován v cenách bez DPH. Cena materiálů vychází z ceníkových cen výrobců nebo prodejců zjištěných v listopadu 2017. Ceníková cena výrobce je snížena o rabat (podle druhu materiálu různý) poskytovaný prodejcem na stavební zakázky menšího rozsahu. K ceně jsou dopočteny pořizovací náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveniště. Tyto náklady jsou stanoveny ve výši 2 - 5 % z nákupní ceny materiálu (bez DPH) podle druhu materiálu obsaženého v jednotlivých položkách.
Pro orientaci je možno uvažovat, že v orientačních cenách je zakalkulována doprava materiálu do maximální vzdálenosti 30 km.

712. Mzdy

Na základě normativů spotřeby a tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro výpočet úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy:

Stavební dělník, třída

Průměrný hodinový výdělek Kč/hod

Průměrný měsíční výdělek v Kč

(hrubá mzda)

4

144,00

24 048

5

161,00

26 887

6

180,00

30 060

7

200,00

33 400

8

218,00

36 406

V hodinové sazbě jsou započteny mzdové náklady včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny). Nejsou zde započteny náklady na pracovníka na jeho neproduktivní čas tj. státní svátky a dovolená. Tyto náklady jsou obsaženy v režiích.
7121. ODVODY
Odvody na sociální a zdravotní pojištění.

713. Náklady na stroje

Náklady na stroje jsou propočteny podle normativů strojohodin a oceněny podle sazeb strojohodin pro rok 2018. Část použitých sazeb jsou hodnoty pronájmu při denním osmihodinovém využití stroje. Ostatní sazby jsou propočteny z předepsaných odpisů, nákladů na opravy, údržbu a pohonné hmoty.

714. Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem.

715. Režie

Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:
- výrobní režie 20,0 %
- správní režie 20,0 %
Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.
Do režijních nákladů se započítávají zejména:
- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- bezpečnostní opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, pracovní ochranné prostředky, školení BOZP, úkoly v prevenci rizik
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 10 %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

 

8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto sborníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:

 

 

 

 

 

 

 


Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele). Náklady na stroje jsou propočteny podle normativů strojohodin a oceněny podle sazeb strojohodin pro rok 2016. Část použitých sazeb jsou hodnoty pronájmu při denním osmihodinovém využití stroje. Ostatní sazby jsou propočteny z předepsaných odpisů, nákladů na opravy, údržbu a pohonné hmoty.

714. Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem.

715. Režie

Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:
- výrobní režie 21,0 %
- správní režie 22,0 %
Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.
Do režijních nákladů se započítávají zejména:
- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- bezpečnostní opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, pracovní ochranné prostředky, školení BOZP, úkoly v prevenci rizik
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 10 %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto sborníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:

 

 

 

 

 

 

 


Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele).

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

ČÁST A 01 – ZŘÍZENÍ KONSTRUKCÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování stavebních prací a přesunu hmot objektů uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku.
122. Tato část není určena pro oceňování následujících konstrukcí a prací:
a) uzemnění nosných konstrukcí a kabelových lávek, které se oceňuje příslušnými položkami
ceníku VC-7/155-M/21 M – Elektromontáže
b) zemní práce prováděné při externích montážních pracích oceňovaných podle ceníku č.
21 M a 22 M
c) výstražná fólie,
která se oceňuje příslušnými položkami ceníku VC-7/202-M/46 M
d) zátky pro utěsnění neobsazených otvorů kabelovodu, které se oceňují příslušnými
položkami ceníku VC-7/156-M/22 M Montáž sdělovacích, signalizačních a
zabezpečovacích zařízení.
123. Stavební práce na objektech uvedených v čl. 121všeobecných podmínek, pro které tato část ceníku neobsahuje položky, se oceňují:
a) bourání a znovuzřizování vozovek prováděné při zřizování kabelovodů příslušnými položkami ceníku 822-1 Komunikace pozemní a letiště,
b) krajinářské a sadovnické úpravy pro zřízení kabelovodů příslušnými položkami části A 02 ceníku 823-1 Plochy a úprava území,
c) lože pod komory nebo pod podkladní desku tělesa kabelovodu příslušnými položkami souboru položek
- 451 … Lože pro potrubí, stoky a drobné objekty,
osazení rámů pod poklopy a mříže příslušnými položkami souboru položek
- 452 11 Osazení betonových dílců
podkladní desky z betonu prostého příslušnými položkami souboru položek
- 452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého
podkladní desky z betonu železového příslušnými položkami souboru položek
- 452 32 Podkladní a zajišťovací konstrukce ze železobetonu
bednění podkladních desek příslušnými položkami souboru položek
- 452 35 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí
výztuž podkladních desek příslušnými položkami souboru položek
- 452 36 Výztuž podkladních desek
podkladní a vyrovnávací rámy z betonu prostého pod poklopy a mříže příslušnými
položkami souboru položek
- 452 38 Podkladní a vyrovnávací konstrukce
vnitřní úpravy povrchů komor příslušnými položkami souboru položek
- 617 45 Vnitřní úpravy povrchů šachet z malty cementové
vnější úpravy povrchů komor příslušnými položkami souboru položek
- 625 45 Vnější úpravy povrchů šachet z malty cementové
dno a stěny komor z betonu prostého příslušnými položkami souboru položek
- 894 20 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého
stěny a strop komor z betonu železového příslušnými položkami souboru položek
- 894 30 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu železového
bednění stěn a stropů komor příslušnými položkami souboru položek
- 894 50 Bednění konstrukcí na trubním vedení
výztuž komor příslušnými položkami souboru položek
- 894 60 Výztuž šachet z betonářské oceli
osazení poklopů příslušnými položkami souboru položek
- 899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových
osazení mříží příslušnými položkami souboru položek
- 899 20 Osazení mříží litinových
části A 01 ceníku 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace
- 81 Mont. potrubí z trub beton. Částí, A 03 ceníku 827-1,
d) izolace proti zemní vlhkosti příslušnými položkami ceníku 800-711
Izolace proti vodě a povlakové krytiny,
e) nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí příslušnými položkami ceníku
800- 783 Nátěry,
f) montáž nosných konstrukcí a kabelových lávek příslušnými položkami ceníku 800-767
Kovové stavební doplňkové konstrukce – montáž (dodávka nosných konstrukcí a
kabelových lávek ve specifikaci jako výrobek příslušného oboru JKPOV 553),
g) nátěry proti přilnavosti betonu při obedňovacích pracích podle Pravidel pro oceňování cenové soustavy,
h) zaoblení zdí při zdění podle čl. 3231, příplatek na zaoblení zdiva (poloměru půdorysu do
5 m a přes 5 m) příslušnými položkami souboru položek 310 20
příplatek k omítce na zaoblení povrchů vnitřních příslušnými položkami souboru položek
612 ..
- ceníku 801-1 Běžné stavební práce.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

30. Všeobecně

304. Technologická manipulace

3041. V položkách jsou započteny náklady na technologickou manipulaci u pracovních okruhů do vzdálenosti:
a) při kladení a spojování trub a kabelových tvárnic
- vodorovné od osy tělesa kabelovodu
na povrchu 5 m,
na dně výkopu 4 m,
- svisle do 4 m,
b) při bednění v prostoru 20 m x 20 m x 4 m
c) při betonování
- vodorovně do 5 m,
- svisle do 4 m.

31. Těleso kabelovodu

312. Užití položek

3121. Položky platí ve štolách jakékoliv délky.

313. Náplň položek

3131. V položkách tělesa kabelovodu z betonových tvárnic, azbestocementových trub a trub z plastických hmot nejsou započteny náklady na vyčištění otvorů čistící soupravou a přezkoušení světlosti otvorů zkoušecím kalibrem; tyto stavební práce se oceňují položkou souboru položek 388 90 Čištění a kalibrování otvorů tělesa kabelovodu.

32. Kabelové komory

322. Užití položek

3221. Položky platí pro kabelové komory projektované podle technických předpisů FMS Stavba spojových kabelovodů.
3222. Ostatní kabelové komory se oceňují příslušnými položkami jednotlivých konstrukcí prvků části A 01 Práce společné pro venkovní vodovody a kanalizace ceníku 827-1 Vodovody a kanalizace uvedenými v čl. 123 obecných podmínek této části.
3223. V položkách kabelových komor jsou započteny i náklady na:
a) bednění,
b) beton k vyrovnání nerovností dna výkopu,
c) cementový potěr dna hlazený ocelovým hladítkem se spádem k odvodňovací jímce,
d) cementový potěr horní plochy stropní desky se spádem k delším stěnám kabelové
komory,
e) odvodňovací jímku včetně zásypu štěrkem.
3224. V položkách kabelových komor nejsou započteny náklady na:
a) osazení rámu a mřížky na odvodňovací jímku
b) osazení rámu a poklopu na vstup komory
c) osazení vyrovnávacího věnce
d) podsyp pod dno kabelové komory
e) vnitřní cementovou omítku stropu a stěn
f) ocelovou výztuž
g) vstup do kabelové komory, který se oceňuje položkami souboru položek 898 Vstup do
kabelové komory tohoto ceníku
h) zaoblení hran stropního otvoru a hran přicházejících do styku s kabely
i) nátěr bednění proti přilnavosti.

39. Přesun hmot

392. Užití položek

Položky přesunu hmot platí pro novostavby, změny objektů, opravy a údržbu podle
JKSO 828 7.2, 828 8.2,3.

ČÁST B 01 – BOURÁNÍ (DEMONTÁŽ) KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

120. Tato část neobsahuje položky.
121. Tyto část je určena pro oceňování bourání (demontáž) konstrukcí na objektech JKSO 828 7.2,
828 8.,3.
123. Stavební práce na objektech uvedených v čl. 121, pro které ceník neobsahuje položky, se oceňují:
- prorážení otvorů,
- vysekání rýh a kapes,
- vybourání konzol, rámů, poklopů
příslušnými cenami stavebního dílu 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce části B 01 ceníku 803-3 Bourání a podchycování konstrukcí.

39. Přesun hmot

Pro oceňování platí ustanovení čl. 392 části A 01.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00