831 - 1 - Hydromeliorace zemědělské


I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

11. Členění

111. Ceník obsahuje velkoobchodní položky stavebních prací na objektech (dále jen „položky“) pro:
Část A 01 – ZŘÍZENÍ KONSTRUKCÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ nebo jejich částí (dále jen
„objektů“)
Část B 01 – BOURÁNÍ (DEMONTÁŽ) KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ
Část C 01 – OPRAVY A ÚDRŽBA KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ

12. Platnost

121. Ceník platí pro oceňování stavebních prací na objektech oborů:
- 831 1 Odvodnění (včetně regulačních drenáží)
- 831 2 Závlahy
a dále na objektech uvedených v čl. 121 všeobecných podmínek ostatních ceníků v rozsahu určeném v čl. 123 jejich obecných podmínek.

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených ve Společných ustanoveních cenových podmínek, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

42. Zkratky

DN jmenovitá světlost (diametre nominal)
MC malta cementová
MCs malta cementová spárovací
PVC polyvinylchlorid
tl. tloušťka

5. VÝJIMKY Z PRAVIDEL PRO POUŽITÍ CENOVÉ SOUSTAVY

V položkách nejsou započteny náklady na postavení, udržování a odstranění pomocného lešení o výšce podlahy do 1 900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

7. PODMÍNKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVÝCH CEN

71. Kalkulační vzorec

Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:
CENA = MATERIÁL + MZDY + STROJE + ODVODY + OPN + REŽIE + ZISK
Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do orientačních cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek.

711. Materiál

Materiál je do ceny kalkulován v cenách bez DPH. Cena materiálů vychází z ceníkových cen výrobců nebo prodejců zjištěných v listopadu 2017. Ceníková cena výrobce je snížena o rabat (podle druhu materiálu různý) poskytovaný prodejcem na stavební zakázky menšího rozsahu. K ceně jsou dopočteny pořizovací náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveniště. Tyto náklady jsou stanoveny ve výši 2 - 5 % z nákupní ceny materiálu (bez DPH) podle druhu materiálu obsaženého v jednotlivých položkách.
Pro orientaci je možno uvažovat, že v orientačních cenách je zakalkulována doprava materiálu do maximální vzdálenosti 30 km.

712. Mzdy

Na základě normativů spotřeby a tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro výpočet úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy:

Stavební dělník, třída

Průměrný hodinový výdělek Kč/hod

Průměrný měsíční výdělek v Kč

(hrubá mzda)

4

144,00

24 048

5

161,00

26 887

6

180,00

30 060

7

200,00

33 400

8

218,00

36 406

V hodinové sazbě jsou započteny mzdové náklady včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny). Nejsou zde započteny náklady na pracovníka na jeho neproduktivní čas tj. státní svátky a dovolená. Tyto náklady jsou obsaženy v režiích.
7121. ODVODY
Odvody na sociální a zdravotní pojištění.

713. Náklady na stroje

Náklady na stroje jsou propočteny podle normativů strojohodin a oceněny podle sazeb strojohodin pro rok 2018. Část použitých sazeb jsou hodnoty pronájmu při denním osmihodinovém využití stroje. Ostatní sazby jsou propočteny z předepsaných odpisů, nákladů na opravy, údržbu a pohonné hmoty.

714. Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem.

715. Režie

Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:
- výrobní režie 20,0 %
- správní režie 20,0 %
Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.
Do režijních nákladů se započítávají zejména:
- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- bezpečnostní opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, pracovní ochranné prostředky, školení BOZP, úkoly v prevenci rizik
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 10 %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

 

8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto sborníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:

 

 

 

 

 

 

 


Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele).

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

ČÁST A 01 – ZŘÍZENÍ KONSTRUKCÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování stavebních prací na objektech uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku.
123. Stavební práce na objektech uvedených v čl. 121obecných podmínek ceníku, pro které tato část neobsahuje položky, se oceňují:
a) opěrné a zárubní zdi z prefabrikovaných dílů příslušnými položkami části A 01 ceníku 801-2 Stavební práce z prefabrikovaných dílců,
b) opěrné a zárubní zdi příslušnými položkami ceníku 801-5 Zvláštní stavební práce,
c) zděné a prefabrikované propustky příslušnými položkami části A 01 ceníku 821-1 Mosty,
d) nutné terénní a sadové úpravy po zemědělských melioracích příslušnými položkami části A 01 ceníku 823-1 Plochy a úprava území,
e) závlahová přívodní a rozvodní potrubí (trubní síť) a trubní odpady těsněné příslušnými položkami ceníku 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace,
f) schody z betonu prostého, výsadba sazenic, dlažba z nasbíraného kamene příslušnými položkami části A 01 ceníku 831-2 Hydromeliorace – lesnickotechnické,
g) opěrné zdi z betonu (jako součást hydromeliorací) příslušnými položkami souboru položek
- 327.3. Konstrukce opěrných zdí
dno vývaru příslušnými položkami souboru položek
- 329 31 Konstrukce z prostého betonu ostatní
zához z lomového kamene příslušnými položkami souboru položek
- 462 51 Zához z lomového kamene
pohoz z lomového kamene nebo kameniva příslušnými položkami souborů položek
- 464 51 Pohoz z lomového kamene,
- 464 53 Pohoz z hrubého drceného kameniva
- 464 54 Pohoz ze štěrkodrti,
schody z lomového kamene s příslušnými položkami souboru položek
- 465 21 Schody z lomového kamene
schody z kopáků příslušnými položkami souboru položek
- 465 22 Zřízení schodů z kopáků
těsnění spár, přepadová a ochranná zařízení nádrží příslušnými položkami stavebního dílu
- 93 různé dokončovací konstrukce a práce
ceníku 832-1 Hráze a úpravy na tocích – úpravy toků a kanály,
h) potrubí ocelové se svařovanými nebo závitovými spoji jako montážní práce
příslušnými položkami ceníku 23-M Dodávky a montáže potrubí.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1311. V položkách jsou započteny i náklady na práce prováděné v zemině rozmáčené.
1312. V položkách nejsou započteny náklady na nutné obtoky, převedení vody a snížení hladiny spodní vody. Tyto práce se oceňují samostatně.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

30. Všeobecně

304. Technologická manipulace

V položkách jsou započteny náklady na technologickou manipulaci v pracovním okruhu do vzdálenosti:
3 m          pro konstrukce z betonu,
                pro dlažby kamenné a z betonových nebo železobetonových desek,
                pro typové pramenní jímky,
                pro štěrkopískové lože pod dlažby,
5 m          pro kladení potrubí melioračních kanálů,
                pro zřízení filtru v rýze z rákosových rohoží,
                pro osazení doplňkových ocelových konstrukcí,
10 m        pro obetonování drenážního potrubí,
                pro obsyp potrubí a výplň drenážních rýh,
                pro patku z lomového kamene,
                pro spárování dlažeb,
                pro kladení drenážního potrubí,
                pro zpevnění dna drenážní rýhy,
                pro typové drenážní šachtice a výústě,
                pro čela propustků betonová i kamenná,
                pro ochranu drenážních trubek proti zanášení a zarůstání kořeny,
                pro montáž potrubí z AZC trubek,
                pro montáž litinových tvarovek,
25 m        pro stabilizaci svahů opevňovací fólií
                pro drenážní šachtice a pramenní jímky z PE škopku,
                pro podkladní a krycí vrstvy trubních propustků.

31. Drenážní a závlahové potrubí

312. Platnost

3121. Položky platí pro kladení potrubí v suchu, mokru i v rýze se zpevněným dnem.

313. Náplň položek

3131. V položkách jsou započteny i náklady na úpravu rýhy a zabortování (zatroušení) potrubí.
3132. V položkách nejsou započteny náklady na tlakovou zkoušku provozní a tlakovou zkoušku předávacího závlahového potrubí. Tyto práce se oceňují položkami 892 … části A 01 ceníku 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace.

315. Způsob měření

3151. Délka potrubí se určuje v m jeho osy.
3152. Meliorační objekty v trase potrubí se od celkové délky neodečítají.

32. Drenážní šachtice

322. Užití položek

3221. Položky souborů položek
895 11 Drenážní šachtice normální,
895 21 Drenážní šachtice kontrolní,
895 31 Drenážní šachtice větrací,
895 41 Drenážní šachtice spadištní,
platí pro drenážní šachtice prováděné podle typového podkladu, vypracovaného Hydroprojektem Praha, archivní číslo 1290-726 z r.1973.

33. Drenážní výusť

332. Užití položek

3321. Položky souborů položek
895 61 Drenážní výusť z betonových trub,
895 64 Zřízení drenážní výustě z prefabrikovaných dílců,
platí pro drenážní výustě, provedené podle typového podkladu, vypracovaného Hydroprojektem Praha, archivní číslo 1290-727 z r.1973

333. Náplň položek

3331. V položkách jsou započteny i náklady na:
a) dodání a osazení betonové výustní trubky o délce 1 m,
b) zpevnění svahu okolí výusti dlažbou z lomového kamene o tl. 20 cm na sucho a
vyklínováním kamenem a vyplněním spár cementovou maltou jakéhokoliv druhu.
3332. V položkách nejsou započteny náklady na podkladní lože pod dlažbu z kamene; toto lože se oceňuje položkami souboru položek 451 50 zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu.

34. Pramenní jímka

342. Užití položek

3421. Položky souborů položek
895 81 Pramenní jímka z betonových dílců,
895 82 Pramenní jímka z lomového kamene,
platí pro pramenní jímky, provedené podle typového podkladu, vypracovaného Hydroprojektem Praha, archivní číslo 1290-725 z r.1973

35. Trubní propustek

352. Užití položek

3521. Položky souborů položek
919 31 Čela propustků z prostého betonu,
919 51 Čela propustků z lomového kamene,
919 51 Zřízení potrubí trubních propustků
919 56 Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků,
platí pro trubní propustky, provedené podle typového podkladu, vypracovaného Hydroprojektem Praha, archivní číslo 1290-701 z r.1973

39. Přesun hmot

392. Užití položek

3921. Položky souborů položek 998 31 Přesun hmot platí pro novostavby, změny objektů, opravy a údržbu konstrukcí objektů uvedených v čl. 121 obecných podmínek tohoto ceníku.

ČÁST B 01 – BOURÁNÍ (DEMONTÁŽ) KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

12. Platnost

120. Tato část neobsahuje položky.
123. Stavební práce na objektech uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku, pro které tato část neobsahuje položky, se oceňují příslušnými položkami části B 01 ceníku 832-1 Hráze a úpravy na tocích – úpravy toků a kanály.

ČÁST C 01 – OPRAVY A ÚDRŽBA KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování oprav a údržby objektů uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

39. Přesun hmot

392. Užití položek

3921. Položky přesunu hmot uvedené v části A 01 platí i pro opravy a údržbu objektů.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00